กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
21 ตุลาคม 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
9.54%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

13.56%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

23.16%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

54.07%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.09%

ทรัพย์สินอื่น

-1.43%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+2)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ7.57%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย13.60%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก23.29%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน54.78%
ทรัพย์สินอื่น1.34%
หนี้สินอื่น-0.58%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 ธ.ค. 2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย13.60%
Bank of China (Macau Branch)11.87%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์9.66%
กระทรวงการคลัง5.17%
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด5.05%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3AA-5.52%
Bank of China (Macau Branch)A5.25%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 2/3ปี/2561-4.49%
Bank of China (Macau Branch)A3.31%
Bank of China (Macau Branch)A3.31%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.52%+0.56%+1.06%+1.07%+1.59%+2.27%+2.27%+2.84%8,160
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.26%+0.32%+0.30%+0.38%+0.43%+0.48%+0.64%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.59%+0.59%+1.07%+1.08%+1.53%+2.29%+2.26%+3.27%3,570
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.29%+0.31%+0.37%+0.34%+0.41%+0.45%+0.49%+0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.28%+1.58%+1.29%+1.30%+2.07%+3.05%+2.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.77%+0.79%+0.79%+1.09%+1.07%+1.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.34%+0.66%+1.25%+1.25%+1.36%+1.69%+1.84%+3.54%56,867
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.29%+0.59%+1.15%+1.16%+1.19%+1.33%+1.58%+2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.15%+0.05%+0.05%+0.08%+0.17%+0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.66%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.36%+0.67%+1.27%+1.27%N/AN/AN/A+1.50%43,063
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.38%+0.76%+1.43%+1.44%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.11%+0.11%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.07%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.90%+0.95%+1.48%+1.48%N/AN/AN/A+2.16%14,647
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.98%+1.07%+1.51%+1.51%N/AN/AN/A+1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.63%+0.55%+0.53%+0.52%N/AN/AN/A+0.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.54%+0.48%+0.49%+0.49%N/AN/AN/A+0.54%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน