ประกาศกองทุน

14/09/2564
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M63 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
14/09/2564
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M63 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
13/09/2564
ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการโดยบลจ. กรุงศรี
10/09/2564
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M53 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M53)
10/09/2564
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9/2564 ของ KF-INCOME
08/09/2564
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
07/09/2564
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th