กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ เสนอขายในช่วง IPO และซื้อขายภายหลัง IPOได้ทุกวันทำการตามที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน (โปรดอ่านสรุปสาระสำคัญของกองทุน)
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2558
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, วรดา ตันติสุนทร
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ก.ค. 2564)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.43%
FSSA Greater China Growth Fund100.75%
ทรัพย์สินอื่น0.63%
หนี้สินอื่น-5.81%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, เป็นเงิน 4.3500 บาท)
23 มี.ค. 25640.7500 บาท/หน่วย
1 ธ.ค. 25630.3000 บาท/หน่วย
16 ก.ย. 25630.5000 บาท/หน่วย
19 มิ.ย. 25620.2500 บาท/หน่วย
21 มี.ค. 25620.2500 บาท/หน่วย
21 มี.ค. 25610.5000 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25600.3000 บาท/หน่วย
14 ก.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
20 มิ.ย. 25600.2500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+6.12%-0.85%-0.85%+1.68%+8.74%+2.22%+0.35%+2.91%524
LBMA Gold Price PM+6.80%-0.19%-0.19%+3.57%+10.89%+4.01%+2.01%+4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.54%+12.72%+12.72%+14.51%+13.82%+12.31%+14.71%+14.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.18%+14.58%+14.58%+16.53%+14.91%+13.26%+15.53%+15.68%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+3.72%-6.55%-6.55%-1.69%+9.17%+3.57%N/A+0.05%245
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+5.00%-5.61%-5.61%+0.55%+12.51%+6.55%N/A+2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.88%+14.07%+14.07%+15.58%+14.68%+13.23%N/A+14.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.15%+15.76%+15.76%+17.74%+16.66%+14.80%N/A+15.82%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+21.90%+52.97%+52.97%+81.08%-1.61%+2.19%-8.92%-7.62%422
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+26.05%+63.90%+63.90%+93.30%+0.44%+5.42%-6.60%-4.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.14%+29.34%+29.34%+30.37%+34.57%+30.83%+29.74%+29.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.33%+28.76%+28.76%+31.79%+36.89%+32.84%+31.48%+30.89%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.08%-1.26%-1.26%+0.49%+3.89%+2.06%+2.98%+2.87%430
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+2.61%-0.32%-0.32%+0.76%+5.96%+3.85%+4.80%+4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.81%+3.16%+3.16%+2.72%+4.16%+3.68%+3.42%+3.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.01%+3.51%+3.51%+3.27%+4.08%+3.68%+3.50%+3.52%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+3.34%-3.79%-3.79%+7.61%+2.20%+1.19%N/A-1.52%43
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+4.29%-2.37%-2.37%+7.47%+4.45%+3.81%N/A+0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.21%+7.17%+7.17%+7.40%+9.58%+9.13%N/A+9.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.32%+7.37%+7.37%+7.71%+10.30%+9.71%N/A+9.81%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.89%+1.81%+1.81%+9.14%+3.89%N/AN/A+3.45%1,042
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+2.61%-0.32%-0.32%+0.76%+5.96%N/AN/A+3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.87%+2.18%+2.18%+2.29%+4.54%N/AN/A+3.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.01%+3.51%+3.51%+3.27%+4.08%N/AN/A+3.72%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.91%+1.83%+1.83%+9.13%+3.86%N/AN/A+3.40%8,170
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+2.61%-0.32%-0.32%+0.76%+5.96%N/AN/A+3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.87%+2.18%+2.18%+2.29%+4.54%N/AN/A+3.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.01%+3.51%+3.51%+3.27%+4.08%N/AN/A+3.72%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+2.63%+0.12%+0.12%+6.21%N/AN/AN/A+7.37%883
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.54%+1.57%+1.57%+8.66%N/AN/AN/A+9.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.49%+2.94%+2.94%+2.93%N/AN/AN/A+3.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.53%+2.86%+2.86%+3.18%N/AN/AN/A+3.44%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+2.63%+0.12%+0.12%+6.21%N/AN/AN/A+7.37%39
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.54%+1.57%+1.57%+8.66%N/AN/AN/A+9.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.49%+2.94%+2.94%+2.93%N/AN/AN/A+3.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.53%+2.86%+2.86%+3.18%N/AN/AN/A+3.44%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.90%+9.69%+9.69%+38.50%+19.21%+14.58%+9.23%+6.37%515
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+5.16%+12.38%+12.38%+39.92%+9.43%+10.87%+7.72%+5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.77%+19.56%+19.56%+17.99%+19.92%+17.04%+15.34%+16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.29%+13.56%+13.56%+12.89%+14.97%+13.20%+13.96%+18.69%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+3.69%+6.81%+6.81%+17.69%+5.22%+4.00%N/A+4.12%1,433
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.84%+13.59%+13.59%+24.51%+8.94%+7.66%N/A+7.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.40%+4.31%+4.31%+5.43%+6.90%+6.08%N/A+6.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.87%+6.19%+6.19%+6.83%+9.21%+7.80%N/A+7.71%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+1.87%+6.33%+6.33%+15.92%+4.72%N/AN/A+3.11%892
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+3.34%+5.48%+5.48%+19.33%+9.28%N/AN/A+6.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.81%+7.06%+7.06%+6.61%+7.71%N/AN/A+7.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.65%+7.56%+7.56%+7.42%+9.19%N/AN/A+8.99%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+1.87%+6.33%+6.33%+15.92%+4.72%+4.25%N/A+3.64%1,355
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+3.34%+5.48%+5.48%+19.33%+9.28%+9.65%N/A+7.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.81%+7.06%+7.06%+6.61%+7.71%+6.66%N/A+6.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.65%+7.56%+7.56%+7.42%+9.19%+8.00%N/A+8.16%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+3.67%+6.83%+6.83%+17.47%+5.19%+3.99%N/A+3.25%1,532
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.84%+13.59%+13.59%+24.51%+8.94%+7.66%N/A+6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.44%+4.34%+4.34%+5.40%+6.93%+6.09%N/A+6.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.87%+6.19%+6.19%+6.83%+9.21%+7.80%N/A+7.76%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.84%+3.58%+3.58%+11.98%+4.59%N/AN/A+3.37%81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.29%+4.06%+4.06%+3.98%+6.33%N/AN/A+6.08%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.84%+3.58%+3.58%+11.98%+4.59%N/AN/A+3.56%372
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.29%+4.06%+4.06%+3.98%+6.33%N/AN/A+5.74%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+3.57%+4.31%+4.31%+15.64%N/AN/AN/A+4.00%723
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.43%+3.03%+3.03%+3.92%N/AN/AN/A+16.44%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+4.02%+0.41%+0.41%N/AN/AN/AN/A+4.49%2,932
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+5.46%+8.06%+8.06%N/AN/AN/AN/A+11.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.88%+5.07%+5.07%N/AN/AN/AN/A+5.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.66%+5.44%+5.44%N/AN/AN/AN/A+5.54%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.24%+10.12%+10.12%+34.03%+8.81%+12.53%+2.83%-1.50%77
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index+4.81%+9.76%+9.76%+34.72%+3.79%+8.63%+2.78%+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.13%+15.90%+15.90%+17.94%+19.59%+17.70%+18.09%+24.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.21%+18.07%+18.07%+18.44%+19.37%+17.59%+20.63%+24.36%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.03%+0.49%+0.49%+10.10%-2.76%+0.90%-0.84%-0.58%441
Hang Seng China Enterprise-0.27%+6.74%+6.74%+13.16%-1.91%+2.21%-1.20%-1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.79%+19.46%+19.46%+18.52%+18.86%+17.99%+21.24%+21.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.05%+20.39%+20.39%+19.37%+20.08%+19.16%+22.46%+22.35%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+16.22%+11.36%+11.36%+37.53%+3.56%+2.16%-3.69%-2.27%111
MSCI EM Latin America Index+16.72%+13.61%+13.61%+45.72%+0.88%+1.04%-4.79%-3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.51%+22.79%+22.79%+24.04%+31.22%+26.94%+24.36%+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.34%+21.94%+21.94%+23.90%+31.38%+27.36%+25.27%+24.91%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+19.99%+15.40%+15.40%+51.72%+12.28%+11.01%N/A+11.37%3,335
S&P 500 Index(4)+10.80%+23.05%+23.05%+44.75%+15.23%+13.84%N/A+15.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.22%+32.69%+32.69%+28.54%+24.48%+20.25%N/A+17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.77%+14.57%+14.57%+16.05%+22.93%+18.96%N/A+16.77%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+1.53%+4.02%+4.02%+31.01%+4.93%+3.15%N/A+3.12%71
MSCI Emerging Market TR Net+6.96%+13.95%+13.95%+43.48%+7.53%+8.49%N/A+4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.74%+14.51%+14.51%+14.66%+16.70%+14.23%N/A+13.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.21%+14.58%+14.58%+14.46%+17.11%+15.06%N/A+14.54%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+13.27%+20.37%+20.37%+49.48%+12.43%+11.32%N/A+9.88%500
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+12.80%+18.10%+18.10%+38.66%+11.56%+9.73%N/A+8.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.10%+15.50%+15.50%+16.93%+19.88%+16.89%N/A+16.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+13.46%+13.46%+14.94%+18.12%+15.55%N/A+15.79%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+10.64%+13.22%+13.22%+30.55%+14.03%N/AN/A+12.45%335
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+11.43%+17.16%+17.16%+26.12%+12.90%N/AN/A+12.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+14.63%+14.63%+15.68%+17.72%N/AN/A+17.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+11.61%+11.61%+13.34%+17.64%N/AN/A+17.14%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+10.64%+13.21%+13.21%+30.46%+13.90%+9.21%N/A+8.11%3,750
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+11.43%+17.16%+17.16%+26.12%+12.90%+8.70%N/A+9.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+14.63%+14.63%+15.70%+17.73%+15.93%N/A+16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+11.61%+11.61%+13.34%+17.64%+15.18%N/A+15.08%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+4.58%+15.43%+15.43%+46.01%+5.36%+6.68%N/A+4.85%58
S&P Developed SmallCap Net TR Index+8.28%+22.40%+22.40%+58.48%+11.06%+12.32%N/A+10.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.33%+15.72%+15.72%+16.53%+20.19%+16.70%N/A+16.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.42%+15.65%+15.65%+15.42%+21.39%+17.55%N/A+16.67%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+9.86%+16.88%+16.88%+37.06%+14.05%+13.09%N/A+11.86%3,597
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+10.25%+16.29%+16.29%+29.89%+15.09%+12.85%N/A+11.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.16%+14.27%+14.27%+15.82%+19.73%+16.75%N/A+17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.69%+12.28%+12.28%+14.37%+18.61%+16.09%N/A+17.57%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+3.55%+2.50%+2.50%+29.13%+8.84%+14.13%N/A+7.14%703
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+0.12%+9.47%+9.47%+28.30%+8.21%+12.95%N/A+7.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+17.38%+17.38%+17.70%+20.34%+18.85%N/A+20.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.47%+9.26%+9.26%+10.19%+18.94%+16.71%N/A+17.15%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+4.02%+8.37%+8.37%+41.08%+12.15%+17.04%N/A+9.63%1,332
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+3.48%+7.15%+7.15%+34.52%+11.23%+14.88%N/A+6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+17.59%+17.59%+17.23%+19.78%+17.68%N/A+18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.93%+19.52%+19.52%+18.94%+20.89%+18.38%N/A+18.97%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.72%-3.23%-3.23%+7.60%+2.46%-1.19%N/A-1.03%88
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+3.26%+2.87%+2.87%+8.82%-0.97%-0.93%N/A-1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.67%+13.81%+13.81%+13.88%+11.65%+10.81%N/A+10.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+6.21%+6.21%+6.09%+6.42%+6.52%N/A+6.57%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+8.53%+9.97%+9.97%+23.56%N/AN/AN/A+18.17%2,144
MSCI World Net Index NETR USD+10.36%+20.98%+20.98%+44.42%N/AN/AN/A+27.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+10.31%+10.31%+13.35%N/AN/AN/A+18.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+11.93%+11.93%+13.23%N/AN/AN/A+23.05%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+8.53%+9.96%+9.96%+23.44%+12.41%N/AN/A+10.13%1,528
MSCI World Net Index NETR USD+10.36%+20.98%+20.98%+44.42%+13.71%N/AN/A+12.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+10.31%+10.31%+13.43%+15.93%N/AN/A+13.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+11.93%+11.93%+13.23%+19.20%N/AN/A+15.90%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+16.81%+16.04%+16.04%+59.58%+25.08%N/AN/A+21.70%1,212
MSCI AC World Information Technology Index+13.23%+20.35%+20.35%+51.65%+26.92%N/AN/A+25.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.96%+29.71%+29.71%+28.56%+25.61%N/AN/A+22.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.88%+19.19%+19.19%+20.64%+24.64%N/AN/A+21.68%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-1.88%+4.13%+4.13%+27.27%+8.15%N/AN/A+9.74%83
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-0.86%+5.67%+5.67%+30.54%+10.65%N/AN/A+11.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.57%+17.56%+17.56%+16.01%+19.14%N/AN/A+17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.16%+12.13%+12.13%+12.70%+21.03%N/AN/A+19.44%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+8.03%+14.87%+14.87%+37.18%+15.34%N/AN/A+13.96%478
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+9.36%+17.73%+17.73%+43.08%+19.35%N/AN/A+16.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.20%+12.84%+12.84%+14.72%+22.68%N/AN/A+19.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.72%+13.63%+13.63%+15.51%+24.46%N/AN/A+21.54%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+2.17%+13.52%+13.52%+41.18%+4.75%N/AN/A+11.11%172
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+1.64%+9.66%+9.66%+26.00%+2.69%N/AN/A+5.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.09%+15.23%+15.23%+17.41%+21.92%N/AN/A+20.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.31%+14.69%+14.69%+15.26%+19.18%N/AN/A+17.76%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+2.07%+13.42%+13.42%+41.62%+4.75%N/AN/A+11.06%380
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+1.64%+9.66%+9.66%+26.00%+2.69%N/AN/A+5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.26%+15.29%+15.29%+17.30%+21.89%N/AN/A+20.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.31%+14.69%+14.69%+15.26%+19.18%N/AN/A+17.77%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.27%+15.73%+15.73%+44.54%+8.99%N/AN/A+7.93%131
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+6.22%+18.36%+18.36%+59.12%+15.51%N/AN/A+15.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.85%+17.24%+17.24%+18.95%+21.63%N/AN/A+19.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.88%+20.90%+20.90%+20.23%+28.74%N/AN/A+25.69%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+5.65%+13.55%+13.55%+46.94%+3.74%N/AN/A+2.71%342
MSCI India Index+9.61%+20.80%+20.80%+63.05%+10.80%N/AN/A+8.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.20%+15.62%+15.62%+15.74%+18.39%N/AN/A+17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.87%+18.18%+18.18%+17.06%+23.21%N/AN/A+21.56%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+0.57%-2.96%-2.96%+24.64%+14.56%N/AN/A+10.24%11,731
ดัชนี MSCI China A Onshore+11.27%+13.96%+13.96%+45.62%+17.02%N/AN/A+9.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.44%+22.11%+22.11%+20.57%+21.63%N/AN/A+21.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.37%N/A+19.86%N/AN/AN/AN/A+23.08%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+1.01%+4.51%+4.51%+31.44%+8.33%N/AN/A+5.13%929
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+4.34%+7.81%+7.81%+40.67%+12.40%N/AN/A+9.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.78%+16.78%+16.78%+16.21%+18.59%N/AN/A+18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.17%+16.89%+16.89%+16.39%+19.72%N/AN/A+19.41%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+18.91%+27.40%+27.40%+66.19%+10.55%N/AN/A+7.04%3,237
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+24.37%+38.74%+38.74%+79.68%+13.16%N/AN/A+10.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.97%+22.13%+22.13%+18.59%+19.07%N/AN/A+19.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.18%+26.51%+26.51%+22.45%+20.61%N/AN/A+21.21%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+8.20%+6.76%+6.76%+25.49%N/AN/AN/A+16.35%411
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+9.59%+10.97%+10.97%+22.58%N/AN/AN/A+15.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+13.83%+13.83%+15.37%N/AN/AN/A+18.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.78%+11.11%+11.11%+13.07%N/AN/AN/A+19.94%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+8.20%+6.76%+6.76%+25.39%N/AN/AN/A+16.24%62
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+9.59%+10.97%+10.97%+22.58%N/AN/AN/A+15.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+13.83%+13.83%+15.41%N/AN/AN/A+18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.78%+11.11%+11.11%+13.07%N/AN/AN/A+19.94%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+10.91%+7.86%+7.86%+51.38%N/AN/AN/A+46.20%4,825
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+11.41%+14.00%+14.00%+47.26%N/AN/AN/A+42.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.29%+23.52%+23.52%+24.29%N/AN/AN/A+25.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+18.76%+18.76%+20.70%N/AN/AN/A+28.76%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+2.82%+6.07%+6.07%+21.61%N/AN/AN/A+21.99%1,372
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+8.18%+13.81%+13.81%+40.48%N/AN/AN/A+37.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.80%+10.44%+10.44%+12.03%N/AN/AN/A+11.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.79%+10.97%+10.97%+12.54%N/AN/AN/A+12.81%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+2.82%+6.07%+6.07%+21.67%N/AN/AN/A+22.06%282
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+8.18%+13.81%+13.81%+40.48%N/AN/AN/A+37.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.79%+10.44%+10.44%+12.04%N/AN/AN/A+11.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.79%+10.97%+10.97%+12.54%N/AN/AN/A+12.81%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+3.02%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.67%3,647
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+8.54%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.51%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.98%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+5.16%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.51%770
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.62%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.96%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+9.33%+13.69%+13.69%+27.93%N/AN/AN/A+8.38%370
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+10.28%+22.00%+22.00%+35.49%N/AN/AN/A+6.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.47%+11.76%+11.76%+14.07%N/AN/AN/A+27.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.25%+11.09%+11.09%+14.12%N/AN/AN/A+25.65%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+9.33%+13.69%+13.69%+27.94%+9.58%+4.39%N/A+4.32%169
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+10.28%+22.00%+22.00%+35.49%+4.71%+1.53%N/A+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.47%+11.76%+11.76%+14.07%+21.59%+17.92%N/A+17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.25%+11.09%+11.09%+14.12%+20.55%+17.04%N/A+16.84%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(5)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(6)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th