กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+1.73%+4.75%+3.26%+8.70%+2.22%+4.52%N/A+8.83%7,454
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.33%+5.47%+4.80%+7.95%+8.52%+10.06%N/A+11.31%
ดัชนี SET TRI+0.84%+6.36%+3.10%+13.29%+3.99%+5.31%N/A+7.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%N/A+20.33%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-0.50%+2.33%+0.81%+9.27%+1.91%+4.85%+7.47%+7.13%698
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.39%+6.08%+5.27%+9.23%+9.24%+11.42%+15.50%+15.61%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.70%+4.80%+2.32%+10.97%+5.23%+6.57%+9.53%+9.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.86%+8.82%+4.86%+9.56%+10.47%+12.35%+14.60%+15.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+2.20%+6.43%+4.38%+11.21%+1.61%+5.06%+12.62%+12.34%39,287
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.02%+7.55%+6.71%+10.65%+11.85%+14.33%+15.87%+15.39%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-0.70%+3.47%+1.23%+13.63%+2.55%+6.57%+9.86%+9.93%1,462
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.97%+8.93%+7.78%+13.51%+13.46%+16.59%+21.27%+21.15%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+1.50%+13.47%+5.38%+20.21%+5.12%+7.73%+10.28%+9.67%1,039
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.53%+10.44%+7.94%+14.13%+14.13%+16.67%+20.93%+20.61%
ดัชนี SET TRI+0.84%+6.36%+3.10%+13.29%+3.99%+5.31%+8.57%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.44%+7.73%+4.46%+14.27%+3.92%+5.54%+10.38%+9.90%2,108
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.02%+8.80%+7.77%+12.71%+14.55%+16.34%+22.54%+22.19%
ดัชนี SET50 TRI+2.70%+7.93%+4.78%+13.40%+1.76%+3.20%+7.47%+6.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+12.27%+8.34%+13.61%+14.80%+16.57%+22.88%+22.63%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.87%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.77%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.34%N/A+3.25%N/AN/AN/AN/A+7.00%495
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.09%N/A+6.27%N/AN/AN/AN/A+6.21%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-0.13%N/A+2.35%N/AN/AN/AN/A+5.70%460
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.49%N/A+8.77%N/AN/AN/AN/A+8.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+0.84%N/A+3.10%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%N/A+6.88%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%