ประกาศกองทุน

12/03/2563
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 6 กองทุน ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม
11/03/2563
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y23 (KFFIF1Y23)
10/03/2563
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 2563
09/03/2563
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y23 (KFFIF1Y23) (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
05/03/2563
แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
05/03/2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF1Y21
04/03/2563
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y22 (KFFIF1Y22)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี