กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ (AYFLTFEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
ระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
12 กรกฎาคม 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63 รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 เม.ย. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.66%
หมวดพาณิชย์10.90%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.68%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม8.66%
หมวดธนาคาร7.62%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2563)
บมจ.ปตท7.07%
บมจ. ซีพี ออลล์5.92%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย5.26%
บมจ.ราช กรุ๊ป4.37%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส4.18%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-9.57%-14.37%-12.78%-16.15%-3.42%-1.43%+6.24%+5.83%6,574
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.92%+25.97%+31.25%+19.03%+12.43%+11.19%+11.39%+11.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-12.20%-16.69%-15.81%-19.11%-2.80%+0.08%+9.21%+8.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+49.85%+36.20%+43.47%+26.58%+17.33%+15.87%+16.62%+19.71%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-9.99%-16.24%-13.84%-21.34%-5.74%-2.37%+3.44%+4.10%574
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.24%+26.37%+31.62%+19.51%+13.33%+11.97%+12.76%+15.13%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-8.44%-11.46%-10.92%-12.89%-1.50%+0.51%+7.05%+6.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.97%+24.70%+29.81%+18.12%+11.93%+11.22%+12.40%+13.96%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-14.51%-20.91%-18.60%-23.48%-5.60%-3.25%+7.70%+8.60%30,115
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+47.96%+34.79%+41.77%+25.64%+17.01%+15.34%+15.92%+15.73%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-14.08%-22.22%-18.96%-29.04%-8.51%-3.67%+4.60%+5.62%2,339
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.88%+34.25%+40.94%+25.54%+17.91%+16.46%+17.94%+20.49%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-13.02%-20.52%-19.54%-27.83%-8.38%-2.04%+4.95%+5.91%3,121
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+48.39%+35.48%+42.38%+26.69%+18.34%+17.06%+18.17%+20.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-12.20%-16.69%-15.81%-19.11%-2.80%+0.08%+9.21%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+49.85%+36.20%+43.47%+26.58%+17.33%+15.87%+16.62%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-12.64%-17.10%-16.73%-19.27%-2.02%-0.39%+7.65%+7.48%4,509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+55.41%+40.20%+48.26%+29.52%+19.26%+17.81%+18.30%+21.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-12.51%-16.79%-16.60%-18.70%-1.16%+0.35%+8.50%+8.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+56.32%+40.83%+49.04%+29.98%+19.54%+18.07%+18.50%+22.00%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.56%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.70%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-12.47%-15.50%-15.29%-21.21%-7.10%N/AN/A-4.38%853
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.53%+27.99%+33.52%+20.76%+14.24%N/AN/A+13.51%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-14.50%-25.64%-20.56%-31.58%-13.95%N/AN/A-10.90%603
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.83%+30.94%+36.99%+23.54%+17.31%N/AN/A+16.50%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-14.51%-21.67%-19.59%-28.52%N/AN/AN/A-16.66%1,988
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.24%+33.81%+40.44%+25.11%N/AN/AN/A+18.39%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-13.05%-20.95%-19.45%-27.72%N/AN/AN/A-19.47%146
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.14%+34.13%+40.56%+26.07%N/AN/AN/A+22.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-12.20%-16.69%-15.81%-19.11%-2.80%+0.08%+9.21%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+49.85%+36.20%+43.47%+26.58%+17.33%+15.87%+16.62%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน