กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก): มีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชำ, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 มี.ค. 2560)
Pimco Gis-Income Fund94.87%
ทรัพย์สินอื่น5.24%
หนี้สินอื่น-0.11%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.51%+0.26%+0.99%+1.26%+1.68%+1.80%+2.04%1,385
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.35%+1.39%+1.52%+1.89%+1.87%+2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.08%+0.09%+0.07%+0.11%+0.18%+0.39%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.51%+0.18%+0.51%+0.37%+2.18%+3.01%+2.70%+2.42%4,472
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.51%+0.39%+0.55%+0.62%+0.68%+0.98%+2.43%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.62%-0.69%+0.62%-1.02%+1.91%+2.61%+2.01%+1.87%339
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.92%+1.17%+0.92%+1.44%+1.07%+0.98%+0.74%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.50%+0.42%+0.50%+0.70%+2.19%+2.56%+1.86%+1.81%175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.42%+0.39%+0.53%+0.53%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.57%-1.14%+0.57%-1.26%+3.19%+3.37%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+1.02%+0.62%+1.31%+1.22%+1.24%+1.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+3.55%+6.58%+3.55%+11.50%+3.38%+8.82%+9.99%+14.04%2,809
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.83%+11.54%+6.83%+11.56%+11.91%+15.92%+20.33%+20.38%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+3.50%+6.47%+3.50%+11.26%+3.32%+10.35%+11.16%+12.42%726
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.81%+11.41%+6.81%+11.44%+11.73%+15.57%+18.98%+19.39%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.76%+2.95%+1.76%+5.73%+4.04%+4.61%+6.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.91%+4.97%+2.91%+5.07%+5.31%+6.30%+8.38%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+3.81%+5.01%+3.81%+9.30%+2.84%+6.23%N/A+11.82%8,731
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.05%+10.55%+7.05%+11.13%+11.90%+14.41%N/A+16.03%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+1.21%+5.26%+1.21%+12.24%+3.25%+7.26%+10.33%+10.12%926
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.82%+13.76%+7.83%+13.74%+13.52%+16.68%+21.27%+21.18%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%+8.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+3.85%+6.90%+3.85%+14.35%+5.80%+6.96%+11.24%+10.14%1,153
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.06%+12.36%+8.07%+13.30%+14.16%+16.30%+22.32%+22.23%
ดัชนี SET100 TRI+3.91%+7.12%+3.91%+12.57%+3.30%+4.35%+8.24%+7.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.04%+12.47%+8.04%+13.57%+14.58%+16.48%+22.57%+22.58%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+1.78%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.41%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+2.56%-7.67%+2.56%-3.05%-0.95%-5.05%N/A+2.15%999
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +4.33%-6.60%+4.33%-1.65%+0.73%-3.52%N/A+3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.01%+10.86%+9.02%+12.05%+12.27%+14.44%N/A+15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.20%+12.99%+12.20%+13.86%+14.10%+15.87%N/A+16.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+5.58%+3.10%+5.58%+3.07%N/AN/AN/A+7.61%84
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+4.43%+2.87%+4.43%+3.85%N/AN/AN/A+2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+9.42%+7.98%+13.93%N/AN/AN/A+15.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.25%+9.75%+8.25%+15.91%N/AN/AN/A+16.83%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+5.06%+2.30%+5.06%+3.70%N/AN/AN/A+1.28%1,003
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+3.55%+1.01%+3.55%+4.41%N/AN/AN/A+2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.17%+15.20%+11.23%+14.79%N/AN/AN/A+17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.03%+11.46%+9.03%+11.95%N/AN/AN/A+14.00%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-4.88%+20.25%-4.88%+20.02%N/AN/AN/A-1.10%49
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) -3.75%+14.11%-3.75%+10.83%N/AN/AN/A-6.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.45%+19.12%+21.49%+24.20%N/AN/AN/A+25.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.65%+18.02%+15.65%+21.65%N/AN/AN/A+25.02%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.92%N/A+4.92%N/AN/AN/AN/A+8.78%138
MSCI World Index (บาท)+1.65%N/A+1.65%N/AN/AN/AN/A+5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.25%N/A+6.26%N/AN/AN/AN/A+6.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.90%N/A+6.90%N/AN/AN/AN/A+7.19%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.96%N/A+1.96%N/AN/AN/AN/A+2.86%110
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.93%N/A+0.93%N/AN/AN/AN/A+1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%N/A+1.50%N/AN/AN/AN/A+1.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%N/A+1.96%N/AN/AN/AN/A+3.57%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน