ประกาศกองทุน

17/05/2562
วันหยุดทำการประจำปี 2562 เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
15/05/2562
เปิดการให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการผ่าน โมบายแอพพลิเคชั่น ของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
14/05/2562
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y25 (KFFIF1Y25)
10/05/2562
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFMTFI-D, KFSDIV, KFGROWTH-D และ KF-GPROPD
10/05/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2562 ของ KF-INCOME
07/05/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2562 ของ KFAINCOM-R
03/05/2562
แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระหว่างวันที่ 4 - 5 พ.ค. 2562

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี