ประกาศกองทุน

05/07/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
05/07/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
05/07/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2565 ของ KFAINCOM-R
01/07/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2565 ของ KF-SINCOME
01/07/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2565 ของ KFDIVERS-R
01/07/2565
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ
29/06/2565
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 126 กองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี