กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+7.86%+10.02%+13.60%+15.24%+3.58%+5.37%+9.01%+9.38%7,567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.85%+4.68%+4.74%+5.08%+8.12%+9.75%+11.13%+11.08%
ดัชนี SET TRI+10.29%+11.48%+14.94%+18.57%+3.83%+6.42%+6.93%+8.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.15%+6.28%+6.83%+12.40%+14.37%+19.70%+19.81%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+13.72%+17.14%+18.09%+19.88%+6.36%+8.25%+7.28%+8.34%712
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.80%+6.08%+5.87%+6.13%+8.95%+11.16%+15.19%+15.30%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+7.31%+8.27%+10.84%+13.60%+4.79%+7.06%+8.20%+9.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.28%+4.37%+4.41%+4.80%+9.20%+11.20%+13.82%+14.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+10.86%+13.85%+18.84%+21.17%+3.48%+6.40%+11.80%+12.95%43,225
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.07%+6.47%+6.58%+7.02%+11.24%+13.86%+15.63%+15.14%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+20.19%+25.29%+26.82%+29.63%+9.03%+11.65%+9.52%+11.66%1,748
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.77%+8.76%+8.53%+8.91%+13.07%+16.21%+20.87%+20.76%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+13.92%+18.07%+24.43%+33.98%+9.28%+11.39%+8.76%+10.68%1,501
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.80%+8.05%+8.05%+9.29%+13.67%+16.18%+20.42%+20.27%
ดัชนี SET TRI+10.29%+11.48%+14.94%+18.57%+3.83%+6.42%+6.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.15%+6.28%+6.83%+12.40%+14.37%+19.70%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+9.83%+10.87%+15.81%+19.44%+3.99%+7.13%+7.99%+10.37%2,367
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.06%+7.34%+7.95%+14.16%+15.74%+21.95%+21.79%
ดัชนี SET50 TRI+10.23%+11.73%+17.07%+20.59%+2.36%+5.14%+5.31%+7.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.99%+7.17%+7.41%+8.05%+14.41%+15.88%+22.24%+22.17%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.15%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.26%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+11.63%+13.11%+16.78%N/AN/AN/AN/A+21.02%680
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.36%+6.52%+6.42%N/AN/AN/AN/A+6.37%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+21.89%+25.13%+28.07%N/AN/AN/AN/A+32.26%724
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.15%+9.57%+9.32%N/AN/AN/AN/A+9.28%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+10.29%+11.48%+14.94%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.15%+5.92%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%