กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.99%+4.20%+11.29%+11.26%+3.98%+7.05%+8.78%7,712
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+9.41%+9.94%+9.94%+9.11%+10.23%+11.47%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%+7.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%+20.45%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.76%+3.25%+12.14%+12.11%+4.01%+7.07%+7.28%671
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+11.31%+10.25%+10.25%+10.02%+11.58%+15.83%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.08%+5.88%+17.13%+17.08%+7.10%+9.17%+9.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+9.78%+9.73%+9.73%+9.50%+10.62%+14.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.16%+5.04%+13.56%+13.52%+4.09%+8.71%+12.30%39,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+12.59%+13.04%+13.04%+12.75%+14.59%+15.56%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.06%+4.76%+17.75%+17.70%+5.53%+9.83%+10.12%1,536
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.83%+16.63%+14.99%+14.98%+14.60%+16.83%+21.44%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+9.49%+11.18%+24.76%+24.69%+6.54%+10.34%+9.47%905
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.31%+17.57%+16.34%+16.32%+15.15%+16.94%+20.84%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%N/A
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.30%+7.10%+21.95%+21.88%+5.82%+8.78%+9.79%2,077
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.23%+14.81%+16.65%+16.64%+15.48%+16.63%+22.44%
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%+6.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%+22.84%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+3.34%N/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.41%N/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%