กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)-0.05%+0.22%+1.23%+1.23%+2.60%+2.92%+3.03%6,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.42%+0.51%+0.49%+0.50%+0.52%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)-0.25%-0.01%+1.00%+1.00%+2.61%+2.93%+3.44%3,397
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.46%+0.55%+0.53%+0.52%+0.53%+1.03%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.70%-1.70%+1.50%+1.49%+3.47%+3.13%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.00%+0.90%+1.22%+1.22%+0.99%+1.03%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.33%+0.66%+1.37%+1.36%+1.92%+2.28%+3.77%54,445
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.59%+1.20%+1.20%+1.42%+1.79%+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.16%+0.06%+0.09%+0.10%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.05%+0.05%+0.07%+0.09%+0.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.36%+0.75%+0.89%N/AN/AN/A+0.89%15,113
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.39%+0.78%+0.96%N/AN/AN/A+0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.08%+0.09%N/AN/AN/A+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.07%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%