ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 5    แสนล้านบาท (ณ 30 ธันวาคม 2563) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน (2 อัตรา)
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน:
 • จัดทำรายงานความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantitative risk) สำหรับกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น และกองทุนผสม เพื่อใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
 • จัดทำรายงานผลตอบแทนกองทุน และที่มาของผลตอบแทนการลงทุนสำหรับใช้ในการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน ประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนและนำเสนอต่อลูกค้า
 
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office, Bloomberg หากสามารถเขียน Excel VBA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

นักวิเคราะห์
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน:
วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยในการตัดสินใจลงทุนแก่ผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลของสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อบริษัทที่จะลงทุนด้วยความถูกต้อง แม่นยำ มีการประมาณการ Financial Model อย่างแม่นยำด้วยความรวดเร็ว และมีการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในบางบริษัท 
 
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการลงทุน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • มีความรู้ในการอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุน
 • มีความสามารถในการประเมินมูลค่าธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในธุรกิจที่หลากหลาย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office, Bloomberg

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

Distributor Relationship Manager
Duties & Responsibilities
 • Coordinate, support and develop relationship with existing and new potential selling agents to distribute mutual funds
 • Plan selling strategies and produce ideas for marketing activities/campaigns to increase sales volume to selling agents
 • Provide product training, product presentation, up-to-date information relating to economy,investment advisory, financial market commentaries, fund insights, fund performance, competitor reviews and fund recommendations for selling agents
 • Promptly response to selling agents’ needs and requests
 • Coordinate and solve the problem to selling agents in an accurate, timely, and professional manner
 • Complete new/on-going fund house/product due diligence for selling agents

Qualifications
 • Bachelor’s degree or higher in Banking, Finance, Economics, or related fields 
 • Requirement of IC License, CFP is a plus
 • Minimum of 3 years of experience in mutual fund business preferred
 • Excellent strategic thinking ability, interpersonal skills, good consultative skills, and problem-solving skills
 • Strong presentation and negotiation skills
 • Strong multi-tasking skills
 • Good Microsoft Office skills
 • Good knowledge of mutual funds
 • Good command of English
 • Positive attitude and optimistic

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

Fund Manager: Global Investment and Product Development Team
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน
 • วิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค ตลาดทุน กองทุน และตราสารหนี้ของสถาบันการเงินในต่างประเทศ
 • ติดตามข่าวสาร รายงาน และบทวิเคราะห์ที่มาจากต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจะได้รับผลกระทบ และอาจรวมลงไปถึงการศึกษาผลกระทบในระดับบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs) ของทาง บลจ ได้มีการลงทุนอยู่
 • เป็นตัวแทนของส่วนงาน Alternative Investment ในการแนะนำการลงทุนกับเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อนำเสนอมุมมองในการลงทุนและผลการวิเคราะห์ ในการประชุม Investment Brief ซึ่งจัดขึ้นทุกๆเดือน เดือนละ 1-4 ครั้ง
 • จัดทำบทความจากการวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศตามประเด็นร่วมสมัย 
 • ติดต่อ สรรหา และวิเคราะห์ตราสารและกองทุนใหม่ๆที่ลงทุนในต่างประเทศและคัดเลือกกองทุนที่มี Risk-Return Performance ตลอดจน Execution และ Operation ที่ดีที่สุดเพื่อลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามข่าวสาร รายงาน และบทวิเคราะห์ที่มาจากต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจะได้รับผลกระทบ และอาจรวมลงไปถึงการศึกษาผลกระทบในระดับบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศของทาง บลจ ได้มีการลงทุนอยู่
 • เมื่อกองทุนประสบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและรับมอบหมายเป็นหนึ่งในตัวแทนของ บลจ. ในการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ 
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม IC และ PDC
 • จัดทำและวิเคราะห์ Credit Model เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่ทาง บลจ. มีการลงทุน และ/หรือคาดว่าจะลงทุน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน credit ต่างๆ เป็นหลัก
 • ดำเนินการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนในต่างประเทศ ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนดไว้
 • จัดทำ Special studies ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานน
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงินและการลงทุน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณสมบัติครบในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager license) 
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
 • มีความรู้ในการอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุน
 • ผ่านการสอบ CFA/CISA level 1 เป็นอย่างต่ำ
 • มีความรู้ความเข้าใจในตราสารอนุพันธ์
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office, Bloomberg

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th