กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.68%+1.17%+1.17%+1.40%+2.31%+2.87%+2.69%+3.00%5,750
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.31%+0.31%+0.38%+0.46%+0.51%+0.63%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.64%+1.15%+1.15%+1.15%+2.28%+2.87%+2.64%+3.41%3,401
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.33%+0.33%+0.41%+0.48%+0.52%+0.62%+1.02%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.03%+1.61%+1.61%-0.12%+3.29%+3.29%+3.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.71%+0.71%+0.97%+1.22%+1.25%+1.53%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.38%+0.75%+0.75%+1.41%+1.73%+2.15%+2.15%+3.71%48,957
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.31%+0.62%+0.62%+1.21%+1.33%+1.66%+1.82%+2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.08%+0.10%+0.25%+1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.08%+0.10%+0.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.43%+0.86%+0.86%+1.62%N/AN/AN/A+1.58%22,741
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.40%+0.80%+0.80%+1.58%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.08%+0.08%N/AN/AN/A+0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.90%+1.53%+1.53%N/AN/AN/AN/A+1.60%1,535
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.92%+1.66%+1.66%N/AN/AN/AN/A+1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.41%+0.51%+0.51%N/AN/AN/AN/A+0.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.55%+0.52%+0.52%N/AN/AN/AN/A+0.61%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%