กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2548
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
14.24%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

41.83%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.81%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

43.10%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.07%

ทรัพย์สินอื่น

-0.06%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 เม.ย. 2566)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.24%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย41.83%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.81%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน43.10%
ทรัพย์สินอื่น0.07%
หนี้สินอื่น-0.06%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 เม.ย. 2566)
ธนาคารแห่งประเทศไทย41.83%
กระทรวงการคลัง14.24%
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์5.30%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล4.75%
บมจ.บัตรกรุงไทย4.71%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/66-8.25%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/66-7.38%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/66-6.03%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561A-5.30%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/66-5.30%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.34%+1.45%+0.33%+1.96%+0.94%+1.39%+1.97%+2.51%1,489
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.38%+0.46%+0.37%+0.80%+0.67%+0.71%+0.61%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.29%+1.39%+0.26%+1.60%+0.77%+1.33%+1.95%+2.94%538
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.53%+0.42%+0.76%+0.65%+0.74%+0.63%+0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.22%+0.59%+0.12%+0.87%+0.30%+2.30%+2.67%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+0.19%+0.19%+0.36%+0.26%+0.90%+1.06%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)+0.27%+0.49%+0.35%+0.71%+0.53%+0.91%+1.40%+3.08%61,946
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.25%+0.41%+0.27%+0.63%+0.47%+0.78%+1.12%+2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.02%+0.05%+0.08%+0.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.04%+0.04%+0.03%+0.02%+0.03%+0.04%+0.10%
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)+0.27%N/A+0.35%N/AN/AN/AN/A+0.45%21
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.25%N/A+0.27%N/AN/AN/AN/A+0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%N/A+0.03%N/AN/AN/AN/A+0.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%N/A+0.04%N/AN/AN/AN/A+0.04%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)+0.35%+0.71%+0.42%+1.24%+0.87%+1.17%N/A+1.28%45,540
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.35%+0.64%+0.43%+1.01%+0.73%+1.09%N/A+1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%+0.15%+0.16%+0.21%+0.15%+0.16%N/A+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.07%+0.07%+0.06%+0.04%+0.07%N/A+0.07%
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)+0.35%N/A+0.42%N/AN/AN/AN/A+0.59%282
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.35%N/A+0.43%N/AN/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%N/A+0.16%N/AN/AN/AN/A+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%N/A+0.07%N/AN/AN/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+0.37%+1.82%+0.48%+2.13%+1.07%+1.79%N/A+1.96%17,622
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.32%+2.11%+0.33%+2.22%+0.62%+1.70%N/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.70%+0.57%+1.04%+0.90%+1.01%N/A+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.90%+0.74%+1.39%+1.06%+1.07%N/A+0.97%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)+0.40%+1.90%+0.53%+2.29%N/AN/AN/A+0.96%1,689
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.32%+2.11%+0.33%+2.22%N/AN/AN/A+0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.70%+0.57%+1.04%N/AN/AN/A+0.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.90%+0.74%+1.39%N/AN/AN/A+1.21%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)+0.37%N/A+0.48%N/AN/AN/AN/A+1.08%188
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.32%N/A+0.33%N/AN/AN/AN/A+1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.52%N/A+0.57%N/AN/AN/AN/A+0.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%N/A+0.74%N/AN/AN/AN/A+0.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+0.26%+2.20%+0.32%+2.21%+0.66%N/AN/A+1.12%1,013
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+0.29%+2.60%+0.27%+2.45%+0.39%N/AN/A+0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.03%+1.11%+1.01%+1.71%+1.44%N/AN/A+1.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.99%+0.80%+1.52%+1.17%N/AN/A+1.53%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)+0.40%+0.88%+0.39%+0.16%N/AN/AN/A-1.88%218
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+0.24%+0.70%+0.20%+0.97%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.17%+0.23%+0.22%+1.05%N/AN/AN/A+2.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+0.21%+0.22%+0.33%N/AN/AN/A+0.29%
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)+0.40%+0.88%+0.39%+0.19%N/AN/AN/A-1.83%415
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+0.24%+0.70%+0.20%+0.97%N/AN/AN/A+0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.17%+0.22%+0.22%+1.03%N/AN/AN/A+2.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+0.21%+0.22%+0.33%N/AN/AN/A+0.29%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(5)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(6)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(7)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(8)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(9)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(10)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(11)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%, 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน