ประกาศกองทุน

20/09/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y8-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
19/09/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M74-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M74)
14/09/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M84-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
14/09/2565
รายชื่อกองทุนที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
13/09/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M84-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
13/09/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M84-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
13/09/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9/2565 ของ KF-INCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี