ประกาศกองทุน

17/05/2565
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)
13/05/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M68 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M68)
13/05/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5/2565 ของ KF-INCOME
11/05/2565
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
11/05/2565
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 มี.ค. 2565
10/05/2565
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
10/05/2565
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (KF-EM)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี