ประกาศกองทุน

29/08/2566
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M93-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M93)
28/08/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M93-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
28/08/2566
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M1
28/08/2566
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ ของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M1
23/08/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 1Y2-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
22/08/2566
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 1Y4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFXAI1Y4)
18/08/2566
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M16

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน