กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสาหนี้ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
18 ตุลาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ NAV กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน KFCASH-A ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในกองทุน KFSINCFX-R ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 เม.ย. 2567)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.45%
PIMCO GIS Income Fund91.22%
ทรัพย์สินอื่น7.88%
หนี้สินอื่น-1.55%
ประวัติการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3250 บาท)
1 เม.ย. 25670.1656 บาท/หน่วย
3 ม.ค. 25670.1594 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+17.56%+18.07%+19.44%+23.81%+13.84%+13.76%+5.66%+4.89%868
LBMA Gold Price PM+17.52%+19.22%+20.48%+26.27%+15.77%+15.86%+7.44%+6.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.89%+11.61%+12.34%+10.11%+11.07%+13.05%+12.07%+14.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.04%+13.32%+13.04%+12.56%+13.28%+14.85%+13.59%+15.25%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+12.71%+13.30%+10.34%+10.94%+5.25%+8.86%+3.60%+1.43%256
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+12.87%+15.50%+11.55%+15.07%+7.62%+11.65%+6.20%+3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.48%+14.04%+14.89%+12.14%+13.47%+14.73%+13.38%+14.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.24%+13.47%+12.91%+12.38%+13.82%+15.96%+14.55%+15.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+6.56%-3.04%+9.88%+4.94%+10.13%+5.51%-7.54%-5.23%362
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+12.46%+1.52%+20.62%+19.76%+20.11%+12.10%-3.76%-1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.90%+21.74%+15.56%+26.50%+32.40%+34.58%+32.60%+29.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.91%+24.31%+16.75%+27.63%+32.39%+34.48%+32.41%+29.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)(4)+0.30%+5.73%+0.30%+6.42%N/AN/AN/A+4.90%613
กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)(5)+2.09%+8.54%+33.50%+33.50%N/AN/AN/A+30.86%1,091
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)-3.14%+4.02%-3.29%-3.81%-6.54%-2.38%-0.39%+0.67%1,027
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-2.64%+5.86%-2.71%-0.62%-4.71%-0.89%+0.39%+0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.91%+6.62%+5.64%+6.63%+6.32%+5.74%+4.55%+4.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.00%+6.76%+5.77%+6.76%+6.44%+5.84%+4.62%+4.33%
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)-3.17%+2.85%-5.07%-4.87%N/AN/AN/A-2.54%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-2.64%+5.86%-2.71%-0.62%N/AN/AN/A+2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.85%+8.08%+7.29%+7.46%N/AN/AN/A+7.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.00%+6.76%+5.77%+6.76%N/AN/AN/A+6.93%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-1.47%+4.68%-1.15%+1.38%-2.12%+0.14%N/A+1.16%885
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.64%+6.92%-0.12%+5.75%+0.65%+2.75%N/A+3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.24%+4.91%+4.03%+4.79%+5.01%+5.17%N/A+4.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.26%+4.93%+4.06%+4.75%+5.04%+5.18%N/A+4.33%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-1.42%+4.71%-1.10%+1.51%-2.10%+0.13%N/A+1.14%11,267
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.64%+6.92%-0.12%+5.75%+0.65%+2.75%N/A+3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.29%+4.89%+4.05%+4.77%+5.01%+5.17%N/A+4.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.26%+4.93%+4.06%+4.75%+5.04%+5.18%N/A+4.33%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)+3.51%+8.69%+7.42%N/AN/AN/AN/A+8.18%3,519
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.93%+10.33%+8.42%N/AN/AN/AN/A+8.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.02%+10.26%+8.55%N/AN/AN/AN/A+10.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.85%+7.79%+6.29%N/AN/AN/AN/A+7.79%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)+3.51%+8.69%+7.42%N/AN/AN/AN/A+8.18%197
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.93%+10.33%+8.42%N/AN/AN/AN/A+8.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.02%+10.26%+8.55%N/AN/AN/AN/A+10.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.85%+7.79%+6.29%N/AN/AN/AN/A+7.79%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.98%+6.22%-1.08%+1.66%-5.36%N/AN/A-2.57%315
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.23%+8.48%-0.23%+6.08%-2.55%N/AN/A+0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.34%+4.97%+4.16%+4.93%+5.77%N/AN/A+5.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.77%+5.60%+4.55%+5.59%+6.04%N/AN/A+5.58%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.98%+6.22%-1.08%+1.66%-5.36%N/AN/A-2.57%5
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.23%+8.48%-0.23%+6.08%-2.55%N/AN/A+0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.34%+4.97%+4.16%+4.93%+5.77%N/AN/A+5.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.77%+5.60%+4.55%+5.59%+6.04%N/AN/A+5.58%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)+2.29%+11.52%+5.39%-1.15%N/AN/AN/A-14.91%486
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.10%+14.10%+6.52%+3.31%N/AN/AN/A-11.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.62%+3.84%+3.74%+5.43%N/AN/AN/A+9.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.64%+3.94%+3.77%+5.39%N/AN/AN/A+9.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-0.41%+15.49%+0.75%+8.81%-5.62%+8.22%+6.03%+4.19%361
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.89%+21.44%+10.11%+22.76%+2.55%+14.86%+10.10%+6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.61%+16.92%+17.67%+16.77%+19.70%+20.13%+17.20%+17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.22%+17.57%+17.99%+16.90%+18.87%+19.92%+17.26%+17.33%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-0.04%+8.58%-0.06%+2.12%-1.85%+0.89%N/A+2.03%988
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.33%+14.46%+9.45%+15.29%+6.37%+5.97%N/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.85%+6.07%+5.55%+6.08%+6.95%+7.38%N/A+6.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.77%+8.82%+8.40%+8.45%+8.74%+8.63%N/A+7.68%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+4.28%+10.18%+3.80%+3.15%-5.25%-1.63%N/A-0.97%494
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.57%+11.11%+4.09%+5.04%-3.84%-0.43%N/A+1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.25%+6.57%+6.85%+6.75%+6.76%+7.68%N/A+7.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.67%+6.53%+6.52%+6.60%+6.76%+7.82%N/A+7.37%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+4.28%+10.18%+3.80%+3.15%-5.25%-1.63%N/A+0.59%654
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.57%+11.11%+4.09%+5.04%-3.84%-0.43%N/A+1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.25%+6.57%+6.85%+6.75%+6.76%+7.68%N/A+6.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.67%+6.53%+6.52%+6.60%+6.76%+7.82%N/A+6.75%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)+0.01%+8.59%+0.04%+1.97%-1.93%+0.82%N/A+1.22%1,285
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.34%+14.47%+9.46%+15.28%+6.38%+5.99%N/A+4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.86%+6.05%+5.54%+6.09%+6.96%+7.40%N/A+6.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.82%+8.39%+8.44%+8.74%+8.63%N/A+7.55%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)+0.01%+8.58%+0.04%+1.97%N/AN/AN/A+1.65%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.34%+14.47%+9.46%+15.28%N/AN/AN/A+8.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.86%+6.00%+5.54%+6.09%N/AN/AN/A+5.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.82%+8.39%+8.44%N/AN/AN/A+8.60%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.06%+7.05%-0.51%-0.44%-5.49%-1.78%N/A-1.09%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.86%+5.27%+4.66%+5.33%+5.69%+6.40%N/A+5.94%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.06%+7.05%-0.51%-0.44%-5.49%-1.78%N/A-0.67%179
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.87%+5.27%+4.67%+5.33%+5.69%+6.40%N/A+5.75%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+0.34%+10.17%+1.87%+5.21%-3.60%N/AN/A-1.36%344
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.02%+5.13%+3.87%+5.29%+7.00%N/AN/A+11.48%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+1.33%+9.83%+0.99%+1.93%-3.35%N/AN/A-2.29%2,814
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.84%+6.69%+6.48%+6.95%+7.39%N/AN/A+7.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)+12.11%+7.93%+9.46%+3.30%-9.83%-2.14%+1.92%-3.39%62
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+14.71%+10.93%+12.67%+7.92%-8.56%-0.49%+3.32%-2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+12.91%+13.47%+14.30%+18.90%+19.91%+18.41%+23.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.27%+14.46%+14.88%+15.76%+19.98%+20.84%+19.08%+24.12%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+20.62%+5.61%+8.28%-6.49%-16.66%-12.12%-4.55%-4.20%617
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+26.59%+10.30%+17.67%+4.91%-9.65%-6.39%-0.45%-1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.73%+26.96%+28.35%+26.77%+29.72%+26.24%+23.41%+23.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.86%+27.40%+27.53%+26.45%+28.94%+25.85%+23.53%+23.54%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.91%+12.68%-4.46%+14.97%+5.74%+0.44%-1.05%-1.58%34
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.27%+15.34%-1.92%+21.07%+9.74%+3.44%+0.59%-0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.66%+17.54%+16.72%+18.05%+22.49%+28.15%+25.01%+23.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.62%+16.57%+15.51%+17.43%+22.52%+28.48%+25.17%+23.93%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)+1.56%+30.87%+0.26%+28.37%-18.93%-6.66%-0.01%+2.34%2,582
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.28%+40.37%+10.42%+49.07%-10.20%+0.07%+4.11%+6.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.34%+24.60%+24.13%+25.79%+39.45%+34.84%+26.47%+24.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.89%+24.11%+24.70%+25.48%+38.54%+34.70%+26.46%+24.67%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)+1.57%+30.89%+0.27%+28.40%N/AN/AN/A+17.68%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.28%+40.37%+10.42%+49.07%N/AN/AN/A+30.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.91%+24.55%+24.13%+25.78%N/AN/AN/A+28.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.60%+26.20%+26.43%+26.80%N/AN/AN/A+30.87%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+4.68%+14.40%+0.30%+8.49%-10.67%-4.15%-1.10%-0.68%56
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+10.41%+20.96%+9.99%+23.64%-0.93%+3.11%+3.79%+3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.86%+14.90%+15.05%+15.18%+18.41%+18.44%+15.38%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+14.73%+15.48%+14.98%+17.63%+18.27%+15.32%+14.83%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+6.21%+27.97%+8.41%+16.53%+1.67%+8.24%+5.82%+7.17%899
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.43%+28.81%+8.74%+17.00%+2.03%+9.14%+6.43%+7.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.58%+15.04%+15.03%+16.07%+23.11%+22.62%+18.80%+18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.98%+15.60%+15.32%+16.09%+23.30%+23.10%+19.66%+19.18%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+5.71%+21.56%+11.70%+14.01%+6.93%+11.21%N/A+8.95%861
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.09%+22.62%+12.30%+15.47%+8.10%+12.78%N/A+11.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.96%+14.48%+13.92%+14.16%+16.15%+17.26%N/A+16.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.75%+14.22%+14.40%+16.43%+17.69%N/A+17.32%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+5.71%+21.56%+11.70%+14.01%+6.93%+11.14%N/A+7.17%3,626
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.09%+22.62%+12.30%+15.47%+8.10%+12.78%N/A+8.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.96%+14.48%+13.91%+14.16%+16.15%+17.27%N/A+16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.75%+14.22%+14.40%+16.43%+17.69%N/A+16.91%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+0.55%+17.60%-1.01%+1.99%-6.52%+0.83%N/A+1.29%43
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.81%+23.88%+8.10%+14.94%+1.57%+6.77%N/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.38%+13.76%+13.02%+13.67%+18.05%+20.08%N/A+16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.20%+12.70%+12.69%+13.19%+17.41%+20.03%N/A+16.74%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+2.44%+22.55%+3.48%+8.27%0.00%+6.41%N/A+7.64%2,795
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.76%+24.04%+3.99%+10.44%+0.28%+6.89%N/A+7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%+13.66%+13.33%+14.71%+21.72%+21.89%N/A+18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+14.13%+13.81%+14.97%+21.84%+22.04%N/A+19.13%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)+2.44%+22.55%+3.48%+8.27%N/AN/AN/A+9.73%21
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.76%+24.04%+3.99%+10.44%N/AN/AN/A+13.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+13.65%+13.33%+14.69%N/AN/AN/A+15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+14.13%+13.81%+14.97%N/AN/AN/A+16.07%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+5.84%+22.12%+12.77%+26.23%+5.06%+8.79%N/A+6.12%1,480
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+5.35%+21.47%+12.17%+25.23%+4.72%+10.69%N/A+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.02%+15.93%+16.63%+15.67%+18.86%+20.38%N/A+20.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.59%+16.48%+17.14%+16.28%+19.71%+21.19%N/A+21.06%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+12.99%+7.67%+4.15%-9.09%-13.86%-1.84%N/A+1.20%1,018
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+13.84%+9.46%+4.70%-5.66%-11.38%+0.90%N/A+3.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.39%+19.56%+19.63%+18.89%+21.98%+21.25%N/A+19.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.24%+20.16%+19.85%+18.94%+22.22%+21.55%N/A+19.74%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.65%+2.69%+11.81%-1.72%-0.44%+2.54%N/A-0.69%53
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.81%+7.72%+17.84%+6.53%+2.71%+5.29%N/A+1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.97%+13.36%+11.40%+11.60%+10.54%+11.50%N/A+10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.17%+15.13%+11.90%+13.45%+12.29%+12.65%N/A+11.37%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-3.93%+9.27%-1.14%+2.25%+0.20%N/AN/A+6.03%3,956
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.14%+15.17%+8.14%+15.80%+9.23%N/AN/A+10.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+10.26%+10.36%+10.89%+15.75%N/AN/A+17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.52%+11.40%+12.05%+15.78%N/AN/A+17.10%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-3.93%+9.27%-1.14%+2.25%N/AN/AN/A-3.54%149
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.14%+15.17%+8.14%+15.80%N/AN/AN/A+10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+10.26%+10.37%+10.89%N/AN/AN/A+16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.52%+11.40%+12.05%N/AN/AN/A+16.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-3.93%+9.27%-1.14%+2.25%+0.20%+4.91%N/A+5.99%2,816
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.14%+15.17%+8.14%+15.80%+9.23%+11.10%N/A+10.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+10.26%+10.37%+10.89%+15.75%+16.66%N/A+14.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.52%+11.40%+12.05%+15.78%+16.75%N/A+14.77%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)-3.92%+9.28%-1.13%+2.26%N/AN/AN/A+1.74%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.14%+15.17%+8.14%+15.80%N/AN/AN/A+10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+10.26%+10.37%+10.89%N/AN/AN/A+18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.52%+11.40%+12.05%N/AN/AN/A+14.90%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)+4.26%+31.38%+8.36%+39.80%-10.73%+4.53%N/A+6.34%1,396
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.88%+39.28%+18.79%+59.54%-2.18%+11.86%N/A+12.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.46%+21.50%+23.86%+21.73%+38.32%+34.27%N/A+30.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.58%+22.40%+24.45%+21.97%+37.33%+33.88%N/A+29.92%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)+4.26%+31.44%+8.27%+39.87%N/AN/AN/A+35.63%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.88%+39.28%+18.79%+59.54%N/AN/AN/A+45.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.46%+21.56%+23.92%+21.75%N/AN/AN/A+25.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.58%+22.40%+24.45%+21.97%N/AN/AN/A+25.23%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+6.89%+25.56%+15.42%+34.14%+10.61%+11.35%N/A+10.44%309
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+6.43%+25.31%+15.11%+34.85%+11.96%+13.46%N/A+12.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.06%+17.26%+17.96%+16.70%+17.40%+18.45%N/A+17.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.67%+17.70%+17.96%+17.40%+18.23%+19.43%N/A+18.49%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)+6.88%+48.88%+19.95%+58.98%N/AN/AN/A+40.69%7
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+6.43%+25.31%+15.11%+34.85%N/AN/AN/A+26.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.97%+35.80%+22.49%+27.78%N/AN/AN/A+24.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.67%+17.70%+17.96%+17.40%N/AN/AN/A+16.43%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+3.44%+18.29%+4.60%+17.08%+4.54%+9.87%N/A+9.78%1,186
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.30%+21.00%+5.65%+22.40%+7.99%+13.15%N/A+13.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.58%+12.22%+12.80%+11.93%+17.25%+21.06%N/A+19.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+11.60%+11.72%+11.80%+17.43%+21.42%N/A+19.44%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)+3.44%+18.29%+4.60%+17.08%N/AN/AN/A+6.02%23
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.30%+21.00%+5.65%+22.40%N/AN/AN/A+12.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.34%+12.14%+12.80%+11.86%N/AN/AN/A+16.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+11.60%+11.72%+11.80%N/AN/AN/A+16.20%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)+1.24%+19.14%+2.54%N/AN/AN/AN/A+10.94%129
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.67%+25.42%+12.22%N/AN/AN/AN/A+20.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.38%+16.45%+17.67%N/AN/AN/AN/A+16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.25%+17.12%+17.25%N/AN/AN/AN/A+16.91%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)+1.23%+19.14%+2.54%N/AN/AN/AN/A+10.94%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.67%+25.42%+12.22%N/AN/AN/AN/A+20.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.38%+16.45%+17.66%N/AN/AN/AN/A+16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.25%+17.12%+17.25%N/AN/AN/AN/A+16.91%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+4.83%+16.54%+9.78%+18.92%+4.48%+8.46%N/A+7.98%218
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+2.71%+14.74%+6.63%+11.54%-1.53%+5.48%N/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.02%+12.97%+13.40%+13.69%+17.16%+19.43%N/A+19.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+15.64%+15.96%+15.52%+19.33%+20.87%N/A+20.49%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)+4.85%+16.59%+9.82%+19.02%N/AN/AN/A+12.26%2
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+2.71%+14.74%+6.63%+11.54%N/AN/AN/A+5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.99%+12.97%+13.40%+13.68%N/AN/AN/A+14.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+15.64%+15.96%+15.52%N/AN/AN/A+16.68%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+4.61%+16.20%+9.44%+18.81%+4.68%+8.62%N/A+8.03%365
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+2.71%+14.74%+6.63%+11.54%-1.53%+5.48%N/A+5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.05%+12.93%+13.36%+13.65%+17.14%+19.36%N/A+19.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+15.64%+15.96%+15.52%+19.33%+20.87%N/A+20.48%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+1.22%+19.00%+0.47%+7.49%-2.38%+3.64%N/A+3.71%99
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)+2.82%+20.22%-1.00%+13.28%-2.55%+6.57%N/A+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.95%+13.90%+13.39%+14.06%+18.30%+21.08%N/A+19.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.58%+19.57%+18.30%+17.84%+21.79%+26.58%N/A+24.15%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFINDIA-A)+3.47%+18.51%+6.19%+27.87%+11.99%+9.13%N/A+5.46%523
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.54%+25.91%+16.98%+45.46%+21.88%+15.67%N/A+11.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.10%+11.78%+12.71%+10.49%+13.84%+16.93%N/A+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+13.58%+13.90%+12.21%+14.73%+17.91%N/A+16.65%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+9.95%+0.07%+4.54%-13.19%-19.13%-6.08%N/A-4.89%6,825
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.64%+4.51%+14.06%-2.95%-12.13%-0.94%N/A+0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.03%+13.42%+13.02%+15.07%+20.89%+20.64%N/A+21.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.08%+14.97%+16.79%+21.14%+21.03%N/A+22.20%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)+9.95%+0.07%+4.54%-13.19%N/AN/AN/A-4.02%22
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.64%+4.51%+14.06%-2.95%N/AN/AN/A-1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.02%+13.42%+13.02%+15.07%N/AN/AN/A+18.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.08%+14.97%+16.79%N/AN/AN/A+19.09%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)+11.64%-0.68%+5.04%N/AN/AN/AN/A-7.96%132
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+16.16%+4.19%+11.98%N/AN/AN/AN/A-1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.91%+14.31%+14.89%N/AN/AN/AN/A+17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.76%+17.15%+16.86%N/AN/AN/AN/A+19.46%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)+11.64%-0.68%+5.01%N/AN/AN/AN/A-7.96%1
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+16.16%+4.19%+11.98%N/AN/AN/AN/A-1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.91%+14.32%+14.89%N/AN/AN/AN/A+17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.76%+17.15%+16.86%N/AN/AN/AN/A+19.46%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+15.84%+18.27%+12.97%+9.66%-8.62%-0.27%N/A-1.69%523
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+16.81%+20.45%+14.11%+13.58%-6.63%+2.35%N/A+0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.73%+13.84%+15.19%+14.35%+17.70%+18.27%N/A+18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.93%+14.06%+15.40%+14.48%+18.06%+18.74%N/A+18.74%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)+15.84%+18.27%+12.98%+9.67%N/AN/AN/A+6.11%10
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+16.81%+20.45%+14.11%+13.58%N/AN/AN/A+10.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.73%+13.82%+15.19%+14.35%N/AN/AN/A+15.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.93%+14.06%+15.40%+14.48%N/AN/AN/A+15.59%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+0.13%+13.46%+0.26%+4.78%-8.52%-0.97%N/A-2.71%2,274
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.74%+13.87%+3.88%+10.13%-7.48%+0.05%N/A-0.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.89%+17.19%+16.66%+17.45%+19.01%+19.61%N/A+19.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%+23.29%+22.60%N/A+22.33%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)+0.13%+13.45%+0.26%+4.78%N/AN/AN/A-11.74%443
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.74%+13.87%+3.88%+10.13%N/AN/AN/A-12.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.89%+17.07%+16.66%+17.45%N/AN/AN/A+19.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%N/AN/AN/A+24.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+0.63%+16.25%+2.41%+1.62%-0.79%+6.46%N/A+5.93%1,991
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.43%+18.83%+3.46%+6.29%+2.03%+9.46%N/A+9.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.92%+13.37%+12.48%+12.89%+15.95%+17.32%N/A+17.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.69%+13.55%+12.49%+12.84%+16.20%+17.76%N/A+17.64%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+0.63%+16.25%+2.41%+1.62%N/AN/AN/A-3.61%99
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.43%+18.83%+3.46%+6.29%N/AN/AN/A-0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.35%+12.48%+12.83%N/AN/AN/A+16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.69%+13.55%+12.49%+12.84%N/AN/AN/A+17.09%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+0.63%+16.25%+2.41%+1.62%-0.79%+6.41%N/A+5.88%143
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.43%+18.83%+3.46%+6.29%+2.03%+9.46%N/A+9.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.92%+13.37%+12.48%+12.89%+15.95%+17.33%N/A+17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.69%+13.55%+12.49%+12.84%+16.20%+17.76%N/A+17.64%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+3.61%+29.17%+8.13%+35.85%-2.81%N/AN/A+14.28%3,748
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.81%+32.74%+9.59%+42.63%+0.24%N/AN/A+18.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.37%+20.49%+22.67%+19.92%+26.89%N/AN/A+26.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.97%+20.49%+22.44%+19.93%+27.04%N/AN/A+26.90%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)+3.62%+29.19%+8.14%+35.88%N/AN/AN/A+28.18%8
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.81%+32.74%+9.59%+42.63%N/AN/AN/A+34.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.38%+20.49%+22.68%+19.92%N/AN/AN/A+21.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.97%+20.49%+22.44%+19.93%N/AN/AN/A+22.08%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+1.10%+11.86%+1.13%+3.59%+0.68%N/AN/A+5.46%642
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.97%+14.52%+2.19%+8.38%+3.70%N/AN/A+7.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.32%+8.26%+8.41%+9.43%+13.01%N/AN/A+12.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.19%+8.23%+8.31%+9.37%+12.76%N/AN/A+12.79%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+1.10%+11.86%+1.13%+3.59%+0.68%N/AN/A+5.48%347
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.97%+14.52%+2.19%+8.38%+3.70%N/AN/A+7.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.32%+8.26%+8.41%+9.43%+13.01%N/AN/A+12.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.19%+8.23%+8.31%+9.37%+12.76%N/AN/A+12.79%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)+1.10%+12.04%+1.14%-5.68%N/AN/AN/A-0.39%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.97%+14.52%+2.19%+8.38%N/AN/AN/A+11.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.21%+8.25%+8.41%+15.51%N/AN/AN/A+14.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.19%+8.23%+8.31%+9.37%N/AN/AN/A+10.40%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-0.68%+10.12%-2.80%-3.28%-4.63%N/AN/A-3.34%1,527
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.03%+12.33%-2.09%+0.45%-1.75%N/AN/A-0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.49%+11.73%+10.33%+12.07%+14.86%N/AN/A+14.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.75%+11.53%+9.80%+11.90%+14.78%N/AN/A+14.57%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)-0.68%+10.12%-2.80%-3.28%N/AN/AN/A-6.23%52
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.03%+12.33%-2.09%+0.45%N/AN/AN/A-2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.48%+11.73%+10.33%+11.97%N/AN/AN/A+15.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.75%+11.53%+9.80%+11.90%N/AN/AN/A+15.57%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+3.14%+15.26%-2.16%-2.93%-6.31%N/AN/A-4.67%348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+15.63%+14.87%+15.57%+20.23%N/AN/A+20.14%
กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)+3.14%+15.27%-2.16%-2.93%N/AN/AN/A-2.44%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.47%+15.63%+14.87%+15.57%N/AN/AN/A+16.86%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-5.51%+20.01%-19.12%+14.70%-31.01%N/AN/A-30.62%275
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.02%+25.81%-17.46%+23.10%-27.76%N/AN/A-27.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.68%+39.70%+38.53%+37.83%+48.95%N/AN/A+48.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.80%+37.67%+34.69%+36.10%+49.57%N/AN/A+49.20%
กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)-5.51%+20.02%-19.12%+14.73%N/AN/AN/A+7.42%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.02%+25.81%-17.46%+23.10%N/AN/AN/A+16.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.62%+39.70%+38.53%+37.72%N/AN/AN/A+39.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.80%+37.67%+34.69%+36.10%N/AN/AN/A+39.22%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)+14.67%-5.11%-4.25%-16.85%N/AN/AN/A-24.93%1,227
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+21.00%+8.04%+13.06%+1.19%N/AN/AN/A-11.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.51%+27.58%+29.15%+28.19%N/AN/AN/A+36.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+26.55%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)+14.67%-5.11%-4.25%-16.84%N/AN/AN/A-17.79%126
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+21.00%+8.04%+13.06%+1.19%N/AN/AN/A-3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.45%+27.58%+29.15%+28.02%N/AN/AN/A+31.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+23.99%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-0.72%+12.39%-1.73%+5.78%N/AN/AN/A-8.16%1,197
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.21%+15.33%-0.74%+11.02%N/AN/AN/A-5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+13.81%+14.12%+13.06%N/AN/AN/A+19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.42%+13.31%+13.06%+12.89%N/AN/AN/A+19.94%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-0.72%+12.39%-1.73%+5.78%N/AN/AN/A-8.16%27
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.21%+15.33%-0.74%+11.02%N/AN/AN/A-5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+13.81%+14.12%+13.06%N/AN/AN/A+19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.42%+13.31%+13.06%+12.89%N/AN/AN/A+19.94%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)+5.87%+29.87%+5.36%+24.15%N/AN/AN/A-15.05%2,251
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+6.91%+33.56%+6.44%+30.45%N/AN/AN/A-11.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.58%+18.81%+18.81%+20.22%N/AN/AN/A+32.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.74%+19.32%+18.98%+20.48%N/AN/AN/A+32.96%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)+5.87%+29.87%+5.36%+24.15%N/AN/AN/A-11.79%30
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+6.91%+33.56%+6.44%+30.45%N/AN/AN/A-9.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.38%+18.81%+18.81%+20.22%N/AN/AN/A+32.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.74%+19.32%+18.98%+20.48%N/AN/AN/A+33.34%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)+8.69%+23.61%+9.36%+12.58%N/AN/AN/A-11.39%674
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+9.58%+26.48%+10.48%+17.73%N/AN/AN/A-8.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.01%+15.46%+16.23%+16.01%N/AN/AN/A+24.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.74%+15.70%+16.20%+16.31%N/AN/AN/A+25.10%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)+8.72%+23.64%+9.38%+12.60%N/AN/AN/A+14.11%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+9.58%+26.48%+10.48%+17.73%N/AN/AN/A+20.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.07%+15.49%+16.28%+16.01%N/AN/AN/A+17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.74%+15.70%+16.20%+16.31%N/AN/AN/A+18.23%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-5.46%+25.49%-0.90%+35.11%N/AN/AN/A-3.76%625
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.79%+29.76%+0.90%+42.97%N/AN/AN/A-0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.22%+22.64%+24.10%+23.17%N/AN/AN/A+30.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.40%+23.11%+24.43%+23.44%N/AN/AN/A+31.25%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)-5.46%+25.49%-0.90%+35.11%N/AN/AN/A+22.83%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.79%+29.76%+0.90%+42.97%N/AN/AN/A+31.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.86%+22.64%+24.10%+23.12%N/AN/AN/A+23.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.40%+23.11%+24.43%+23.44%N/AN/AN/A+23.84%
กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFWINDX-A)+3.47%N/A+3.55%N/AN/AN/AN/A+6.75%36
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.87%N/A+13.08%N/AN/AN/AN/A+16.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.03%N/A+12.22%N/AN/AN/AN/A+11.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.35%N/A+11.17%N/AN/AN/AN/A+11.97%
กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFWINDX-I)+3.47%N/A+3.55%N/AN/AN/AN/A+6.75%22
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.87%N/A+13.08%N/AN/AN/AN/A+16.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.03%N/A+12.22%N/AN/AN/AN/A+11.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.35%N/A+11.17%N/AN/AN/AN/A+11.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-2.03%+10.35%-7.05%-4.48%-6.77%N/AN/A-2.16%252
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+0.29%+14.89%-1.20%+6.50%+0.86%N/AN/A+1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.61%+18.35%+16.63%+16.81%+17.85%N/AN/A+21.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.12%+19.05%+17.19%+17.12%+18.08%N/AN/A+21.40%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-2.03%+10.35%-7.05%-4.48%-6.77%-0.77%N/A-0.23%176
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+0.29%+14.89%-1.20%+6.50%+0.86%+1.67%N/A+1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.61%+18.35%+16.63%+16.81%+17.85%+21.18%N/A+17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.12%+19.05%+17.19%+17.12%+18.08%+20.66%N/A+17.37%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)-2.03%+10.35%-7.05%-4.49%N/AN/AN/A-4.39%21
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+0.29%+14.89%-1.20%+6.50%N/AN/AN/A+1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.43%+18.23%+16.63%+16.66%N/AN/AN/A+16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.12%+19.05%+17.19%+17.12%N/AN/AN/A+17.60%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2023
(6)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(7)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(8)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน