ประกาศกองทุน

07/02/2567
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 28 ธันวาคม 2566
06/02/2567
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการวันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y1
06/02/2567
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y1
06/02/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M15 (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
06/02/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M16 (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
06/02/2567
การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)
05/02/2567
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567 ของ KFMINCOM-R

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน