ประกาศกองทุน

30/01/2566
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M6-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFXAI6M6)
24/01/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M91-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
23/01/2566
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
19/01/2566
ปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)
18/01/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
17/01/2566
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M91-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
17/01/2566
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M91-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี