ประกาศกองทุน

26/03/2562
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y24 (KFFIF1Y24)
22/03/2562
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)
22/03/2562
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด ให้กับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม
18/03/2562
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ KFDYNAMIC และ KFMINCOM-A ให้กับผู้ลงทุนภายใต้บริการ “TMB Smart Port”
14/03/2562
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน (KFDNM-D, KFLTFA50-D, KFLTFEQ70D)
12/03/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2562 ของ KF-INCOME
08/03/2562
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-HCHINAD

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี