ประกาศกองทุน

06/05/2565
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจำนวน 125 กองทุน
06/05/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2565 ของ KFAINCOM-R
06/05/2565
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
06/05/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
05/05/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2565 ของ KFMINCOM-R
29/04/2565
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
26/04/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี