ลงทุนมั่นใจ ผสานทั้งเชิงรุก และรับ (ตอนที่ 1)


 

ปี 2562 ยังคงเป็นปีแห่งโอกาสและความท้าทายของนักลงทุน แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์
ทว่าในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีโอกาสการลงทุนในหลายตลาดที่ไม่ควรละเลย ดังนั้น การผสมผสานพอร์ตการลงทุนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่จัดพอร์ตแบบไหนถึงจะเรียกว่า  "รุก" หรือ "รับ" บลจ. กรุงศรี ขอแนะนำดังนี้


 

การลงทุนเชิงรับ...นอนหลับสบายใจ ไม่ต้องลุ้นสุดตัว    

  • เน้นการสร้างกระแสเงินสดรับ  :  เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ เช่น หุ้นปันผล, อสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้หลายคน

  • กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์   :   กระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนอย่างยืดหยุ่น เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน


*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา
 
  • เน้นลงทุนในธุรกิจที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต   : ลงทุนในแบรนด์สินค้าชั้นนำของโลกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับต่ำปี 


ดูข้อมูลกองทุน 

 

 
  • กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้
  • สำหรับ KF-INCOME, KF-CINCOME, KFMINCOM-A, KFMINCOM-R, KFAINCOM-A และ KFAINCOM-R กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
  • กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)       ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  • KF-INCOME, KF-CINCOME และ KFGBRAND จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจจะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ในอนาคตอาจทำสัญญาซื้อขายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
  • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ย้อนกลับ

@ccess Mobile Application

ทำรายการกองทุนสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว