กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
7 มีนาคม 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้น A-shares ของจีนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ประเทศจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, วรดา ตันติสุนทร, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 5 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+5)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ก.ย. 2564)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.11%
UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity (USD) (Class P-acc)102.88%
ทรัพย์สินอื่น0.38%
หนี้สินอื่น-7.37%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+3.61%+9.96%+2.73%-3.04%+13.01%+3.18%-0.15%+3.14%505
LBMA Gold Price PM+4.35%+11.44%+4.15%-1.27%+15.37%+5.17%+1.60%+4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.89%+11.68%+12.42%+13.04%+14.01%+12.35%+14.15%+14.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.69%+13.87%+14.25%+14.93%+15.22%+13.38%+15.06%+15.64%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-1.68%+1.98%-8.13%-8.74%+10.71%+3.15%N/A-0.13%259
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-0.76%+4.20%-6.33%-6.54%+14.30%+5.97%N/A+2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.10%+12.96%+13.71%+14.05%+14.90%+13.29%N/A+14.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.47%+14.26%+14.97%+15.69%+16.92%+14.91%N/A+15.75%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+6.01%+29.23%+62.17%+83.14%-1.22%+4.40%-6.45%-7.03%323
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+12.80%+42.19%+84.88%+104.89%+2.96%+8.80%-3.52%-3.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.92%+28.41%+30.23%+31.40%+35.20%+30.72%+29.69%+29.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.55%+28.25%+29.71%+32.18%+37.43%+32.54%+31.42%+30.90%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.21%+2.30%-1.05%-0.50%+4.19%+1.89%+3.11%+2.83%362
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%+3.48%+4.41%+4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.00%+2.91%+3.10%+2.96%+4.19%+3.69%+3.42%+3.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%+3.70%+3.46%+3.52%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-2.74%+0.51%-6.42%+2.60%+2.33%+0.18%N/A-1.79%39
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-2.72%+1.45%-5.03%+3.77%+4.27%+2.33%N/A+0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.41%+5.84%+6.60%+6.83%+9.27%+8.98%N/A+9.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.75%+6.07%+6.84%+7.13%+10.01%+9.55%N/A+9.71%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.53%+2.42%+2.35%+6.78%+4.08%+3.38%N/A+3.38%1,025
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%+3.48%N/A+3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.79%+2.03%+2.18%+4.53%+3.63%N/A+3.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%+3.70%N/A+3.70%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.52%+2.44%+2.36%+6.78%+4.05%+3.34%N/A+3.34%8,245
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%+3.48%N/A+3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.79%+2.03%+2.18%+4.53%+3.63%N/A+3.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%+3.70%N/A+3.70%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.07%+2.56%+0.05%+3.99%N/AN/AN/A+5.90%732
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.61%+4.16%+2.19%+6.35%N/AN/AN/A+8.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.36%+2.44%+2.75%+2.81%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.98%+2.29%+2.59%+2.70%N/AN/AN/A+3.21%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.07%+2.56%+0.05%+3.99%N/AN/AN/A+5.90%35
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.61%+4.16%+2.19%+6.35%N/AN/AN/A+8.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.36%+2.44%+2.75%+2.81%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.98%+2.29%+2.59%+2.70%N/AN/AN/A+3.21%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-7.14%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.57%984
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-2.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.36%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-3.44%+1.29%+5.92%+25.93%+18.79%+12.25%+10.67%+6.00%441
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+1.03%+6.23%+13.53%+26.78%+10.48%+9.43%+9.52%+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.37%+17.05%+18.81%+17.65%+20.24%+17.31%+15.24%+16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.36%+12.37%+13.47%+12.91%+15.21%+13.28%+13.60%+18.60%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.35%+4.06%+7.19%+14.70%+4.94%+3.64%N/A+4.02%1,470
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.22%+13.48%+20.65%+23.10%+10.92%+8.32%N/A+8.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.57%+4.49%+4.41%+5.09%+6.98%+6.08%N/A+6.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+6.14%+6.25%+6.60%+9.33%+7.85%N/A+7.67%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-1.92%-0.09%+4.29%+13.50%+3.70%N/AN/A+2.35%747
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-3.85%-0.64%+1.41%+9.53%+8.03%N/AN/A+5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.90%+5.35%+6.42%+6.43%+7.77%N/AN/A+7.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.36%+7.22%+7.86%+7.49%+9.36%N/AN/A+8.94%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-1.92%-0.09%+4.29%+13.50%+3.70%+3.07%N/A+3.18%1,249
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-3.85%-0.64%+1.41%+9.53%+8.03%+7.00%N/A+6.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.90%+5.35%+6.42%+6.43%+7.77%+6.57%N/A+6.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.36%+7.22%+7.86%+7.49%+9.36%+8.09%N/A+8.17%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.29%+3.98%+7.14%+14.52%+4.87%+3.62%N/A+3.16%1,739
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.22%+13.48%+20.65%+23.10%+10.92%+8.32%N/A+7.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.51%+4.48%+4.40%+5.05%+7.01%+6.09%N/A+6.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+6.14%+6.25%+6.60%+9.33%+7.85%N/A+7.71%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-1.28%+1.52%+2.25%+8.31%+3.75%N/AN/A+2.77%61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.94%+4.13%+4.03%+4.12%+6.39%N/AN/A+5.96%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-1.28%+1.52%+2.25%+8.31%+3.75%N/AN/A+3.02%354
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.94%+4.13%+4.03%+4.12%+6.39%N/AN/A+5.65%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+0.79%+4.39%+5.14%+11.61%N/AN/AN/A+3.89%653
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.39%+2.43%+2.83%+3.25%N/AN/AN/A+15.32%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+0.15%+4.17%+0.56%N/AN/AN/AN/A+4.65%3,841
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+4.65%+10.37%+13.09%N/AN/AN/AN/A+16.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.65%+4.77%+4.92%N/AN/AN/AN/A+5.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.26%+5.96%+5.72%N/AN/AN/AN/A+5.73%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-5.22%-1.20%+4.37%+13.74%+8.91%+9.08%+5.20%-1.86%76
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-8.90%-4.52%-0.01%+8.77%+3.84%+4.69%+4.79%+0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.36%+17.03%+17.16%+17.39%+19.94%+17.94%+17.70%+24.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.79%+20.42%+20.64%+19.55%+20.15%+18.20%+20.46%+24.37%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-16.85%-18.54%-16.44%-6.34%-8.33%-4.30%+0.58%-2.13%443
Hang Seng China Enterprise-14.19%-14.42%-8.40%-1.48%-6.02%-2.45%+0.55%-2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.72%+24.40%+23.96%+22.20%+20.39%+18.93%+21.04%+21.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.79%+26.10%+25.36%+23.60%+21.62%+20.13%+22.30%+22.63%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-14.77%-0.95%-5.09%+18.09%-2.26%-1.66%-2.52%-3.55%97
MSCI EM Latin America Index-10.61%+4.33%+1.55%+29.90%-3.40%-1.84%-3.23%-3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.60%+21.49%+22.81%+23.22%+31.21%+27.11%+24.00%+23.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.73%+19.99%+21.91%+22.95%+31.45%+27.43%+24.86%+24.84%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-10.03%+7.95%+3.82%+25.87%+7.58%+8.15%N/A+9.81%2,600
S&P 500 Index(4)+5.81%+17.24%+30.20%+36.95%+15.87%+14.59%N/A+15.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.34%+26.72%+29.31%+28.84%+25.07%+20.70%N/A+17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.68%+12.18%+13.62%+14.51%+23.10%+18.99%N/A+16.65%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-9.65%-8.27%-6.02%+6.61%+3.60%+0.44%N/A+1.87%69
MSCI Emerging Market TR Net-3.77%+2.93%+9.66%+23.80%+7.77%+6.25%N/A+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.96%+14.71%+15.42%+14.96%+17.14%+14.58%N/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.90%+14.47%+15.42%+14.79%+17.46%+15.27%N/A+14.61%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+5.10%+19.05%+26.52%+36.32%+15.22%+11.83%N/A+10.23%1,230
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+3.21%+16.42%+21.89%+30.31%+13.22%+9.86%N/A+8.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.73%+15.94%+15.90%+16.50%+20.30%+17.04%N/A+16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.64%+13.88%+13.85%+14.48%+18.39%+15.64%N/A+15.75%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+4.74%+15.88%+18.58%+23.90%+12.68%N/AN/A+12.96%834
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%N/AN/A+13.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.78%+11.26%+13.40%+14.39%+17.84%N/AN/A+17.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%N/AN/A+16.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+4.74%+15.88%+18.58%+23.90%+12.57%+10.41%N/A+8.51%3,865
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%+10.40%N/A+9.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.78%+11.26%+13.40%+14.39%+17.86%+15.93%N/A+16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%+15.20%N/A+14.94%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+0.71%+5.32%+16.24%+35.12%+6.02%+6.47%N/A+4.78%65
S&P Developed SmallCap Net TR Index+3.66%+12.23%+26.88%+48.97%+12.42%+11.87%N/A+10.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.46%+13.83%+14.97%+15.67%+20.44%+16.80%N/A+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.15%+13.24%+14.82%+15.04%+21.65%+17.64%N/A+16.56%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+2.39%+12.49%+19.68%+29.59%+14.70%+12.79%N/A+11.78%5,243
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+1.14%+11.51%+17.62%+26.83%+14.75%+12.40%N/A+11.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+14.65%+14.84%+15.34%+20.13%+16.87%N/A+17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.17%+13.04%+12.95%+13.82%+18.89%+16.13%N/A+17.45%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+6.31%+10.08%+8.96%+20.39%+8.95%+12.64%N/A+7.85%1,647
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+5.49%+5.62%+15.47%+28.59%+7.81%+12.51%N/A+8.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.62%+16.32%+17.08%+17.44%+20.60%+18.37%N/A+20.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.94%+12.34%+11.06%+11.26%+19.17%+16.88%N/A+17.06%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-8.26%-4.57%-0.59%+14.80%+10.97%+12.60%N/A+7.78%1,251
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-13.80%-10.80%-7.63%+4.47%+7.67%+8.66%N/A+4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.59%+18.10%+18.69%+17.48%+19.98%+18.03%N/A+18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.75%+22.27%+22.31%+20.81%+21.82%+19.15%N/A+19.37%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.21%+5.00%-1.09%-3.78%+3.33%+0.78%N/A-0.57%85
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+2.53%+5.87%+5.48%+4.71%+0.84%-0.36%N/A-0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.87%+9.22%+12.32%+12.69%+11.64%+10.66%N/A+10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.30%+6.43%+6.22%+6.09%+6.47%+6.57%N/A+6.56%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+1.22%+9.86%+11.31%+16.80%N/AN/AN/A+16.41%3,276
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%N/AN/AN/A+27.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+9.12%+9.65%+10.86%N/AN/AN/A+17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%N/AN/AN/A+21.83%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+1.22%+9.86%+11.31%+16.80%+11.45%+10.34%N/A+9.87%1,811
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%+14.85%+13.19%N/A+12.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+9.12%+9.64%+10.86%+15.98%+13.59%N/A+13.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%+19.34%+15.82%N/A+15.67%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-1.50%+15.05%+14.30%+32.59%+27.89%N/AN/A+20.01%1,242
MSCI AC World Information Technology Index+6.13%+20.17%+27.73%+39.24%+27.98%N/AN/A+25.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.48%+14.72%+17.15%+18.00%+24.67%N/AN/A+21.27%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+2.98%+1.04%+7.23%+26.07%+6.53%N/AN/A+9.89%123
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+2.49%+1.61%+8.30%+28.28%+8.53%N/AN/A+11.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+16.74%+16.68%+16.10%+19.33%N/AN/A+17.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.52%+14.97%+14.60%+15.36%+21.51%N/AN/A+19.38%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+0.31%+8.37%+15.23%+27.39%+12.90%N/AN/A+13.21%1,108
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+0.99%+10.45%+18.90%+32.25%+16.94%N/AN/A+16.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+11.12%+12.25%+13.22%+22.83%N/AN/A+19.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.38%+11.55%+12.91%+13.96%+24.55%N/AN/A+21.05%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+3.56%+5.81%+17.56%+28.11%+6.17%N/AN/A+11.32%597
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.09%+10.87%+19.62%+22.45%+6.46%N/AN/A+7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.40%+16.26%+15.97%+16.23%+21.85%N/AN/A+20.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+15.52%+15.04%+14.89%+19.27%N/AN/A+17.65%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)+4.16%+6.32%+18.13%+28.94%+6.43%N/AN/A+11.43%390
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.09%+10.87%+19.62%+22.45%+6.46%N/AN/A+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.08%+16.72%+16.26%+16.36%+21.85%N/AN/A+20.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+15.52%+15.04%+14.89%+19.27%N/AN/A+17.65%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+0.39%+2.68%+16.18%+37.33%+7.74%N/AN/A+7.54%100
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-2.39%+3.69%+15.53%+46.53%+12.97%N/AN/A+13.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.31%+14.51%+16.28%+17.83%+21.91%N/AN/A+19.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.08%+16.95%+19.67%+19.69%+29.04%N/AN/A+25.21%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+9.93%+16.14%+24.83%+44.95%+11.71%N/AN/A+4.98%340
MSCI India Index+18.98%+30.41%+43.72%+64.29%+19.25%N/AN/A+12.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+13.87%+14.29%+14.33%+18.29%N/AN/A+16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+13.44%+16.02%+15.47%+23.07%N/AN/A+21.06%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-15.51%-15.03%-18.02%-5.05%+12.62%N/AN/A+4.44%9,806
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%+26.37%+21.40%N/AN/A+9.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.46%+23.21%+24.08%+22.16%+22.06%N/AN/A+21.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%+20.31%+23.21%N/AN/A+22.97%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-10.23%-9.32%-6.17%+9.12%+5.47%N/AN/A+1.58%709
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-9.05%-5.11%-1.95%+15.48%+9.63%N/AN/A+5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.32%+17.87%+18.09%+17.10%+18.92%N/AN/A+18.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.94%+17.06%+18.02%+17.05%+20.20%N/AN/A+19.46%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-0.86%+17.89%+26.31%+52.61%+9.40%N/AN/A+6.24%3,686
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+2.19%+27.09%+41.77%+65.51%+12.85%N/AN/A+10.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.09%+18.20%+21.15%+19.54%+19.17%N/AN/A+19.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.75%+20.66%+24.98%+23.20%+21.03%N/AN/A+21.24%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-0.22%+7.96%+6.52%+16.30%N/AN/AN/A+14.60%2,205
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.19%+10.89%+12.28%+18.52%N/AN/AN/A+14.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+11.21%+12.82%+13.98%N/AN/AN/A+17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.00%+10.40%+10.72%+12.20%N/AN/AN/A+19.12%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-0.22%+7.96%+6.52%+16.30%N/AN/AN/A+14.50%130
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.19%+10.89%+12.28%+18.52%N/AN/AN/A+14.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+11.21%+12.82%+13.98%N/AN/AN/A+17.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.00%+10.40%+10.72%+12.20%N/AN/AN/A+19.12%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-1.99%+8.71%+5.72%+28.54%N/AN/AN/A+39.13%3,746
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+0.89%+12.40%+15.02%+31.76%N/AN/AN/A+37.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%+18.85%+21.58%+21.36%N/AN/AN/A+24.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.99%+14.36%+16.97%+17.86%N/AN/AN/A+27.36%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-2.53%+0.22%+3.39%+14.48%N/AN/AN/A+14.93%1,189
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-0.67%+7.46%+13.05%+28.87%N/AN/AN/A+28.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+9.85%+9.94%+11.10%N/AN/AN/A+11.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.08%+9.97%+10.68%+11.58%N/AN/AN/A+12.32%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-2.53%+0.22%+3.39%+14.55%N/AN/AN/A+14.98%351
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-0.67%+7.46%+13.05%+28.87%N/AN/AN/A+28.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+9.85%+9.94%+11.11%N/AN/AN/A+11.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.08%+9.97%+10.68%+11.58%N/AN/AN/A+12.32%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-2.37%+0.58%N/AN/AN/AN/AN/A+1.21%3,548
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+0.39%+8.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.80%+10.64%N/AN/AN/AN/AN/A+10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%+10.39%N/AN/AN/AN/AN/A+10.72%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-0.96%+4.15%N/AN/AN/AN/AN/A+6.47%612
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+13.56%N/AN/AN/AN/AN/A+14.29%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-14.92%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-9.61%324
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX+0.39%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+8.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+31.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.39%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-18.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-13.99%2,059
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -8.52%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+35.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+27.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-2.57%+6.53%+10.77%+18.63%N/AN/AN/A+5.90%118
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+4.38%+15.11%+27.34%+35.43%N/AN/AN/A+8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+12.76%+12.20%+13.03%N/AN/AN/A+25.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.78%+11.51%+11.32%+13.06%N/AN/AN/A+24.30%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-2.56%+6.53%+10.78%+18.63%+8.62%+4.12%N/A+3.63%166
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+4.38%+15.11%+27.34%+35.43%+7.26%+2.58%N/A+2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+12.76%+12.20%+13.03%+21.81%+17.99%N/A+17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.78%+11.51%+11.32%+13.06%+20.72%+17.07%N/A+16.64%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(5)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(6)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th