ประกาศกองทุน

16/11/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
12/11/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2561 ของ KF-INCOME
09/11/2561
ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ KFFLEX และ KFFLEX-D
08/11/2561
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค และกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
08/11/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFLTFDIV, KFSDIV, KFTSTAR-D และ KFGROWTH-D
05/11/2561
การปรับปรุงแก้ไขข้อความเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน
05/11/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2561 ของ KFMINCOM-R

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี