ประกาศกองทุน

11/10/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M7-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
11/10/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M7-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
10/10/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
10/10/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3
10/10/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4
10/10/2565
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
06/10/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M75)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี