ประกาศกองทุน

06/09/2566
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2566 ของ KFMINCOM-R
06/09/2566
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2566 ของ KFAINCOM-R
06/09/2566
ขอแจ้งรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซีย เบลารุส
05/09/2566
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y8-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI1Y8)
04/09/2566
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
01/09/2566
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2566
01/09/2566
หยุดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ เนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ฮ่องกง เป็นเวลา 1 วันทำการ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน