ประกาศกองทุน

10/08/2564
ปิดรับการจองซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนถึงกำหนดวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2)
09/08/2564
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M51 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M51)
09/08/2564
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2564
05/08/2564
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M51 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
04/08/2564
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1)
04/08/2564
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M50 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M50)
04/08/2564
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 8/2564 ของ KFAINCOM-R

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th