ประกาศกองทุน

25/09/2563
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
22/09/2563
เปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจำนวน 4 กองทุน
22/09/2563
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 4 กองทุน
22/09/2563
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M44 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
22/09/2563
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M44 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
21/09/2563
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y29 (KFFIF1Y29)
15/09/2563
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี