ประกาศกองทุน

19/05/2563
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (KFCASH-A, KFCASHSSF, KFCASHRMF)
19/05/2563
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
13/05/2563
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y25 (ค่าธรรมเนียมการจัดการ)
12/05/2563
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2563 ของ KF-INCOME
12/05/2563
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 มี.ค. 2563
11/05/2563
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y25 (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
08/05/2563
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2563 ของ KFAINCOM-R

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี