กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.97%+1.50%+1.50%+11.97%+5.20%+6.86%N/A+8.86%7,533
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.40%+9.19%+6.11%+9.11%+8.78%+10.21%N/A+11.43%
ดัชนี SET TRI+5.47%+3.51%+2.24%+21.07%+7.37%+7.78%N/A+7.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+14.16%+7.89%+13.03%+13.03%+15.13%N/A+20.49%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.84%+1.58%+1.31%+15.00%+5.50%+6.69%+8.19%+7.35%658
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.69%+11.15%+4.90%+9.68%+9.59%+11.54%+15.52%+15.77%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+4.07%+3.52%+1.61%+18.00%+8.16%+8.62%+10.21%+9.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.58%+11.24%+5.40%+10.50%+10.75%+12.53%+14.67%+15.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+4.14%+1.64%+2.14%+15.34%+5.87%+8.43%+13.17%+12.40%39,366
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.80%+12.34%+8.61%+11.97%+12.24%+14.55%+15.90%+15.52%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.20%+2.37%+1.94%+22.40%+7.80%+9.24%+10.76%+10.24%1,497
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.78%+16.40%+7.20%+14.12%+13.96%+16.77%+21.28%+21.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+11.79%+11.50%+3.82%+28.20%+9.33%+10.18%+11.19%+9.73%1,049
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+17.37%+9.24%+15.43%+14.57%+16.88%+20.97%+20.79%
ดัชนี SET TRI+5.47%+3.51%+2.24%+21.07%+7.37%+7.78%+9.20%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+14.16%+7.89%+13.03%+13.03%+15.13%+20.28%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+5.17%+3.30%+1.97%+22.25%+7.23%+8.06%+11.15%+9.89%2,070
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.25%+14.65%+9.88%+14.85%+14.81%+16.59%+22.60%+22.38%
ดัชนี SET50 TRI+5.10%+2.07%+2.03%+18.98%+4.35%+5.38%+7.97%+6.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%+14.79%+9.89%+15.01%+15.02%+16.73%+22.92%+22.78%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+3.29%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.40%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%