กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก): มีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชำ, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 มิ.ย. 2560)
Pimco Gis-Income Fund96.20%
ทรัพย์สินอื่น5.48%
หนี้สินอื่น-1.67%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.27%+0.52%+0.52%+1.03%+1.21%+1.60%+1.74%+2.02%1,372
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.70%+1.40%+1.49%+1.82%+1.84%+2.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.08%+0.08%+0.07%+0.11%+0.18%+0.33%+0.43%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.51%+1.02%+1.02%+0.94%+2.03%+2.90%+2.66%+2.42%4,633
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.30%+0.35%+0.35%+0.46%+0.60%+0.68%+0.90%+2.41%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.84%+1.47%+1.47%+0.30%+1.91%+2.60%+2.03%+1.89%328
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.03%+0.97%+0.97%+1.18%+1.09%+1.00%+0.76%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.66%+1.17%+1.17%+1.45%+2.17%+2.54%+1.86%+1.83%189
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.30%+0.35%+0.35%+0.40%+0.52%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.03%+1.61%+1.61%-0.12%+3.29%+3.29%+3.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.71%+0.71%+0.97%+1.22%+1.25%+1.53%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+2.18%+5.81%+5.81%+10.01%+2.37%+9.55%+9.35%+13.95%2,854
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.00%+5.98%+5.98%+10.58%+11.44%+15.48%+20.29%+20.22%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+2.18%+5.75%+5.75%+9.92%+2.31%+11.10%+9.77%+12.36%787
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.90%+5.92%+5.92%+10.45%+11.26%+15.14%+18.87%+19.24%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.08%+2.87%+2.87%+5.48%+2.97%+4.92%+5.64%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.04%+2.51%+2.51%+4.57%+5.20%+6.11%+8.33%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.05%+5.93%+5.93%+11.29%+1.60%+6.72%N/A+11.73%8,842
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.27%+5.83%+5.83%+9.75%+11.48%+13.98%N/A+15.84%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+3.96%+5.22%+5.22%+10.21%+3.47%+8.82%+9.43%+10.27%961
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.55%+7.67%+7.67%+12.99%+13.21%+16.27%+21.20%+20.97%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+1.07%+4.97%+4.97%+12.73%+3.54%+7.77%+9.52%+10.01%1,197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.85%+6.66%+6.66%+11.63%+13.84%+15.79%+22.17%+22.01%
ดัชนี SET100 TRI+1.05%+5.00%+5.00%+11.52%+1.27%+5.26%+6.69%+7.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.95%+6.68%+6.68%+11.85%+14.27%+15.96%+22.42%+22.36%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+1.21%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.55%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.39%+1.14%+1.14%-9.95%-1.77%-4.73%N/A+1.90%986
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -1.43%+2.84%+2.84%-9.11%-0.36%-3.61%N/A+3.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+8.93%+8.93%+10.42%+12.15%+14.21%N/A+15.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.64%+11.64%+12.05%+14.10%+15.56%N/A+16.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+7.56%+13.56%+13.56%+14.02%N/AN/AN/A+9.90%94
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+6.07%+10.78%+10.78%+11.98%N/AN/AN/A+4.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+9.62%+9.62%+10.91%N/AN/AN/A+15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.76%+10.09%+10.09%+10.95%N/AN/AN/A+16.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+4.33%+9.60%+9.60%+5.85%N/AN/AN/A+2.83%1,045
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+5.25%+8.99%+8.99%+4.57%N/AN/AN/A+4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.03%+10.58%+10.58%+13.00%N/AN/AN/A+17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.51%+8.74%+8.74%+10.35%N/AN/AN/A+13.57%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+4.65%-0.45%-0.45%+41.38%N/AN/AN/A+1.94%57
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +5.15%+1.20%+1.20%+27.28%N/AN/AN/A-2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+18.49%+18.49%+20.04%N/AN/AN/A+24.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.56%+13.78%+13.78%+16.96%N/AN/AN/A+23.45%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.47%+9.61%+9.61%N/AN/AN/AN/A+13.65%168
MSCI World Index (บาท)+1.77%+3.46%+3.46%N/AN/AN/AN/A+7.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+7.33%+7.33%N/AN/AN/AN/A+7.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.44%+7.14%+7.14%N/AN/AN/AN/A+7.27%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.75%+3.75%+3.75%N/AN/AN/AN/A+4.67%148
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.49%+2.43%+2.43%N/AN/AN/AN/A+2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.33%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%N/AN/AN/AN/A+3.59%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน