ประกาศกองทุน

12/01/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M14 (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
11/01/2567
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 1/2567 ของ KF-INCOME
09/01/2567
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M7
09/01/2567
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M7
08/01/2567
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2566
05/01/2567
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
05/01/2567
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน