ประกาศกองทุน

19/08/2564
รายชื่อผู้ลงทุนสถาบันที่กำหนดให้ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
18/08/2564
ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M52 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M52)
17/08/2564
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M60 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
17/08/2564
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M60 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
16/08/2564
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
16/08/2564
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 6M4, กองทุนเปิดกรุงศรี 3M3 และกองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่
16/08/2564
ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการโดยบลจ. กรุงศรี

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th