ประกาศกองทุน

10/01/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2562 ของ KF-INCOME
09/01/2562
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)
04/01/2562
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
04/01/2562
เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ KFMX2TM และ KFMXPLS2TM
04/01/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2562 ของ KFAINCOM-R
04/01/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2562 ของ KFMINCOM-R
03/01/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2562 ของ KF-SINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี