กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ (AYFLTFEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
ระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
12 กรกฎาคม 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63 รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค23.00%
หมวดธนาคาร13.80%
หมวดพาณิชย์7.90%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.86%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม6.87%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2563)
บมจ.ปตท8.91%
บมจ.ธ.กรุงเทพ5.59%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์5.34%
บมจ. ซีพี ออลล์4.65%
บมจ.ทุนธนชาต3.96%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+8.79%+0.25%-10.98%-10.98%-6.24%+1.10%+3.52%+5.70%6,375
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.18%+13.70%+21.53%+21.53%+13.86%+11.83%+11.59%+11.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+17.37%+9.13%-5.24%-5.24%-3.15%+5.70%+6.95%+8.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.99%+19.12%+29.92%+29.92%+19.34%+16.53%+16.83%+19.58%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+7.15%+1.32%-11.03%-11.03%-10.48%-0.46%+1.99%+4.14%559
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.76%+12.09%+21.24%+21.24%+14.25%+12.31%+12.73%+15.02%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+12.21%+6.47%-3.41%-3.41%-1.81%+4.40%+5.45%+6.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.88%+13.06%+20.25%+20.25%+13.28%+11.42%+12.48%+13.91%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+12.60%-0.23%-16.90%-16.90%-9.62%+0.35%+3.85%+8.37%29,364
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.39%+19.84%+29.27%+29.27%+19.11%+16.21%+16.23%+15.91%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+10.11%+1.50%-15.80%-15.80%-15.17%-1.07%+2.43%+5.63%2,369
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.29%+16.98%+27.92%+27.92%+19.16%+16.82%+17.87%+20.37%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+11.69%+1.63%-11.40%-11.40%-10.29%+2.15%+3.64%+6.29%3,405
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.25%+18.52%+29.43%+29.43%+20.08%+17.60%+18.20%+20.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+17.37%+9.13%-5.24%-5.24%-3.15%+5.70%+6.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.99%+19.12%+29.92%+29.92%+19.34%+16.53%+16.83%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+16.07%+2.90%-13.18%-13.18%-5.12%+4.54%+4.87%+7.43%4,535
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.73%+23.10%+33.81%+33.81%+21.80%+18.75%+18.63%+21.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+16.61%+3.54%-12.41%-12.41%-4.37%+5.43%+5.70%+8.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.48%+22.95%+34.16%+34.16%+22.02%+18.95%+18.82%+22.03%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.77%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.85%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+11.10%+5.70%-9.00%-9.00%-8.81%N/AN/A-1.99%913
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.21%+14.30%+23.23%+23.23%+15.63%N/AN/A+13.79%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+10.27%+5.91%-6.68%-6.68%-15.41%N/AN/A-5.58%695
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.33%+16.80%+25.82%+25.82%+18.49%N/AN/A+16.60%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+11.34%+0.78%-17.60%-17.60%-14.01%N/AN/A-12.78%2,011
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.94%+17.80%+27.79%+27.79%+18.74%N/AN/A+18.28%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+10.65%+0.27%-9.60%-9.60%N/AN/AN/A-8.87%178
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.89%+18.44%+28.50%+28.50%N/AN/AN/A+21.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+17.37%+9.13%-5.24%-5.24%-3.15%+5.70%+6.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.99%+19.12%+29.92%+29.92%+19.34%+16.53%+16.83%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน