ประกาศกองทุน

21/04/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M67)
18/04/2565
ขอแจ้งรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซีย เบลารุส
18/04/2565
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
12/04/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2565 ของ KF-INCOME
12/04/2565
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFLTFEQ70D
11/04/2565
ขอแจ้งรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซีย เบลารุส
11/04/2565
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M66 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี