ประกาศกองทุน

15/07/2562
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFFIN-D
11/07/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2562 ของ KF-INCOME
10/07/2562
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
09/07/2562
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y27 (KFFIF1Y27)
05/07/2562
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
05/07/2562
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
03/07/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2562 ของ KFMINCOM-R

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี