ประกาศกองทุน

05/07/2562
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
03/07/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2562 ของ KFMINCOM-R
03/07/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2562 ของ (KFAINCOM-R)
28/06/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2562 ของ KF-SINCOME
25/06/2562
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y26 (KFFIF1Y26)
21/06/2562
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL) ครั้งที่ 2/2562
21/06/2562
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 2 กองทุน (KF-HCHINAD & KFCHINARMF)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี