ประกาศกองทุน

14/11/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3)
14/11/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4)
10/11/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11/2565 ของ KF-INCOME
09/11/2565
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
09/11/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
09/11/2565
การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
07/11/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M77)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี