ประกาศกองทุน

06/12/2566
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 12/2566 ของ KFMINCOM-R
05/12/2566
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
04/12/2566
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 20 กองทุน
04/12/2566
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9 และกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M10
01/12/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9
01/12/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
01/12/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M7

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน