กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ (AYFLTFEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
ระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
12 กรกฎาคม 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2562)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค20.65%
หมวดพาณิชย์19.91%
หมวดธนาคาร13.14%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร12.61%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์9.76%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2562)
บมจ.คอมเซเว่น7.59%
บมจ. ซีพี ออลล์7.00%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.71%
บมจ.ปตท6.19%
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์4.78%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-3.00%-2.12%+2.00%-2.85%+3.29%+1.22%+9.31%+7.42%7,343
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.86%+6.99%+6.59%+7.01%+6.82%+7.88%+9.99%+10.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.59%-2.96%+5.40%-1.04%+5.50%+3.41%+12.72%+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.23%+10.08%+9.22%+9.85%+9.52%+11.69%+15.24%+18.94%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-5.96%-6.14%-1.18%-7.48%+0.75%+0.53%+6.19%+5.70%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.65%+8.07%+7.79%+8.20%+8.20%+8.98%+11.81%+14.51%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-3.78%-1.81%+4.22%-0.21%+4.31%+2.86%+9.50%+7.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.01%+7.13%+6.55%+6.97%+6.75%+8.51%+11.31%+13.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-4.41%-3.31%+2.62%-4.55%+4.21%+0.69%+12.32%+10.62%37,633
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.40%+10.15%+9.55%+10.17%+9.80%+11.10%+14.16%+14.65%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-8.27%-8.85%-2.30%-11.09%+0.59%+0.36%+8.27%+7.85%3,016
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.34%+11.46%+10.97%+11.58%+11.73%+12.99%+16.94%+19.78%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-9.26%-9.28%-5.51%-12.70%+3.14%+1.34%+8.76%+7.75%3,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.75%+12.89%+11.78%+12.17%+12.00%+13.44%+17.08%+19.47%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.59%-2.96%+5.40%-1.04%+5.50%+3.41%+12.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.23%+10.08%+9.22%+9.85%+9.52%+11.69%+15.24%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-4.42%-2.67%+4.84%-0.56%+6.92%+2.85%+11.07%+9.09%4,226
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.71%+11.28%+10.24%+10.86%+10.66%+13.25%+16.74%+20.73%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.24%-2.35%+5.56%+0.20%+7.83%+3.56%+11.99%+9.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.86%+11.42%+10.36%+10.98%+10.78%+13.44%+16.92%+21.07%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.76%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-5.30%-6.82%+1.29%-6.59%N/AN/AN/A+0.50%987
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.09%+8.90%+8.66%+9.31%N/AN/AN/A+8.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-10.86%-8.08%-1.49%-15.52%N/AN/AN/A-3.36%845
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+12.23%+11.92%+12.73%N/AN/AN/A+12.39%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-7.63%-8.82%-3.73%-10.67%N/AN/AN/A-10.18%2,517
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.89%+10.85%+10.43%+11.06%N/AN/AN/A+11.84%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-9.70%-8.65%-3.52%N/AN/AN/AN/A-7.29%169
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.25%+13.95%+12.76%N/AN/AN/AN/A+12.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.59%-2.96%+5.40%-1.04%+5.50%+3.41%+12.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.23%+10.08%+9.22%+9.85%+9.52%+11.69%+15.24%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน