ประกาศกองทุน

30/08/2564
ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการโดยบลจ. กรุงศรี
24/08/2564
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M61 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
24/08/2564
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M61 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
24/08/2564
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
20/08/2564
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
20/08/2564
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP)
19/08/2564
รายชื่อผู้ลงทุนสถาบันที่กำหนดให้ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th