ประกาศกองทุน

01/11/2565
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)
01/11/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y9-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
01/11/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y9-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
26/10/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
26/10/2565
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4)
21/10/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
18/10/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10/2565 ของ KF-INCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี