กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+3.78%+11.94%+2.32%+16.16%+5.28%+4.42%+10.00%+9.53%7,895
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.55%+5.70%+5.85%+4.83%+7.99%+9.71%+11.06%+10.98%
ดัชนี SET TRI+6.32%+17.27%+4.19%+19.53%+6.03%+5.04%+9.16%+8.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+7.46%+8.25%+6.50%+11.87%+14.33%+19.31%+19.60%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+5.03%+19.45%+2.05%+22.43%+8.75%+6.13%+8.81%+8.62%815
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.72%+7.32%+6.24%+6.42%+8.79%+11.14%+14.94%+15.17%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+4.52%+12.29%+2.97%+14.11%+6.30%+6.02%+9.79%+9.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.42%+5.34%+6.00%+4.60%+8.68%+11.06%+13.49%+14.08%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+5.68%+17.16%+3.43%+22.96%+6.04%+5.07%+13.31%+13.16%43,111
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.04%+8.04%+8.58%+6.79%+11.07%+13.80%+15.54%+15.04%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+7.16%+28.79%+2.98%+33.32%+12.60%+8.50%+11.46%+12.06%3,356
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.90%+10.41%+8.83%+9.22%+12.81%+16.18%+20.56%+20.60%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+3.76%+18.20%+4.47%+24.35%+11.90%+7.30%+10.73%+10.77%2,857
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.34%+9.64%+11.27%+8.57%+13.35%+16.12%+19.98%+20.12%
ดัชนี SET TRI+6.32%+17.27%+4.19%+19.53%+6.03%+5.04%+9.16%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+7.46%+8.25%+6.50%+11.87%+14.33%+19.31%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+8.18%+18.81%+4.42%+22.86%+6.90%+6.37%+10.65%+10.82%2,673
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.66%+8.72%+10.75%+7.47%+13.60%+15.71%+21.48%+21.61%
ดัชนี SET50 TRI+8.49%+19.58%+4.51%+24.48%+5.26%+4.39%+8.00%+7.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.84%+10.48%+7.56%+13.80%+15.86%+21.76%+21.99%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.62%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.19%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+2.62%+14.55%+2.19%+17.62%N/AN/AN/A+19.99%985
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.03%+7.25%+6.97%+6.55%N/AN/AN/A+6.51%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-0.03%+21.85%+1.18%+24.92%N/AN/AN/A+26.47%1,215
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.19%+10.44%+8.28%+9.56%N/AN/AN/A+9.50%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+2.11%N/A+2.47%N/AN/AN/AN/A+3.86%2,433
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.90%N/A+9.04%N/AN/AN/AN/A+9.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+6.32%+17.27%+4.19%+19.53%+8.33%+7.79%+13.06%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+7.46%+8.25%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%