ประกาศกองทุน

20/01/2564
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M43) (ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ)
19/01/2564
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M50 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
19/01/2564
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M50 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
15/01/2564
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M43) (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
14/01/2564
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFFIN-D
12/01/2564
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
12/01/2564
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี