ประกาศกองทุน

17/01/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M13
17/01/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M14
16/01/2567
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 3M1
16/01/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 3M1 (ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการ)
15/01/2567
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M23
15/01/2567
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการวันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M23
12/01/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M13 (ปรับลดค่าธรรมเนียม)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน