ประกาศกองทุน

18/06/2564
เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)
18/06/2564
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)
15/06/2564
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M57 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
15/06/2564
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M57 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
11/06/2564
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M49 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M49)
10/06/2564
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2564 ของ KF-INCOME
09/06/2564
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M48 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M48) (ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th