กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.78%+4.68%+0.78%+12.96%+5.50%+2.65%+9.68%+9.23%7,691
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.46%+6.36%+6.47%+5.23%+8.00%+9.51%+11.05%+10.93%
ดัชนี SET TRI+2.12%+7.24%+2.12%+16.40%+7.07%+3.43%+8.50%+8.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%+8.67%+9.41%+7.19%+11.78%+14.13%+19.22%+19.49%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-4.03%+4.00%-4.03%+15.71%+7.81%+3.05%+7.78%+7.91%850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.61%+8.84%+8.76%+7.24%+8.92%+10.94%+14.89%+15.10%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.58%+5.27%+1.58%+11.91%+6.79%+4.73%+9.23%+9.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.78%+6.16%+6.78%+5.10%+8.55%+10.82%+13.40%+13.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.11%+6.73%+1.11%+18.24%+6.37%+2.55%+12.89%+12.81%41,540
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.42%+9.13%+9.43%+7.44%+11.07%+13.51%+15.52%+14.98%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-5.83%+5.45%-5.83%+22.77%+11.21%+3.99%+9.76%+11.04%3,280
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+12.69%+12.75%+10.42%+12.99%+15.89%+20.49%+20.52%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-3.24%+0.97%-3.24%+13.19%+11.03%+4.48%+9.46%+10.01%2,577
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+11.58%+12.62%+9.62%+13.46%+15.95%+19.92%+20.05%
ดัชนี SET TRI+2.12%+7.24%+2.12%+16.40%+7.07%+3.43%+8.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%+8.67%+9.41%+7.19%+11.78%+14.13%+19.22%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+3.91%+10.14%+3.91%+20.05%+8.13%+5.37%+10.11%+10.64%2,698
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.57%+9.66%+10.58%+8.07%+13.51%+15.52%+21.36%+21.51%
ดัชนี SET50 TRI+4.05%+10.63%+4.05%+21.49%+6.94%+3.54%+7.58%+7.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.67%+9.77%+10.67%+8.17%+13.71%+15.69%+21.64%+21.89%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.44%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.22%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-5.48%-0.35%-5.48%+7.74%N/AN/AN/A+10.84%940
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.68%+9.06%+9.91%+7.55%N/AN/AN/A+7.24%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-10.96%-4.01%-10.96%+10.07%N/AN/AN/A+11.89%1,056
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%+12.63%+13.53%+10.95%N/AN/AN/A+10.45%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-6.18%N/A-6.18%N/AN/AN/AN/A-4.91%2,338
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.80%N/A+10.84%N/AN/AN/AN/A+10.35%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.12%+7.24%+2.12%+16.39%+9.05%+5.97%+12.26%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%+8.67%+9.41%+7.19%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%