กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.77%+0.08%+1.35%+9.34%+3.90%+5.65%N/A+8.77%7,436
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.13%+8.93%+5.50%+8.83%+8.64%+10.17%N/A+11.39%
ดัชนี SET TRI+3.54%+0.98%+1.34%+17.35%+5.66%+6.13%N/A+7.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.21%+14.00%+7.27%+12.72%+12.90%+15.08%N/A+20.42%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.80%-0.18%+0.10%+11.58%+3.31%+5.35%+7.72%+7.17%651
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.68%+10.93%+5.60%+9.57%+9.39%+11.51%+15.51%+15.72%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.64%+1.22%+1.02%+15.08%+6.85%+7.37%+9.85%+9.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.21%+10.78%+5.01%+10.09%+10.58%+12.44%+14.63%+15.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+3.91%-0.11%+1.78%+11.70%+3.97%+6.67%+12.81%+12.28%38,851
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.13%+12.03%+7.71%+11.69%+12.02%+14.49%+15.88%+15.48%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+1.17%-0.17%+0.15%+17.13%+4.59%+7.28%+10.23%+9.98%1,458
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+16.14%+8.24%+13.98%+13.67%+16.72%+21.27%+21.30%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+5.91%+8.76%+4.69%+25.48%+7.33%+8.54%+10.76%+9.74%1,035
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.59%+17.07%+7.89%+14.93%+14.28%+16.82%+20.94%+20.73%
ดัชนี SET TRI+3.54%+0.98%+1.34%+17.35%+5.66%+6.13%+8.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.21%+14.00%+7.27%+12.72%+12.90%+15.08%+20.25%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+4.03%+0.11%+1.56%+18.12%+5.69%+6.25%+10.66%+9.79%2,051
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.63%+14.33%+9.05%+14.37%+14.67%+16.54%+22.57%+22.32%
ดัชนี SET50 TRI+4.04%-0.20%+1.70%+15.30%+2.94%+3.68%+7.50%+6.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.64%+14.51%+9.07%+14.53%+14.87%+16.67%+22.89%+22.71%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.83%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.40%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+4.80%N/A+2.43%N/AN/AN/AN/A+6.15%449
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.02%N/A+6.12%N/AN/AN/AN/A+6.04%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+4.34%N/A+1.64%N/AN/AN/AN/A+4.97%438
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.12%N/A+8.81%N/AN/AN/AN/A+8.89%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.61%N/A+1.34%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.22%N/A+7.27%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%