ประกาศกองทุน

28/06/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
28/06/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
24/06/2565
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 เพื่อขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
20/06/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M79-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
14/06/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M79-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
14/06/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M79-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
10/06/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2565 ของ KF-INCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี