ประกาศกองทุน

07/09/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
06/09/2565
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
06/09/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 1Y4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
06/09/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2565 ของ KFMINCOM-R
05/09/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2565 ของ KFAINCOM-R
05/09/2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M71
05/09/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี