กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
4 ธันวาคม 2557
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุนและหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งมีผู้ออกหลักทรัพย์ที่อาจจัดตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, จาตุรันต์ สอนไว
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 50,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก / 2,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.17%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund100.78%
ทรัพย์สินอื่น0.32%
หนี้สินอื่น-2.27%
ประวัติการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 90 ครั้ง, เป็นเงิน 3.8291 บาท)
10 มิ.ย. 25650.0500 บาท/หน่วย
13 พ.ค. 25650.0502 บาท/หน่วย
12 เม.ย. 25650.0462 บาท/หน่วย
10 มี.ค. 25650.0455 บาท/หน่วย
10 ก.พ. 25650.0449 บาท/หน่วย
12 ม.ค. 25650.0453 บาท/หน่วย
13 ธ.ค. 25640.0446 บาท/หน่วย
12 พ.ย. 25640.0448 บาท/หน่วย
18 ต.ค. 25640.0419 บาท/หน่วย
10 ก.ย. 25640.0410 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+1.15%+4.05%+5.02%+4.97%+13.67%+6.20%+0.78%+3.51%678
LBMA Gold Price PM+0.99%+3.34%+4.46%+6.00%+15.31%+7.84%+2.40%+5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+14.23%+15.10%+13.10%+14.87%+12.74%+13.57%+14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.09%+15.24%+16.16%+14.82%+16.34%+13.71%+14.75%+15.62%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-3.60%+2.17%+2.01%-4.28%+10.49%+5.43%N/A+0.43%214
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-3.83%+1.33%+1.34%-3.59%+12.65%+7.75%N/A+2.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.47%+14.07%+14.70%+13.72%+15.63%+13.56%N/A+14.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.46%+15.76%+16.64%+15.27%+17.76%+15.11%N/A+15.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+23.92%+57.73%+41.98%+63.52%+25.46%+14.11%-3.94%-4.15%236
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+28.22%+60.57%+43.94%+81.11%+31.37%+18.90%-0.95%-0.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.81%+36.92%+37.74%+35.01%+36.64%+32.34%+30.74%+29.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+49.97%+39.55%+40.59%+36.56%+38.60%+34.29%+32.53%+31.44%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-7.17%-10.60%-10.51%-10.18%-1.18%-0.47%+1.20%+1.64%282
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-5.95%-9.49%-9.07%-8.14%+0.56%+1.45%+2.88%+3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.78%+6.01%+6.34%+4.86%+4.77%+4.05%+3.62%+3.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.23%+6.22%+6.63%+5.17%+4.85%+4.13%+3.70%+3.71%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-3.31%-6.01%-6.87%-6.29%+0.30%+0.94%N/A+1.64%847
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-5.95%-9.49%-9.07%-8.14%+0.56%+1.45%N/A+1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.21%+4.55%+4.88%+3.43%+4.86%+3.89%N/A+3.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.23%+6.22%+6.63%+5.17%+4.85%+4.13%N/A+4.05%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-3.31%-5.99%-6.86%-6.30%+0.26%+0.90%N/A+1.60%6,307
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-5.95%-9.49%-9.07%-8.14%+0.56%+1.45%N/A+1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.20%+4.55%+4.88%+3.43%+4.86%+3.89%N/A+3.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.23%+6.22%+6.63%+5.17%+4.85%+4.13%N/A+4.05%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-7.35%-12.39%-12.97%-12.97%N/AN/AN/A-3.44%423
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-5.46%-10.04%-10.77%-9.33%N/AN/AN/A-0.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.05%+6.28%+6.42%+4.84%N/AN/AN/A+4.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.83%+5.20%+5.53%+4.11%N/AN/AN/A+3.89%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-7.35%-12.39%-12.97%-12.97%N/AN/AN/A-3.44%11
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-5.46%-10.04%-10.77%-9.33%N/AN/AN/A-0.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.05%+6.28%+6.42%+4.83%N/AN/AN/A+4.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.83%+5.20%+5.53%+4.11%N/AN/AN/A+3.89%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-6.65%-16.53%-15.70%-31.56%N/AN/AN/A-31.50%617
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-7.62%-15.74%-15.13%-21.70%N/AN/AN/A-21.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+11.00%+11.50%+10.78%N/AN/AN/A+10.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.58%+10.37%+11.26%+8.91%N/AN/AN/A+8.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1)+0.13%-1.25%-1.45%N/AN/AN/AN/A-3.16%972
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.07%+3.07%+3.25%N/AN/AN/AN/A+2.92%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2)+0.13%-1.21%-1.40%N/AN/AN/AN/A-3.06%1,114
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+2.98%+3.16%N/AN/AN/AN/A+2.89%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3)-0.05%-0.31%-0.44%N/AN/AN/AN/A-0.52%549
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.64%+1.32%+1.43%N/AN/AN/AN/A+1.28%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4)-0.05%-0.32%-0.45%N/AN/AN/AN/A-0.53%302
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.64%+1.31%+1.43%N/AN/AN/AN/A+1.29%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-9.62%-18.35%-20.06%-20.25%+15.68%+6.65%+8.24%+4.44%358
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-1.71%-8.39%-8.69%-9.01%+9.02%+4.89%+7.74%+4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.09%+24.62%+26.05%+20.38%+20.74%+18.84%+15.87%+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.27%+17.50%+18.41%+15.06%+15.81%+14.13%+13.62%+18.52%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-2.61%-4.64%-7.03%-3.66%+2.91%+1.90%N/A+2.99%1,432
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.05%-6.35%-7.37%+4.32%+9.01%+5.81%N/A+6.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.09%+8.66%+8.89%+6.81%+7.66%+6.46%N/A+6.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.47%+10.04%+10.28%+8.62%+9.90%+8.38%N/A+7.86%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-3.80%-6.48%-7.60%-8.54%-0.26%N/AN/A+0.21%624
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-4.86%-9.34%-9.06%-13.21%+3.31%N/AN/A+1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.83%+6.74%+7.07%+5.76%+8.07%N/AN/A+7.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.58%+10.92%+11.68%+9.12%+9.86%N/AN/A+9.11%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-3.80%-6.48%-7.60%-8.55%-0.26%+0.94%N/A+1.77%1,004
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-4.86%-9.34%-9.06%-13.21%+3.31%+3.11%N/A+4.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.83%+6.74%+7.07%+5.76%+8.07%+6.81%N/A+6.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.58%+10.92%+11.68%+9.12%+9.86%+8.65%N/A+8.37%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-2.67%-4.70%-7.09%-3.79%+2.81%+1.86%N/A+2.07%1,698
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD +0.05%-6.35%-7.37%+4.32%+9.01%+5.81%N/A+5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.15%+8.69%+8.93%+6.82%+7.69%+6.47%N/A+6.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.47%+10.04%+10.28%+8.62%+9.90%+8.38%N/A+7.92%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-4.30%-6.60%-8.21%-9.60%-0.13%N/AN/A+0.24%47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.51%+6.77%+6.91%+5.47%+6.81%N/AN/A+6.00%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-4.30%-6.60%-8.21%-9.60%-0.13%N/AN/A+0.70%267
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.51%+6.77%+6.91%+5.47%+6.81%N/AN/A+5.73%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-3.86%-7.91%-8.89%-7.05%N/AN/AN/A-0.84%425
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.04%+5.97%+6.39%+4.50%N/AN/AN/A+13.49%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-3.88%-7.20%-8.29%-4.49%N/AN/AN/A-0.87%4,022
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-2.80%-9.21%-9.03%-1.70%N/AN/AN/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.26%+8.53%+8.70%+6.95%N/AN/AN/A+6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.35%+8.24%+8.50%+7.59%N/AN/AN/A+6.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-3.49%-15.72%-11.94%-21.59%+1.90%+2.74%+3.42%-3.26%69
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-9.75%-21.00%-18.10%-32.24%-3.72%-2.88%+1.49%-1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.61%+28.40%+30.70%+23.23%+21.97%+19.63%+18.03%+24.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+38.84%+32.06%+34.26%+26.67%+22.87%+20.36%+21.07%+24.59%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-7.19%-11.34%-8.08%-30.04%-10.77%-8.66%-2.13%-3.29%499
Hang Seng China Enterprise-3.49%-10.53%-6.37%-25.99%-8.13%-6.90%-2.02%-3.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+49.76%+38.00%+41.20%+31.92%+24.56%+22.06%+21.48%+22.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+49.31%+37.95%+40.96%+32.55%+25.37%+23.00%+22.56%+23.38%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+4.83%+21.75%+19.26%+2.69%-0.20%+0.13%-2.10%-2.33%52
MSCI EM Latin America Index+7.94%+22.87%+18.96%+5.72%-0.10%-0.42%-2.43%-2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.11%+22.12%+22.14%+22.05%+31.26%+27.15%+24.02%+23.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.55%+22.14%+22.89%+21.26%+31.42%+27.12%+24.76%+24.69%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-27.90%-53.90%-47.55%-50.71%-12.59%-7.89%+1.70%+1.49%1,252
S&P 500 Total Return-0.51%-7.56%-10.73%+9.20%+18.61%+12.09%+14.50%+14.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+71.71%+62.00%+65.62%+46.65%+35.08%+28.62%+22.20%+22.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.30%+23.36%+23.99%+18.39%+23.75%+20.25%+16.99%+16.97%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-12.61%-15.83%-17.25%-27.33%-3.39%-4.41%N/A-0.37%56
MSCI Emerging Market TR Net-2.75%-8.84%-8.79%-12.19%+7.18%+2.58%N/A+2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.58%+22.12%+23.51%+18.39%+18.44%+15.87%N/A+14.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.70%+20.03%+21.05%+17.29%+18.29%+16.23%N/A+14.89%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-5.88%-25.34%-26.73%-16.57%+9.62%+3.61%N/A+6.25%823
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-3.99%-12.88%-16.45%-6.31%+10.38%+4.79%N/A+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.03%+30.36%+32.21%+24.44%+22.86%+19.53%N/A+17.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.90%+24.86%+25.83%+20.08%+20.30%+17.26%N/A+16.35%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+2.79%-3.95%-8.50%+3.52%+14.73%N/AN/A+9.20%850
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+4.86%+0.07%-5.90%+12.47%+16.14%N/AN/A+10.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.03%+19.68%+20.31%+16.24%+17.97%N/AN/A+17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.53%+16.99%+17.69%+14.20%+17.80%N/AN/A+16.59%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+2.79%-3.95%-8.50%+3.52%+14.62%+8.41%N/A+6.87%3,595
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+4.86%+0.07%-5.90%+12.47%+16.14%+9.61%N/A+8.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.03%+19.68%+20.31%+16.24%+17.99%+16.54%N/A+16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.53%+16.99%+17.69%+14.20%+17.80%+15.76%N/A+14.99%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-7.03%-13.45%-16.81%-14.35%+5.96%+1.25%N/A+2.29%64
S&P Developed SmallCap Net TR Index-2.23%-9.30%-11.55%-4.99%+12.62%+7.39%N/A+8.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.55%+24.84%+25.89%+19.53%+21.89%+18.40%N/A+16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.54%+21.80%+22.00%+17.75%+22.51%+18.79%N/A+16.87%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)-6.20%-21.37%-24.04%-12.33%+9.18%+5.54%N/A+7.93%3,748
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-4.01%-9.35%-14.07%-1.75%+10.91%+7.90%N/A+9.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.61%+28.99%+30.71%+23.40%+22.63%+19.21%N/A+18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.88%+24.17%+24.54%+19.45%+20.52%+17.63%N/A+17.90%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-2.01%-20.56%-20.24%-13.17%+7.62%+2.94%N/A+3.68%2,191
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+2.62%+0.72%-2.69%+2.54%+11.78%+7.66%N/A+6.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.07%+25.63%+26.93%+21.65%+22.32%+19.45%N/A+21.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.58%+12.37%+12.91%+13.09%+18.33%+16.86%N/A+16.74%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-13.27%-16.86%-17.41%-23.92%+6.77%+6.01%N/A+4.40%1,173
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-9.96%-15.65%-14.28%-28.78%+3.23%+2.11%N/A+1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+37.35%+28.40%+30.63%+23.42%+21.21%+19.97%N/A+18.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+37.23%+29.11%+31.26%+25.41%+23.21%+21.12%N/A+20.14%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.59%-5.99%-5.23%+2.30%+4.90%+2.96%N/A-0.66%71
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.+0.30%-3.97%-2.80%-4.18%+0.94%-1.23%N/A-1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+10.99%+11.52%+9.73%+11.95%+10.63%N/A+10.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.04%+8.12%+8.13%+7.62%+6.98%+6.72%N/A+6.75%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-4.98%-8.43%-13.71%-2.02%N/AN/AN/A+9.62%4,229
MSCI World Net Index NETR USD-1.10%-7.97%-10.85%+4.25%N/AN/AN/A+17.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.99%+20.47%+21.33%+15.76%N/AN/AN/A+17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.89%+19.99%+20.48%+15.88%N/AN/AN/A+20.99%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-4.98%-8.43%-13.71%N/AN/AN/AN/A-10.62%24
MSCI World Net Index NETR USD-1.10%-7.97%-10.85%N/AN/AN/AN/A-8.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.99%+20.47%+21.33%N/AN/AN/AN/A+19.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.89%+19.99%+20.48%N/AN/AN/AN/A+19.41%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-4.98%-8.43%-13.71%-2.02%+8.37%+6.41%N/A+7.60%2,032
MSCI World Net Index NETR USD-1.10%-7.97%-10.85%+4.25%+15.59%+9.82%N/A+10.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.99%+20.47%+21.33%+15.76%+17.26%+14.90%N/A+14.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.89%+19.99%+20.48%+15.88%+20.12%N/AN/A+15.97%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-30.70%-53.53%-47.73%-45.94%+1.39%+1.04%N/A+2.70%831
MSCI AC World Information Technology Index-6.25%-18.14%-19.91%+3.03%+26.07%+18.65%N/A+19.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+64.39%+60.81%+63.77%+45.94%+34.91%+29.47%N/A+28.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.51%+29.08%+29.88%+22.59%+25.63%+22.49%N/A+21.97%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+3.02%-3.84%-5.16%-5.33%+8.69%+6.51%N/A+6.91%248
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+3.08%-1.54%-4.93%-4.54%+11.17%+8.24%N/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.52%+21.09%+21.57%+18.67%+19.76%+18.03%N/A+17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.88%+14.18%+14.87%+15.76%+21.14%+19.16%N/A+19.03%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)-5.03%-8.82%-12.81%-0.87%+14.02%+10.68%N/A+10.69%753
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-5.42%-9.35%-13.38%-0.46%+17.03%+13.59%N/A+13.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.18%+22.36%+22.98%+17.49%+23.33%+19.92%N/A+19.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.49%+22.84%+23.49%+17.86%+24.83%+21.29%N/A+21.00%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)-2.10%-13.10%-13.29%-10.96%+7.51%+5.54%N/A+5.64%429
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-5.45%-10.57%-10.74%-7.94%+4.40%+1.92%N/A+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.78%+25.19%+26.21%+21.17%+22.07%+20.64%N/A+20.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.47%+18.40%+18.88%+16.88%+18.72%+17.69%N/A+17.67%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)-2.02%-12.85%-13.03%-10.38%+7.77%+5.74%N/A+5.72%527
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-5.45%-10.57%-10.74%-7.94%+4.40%+1.92%N/A+2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.70%+25.08%+26.08%+21.19%+22.00%+20.60%N/A+20.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.47%+18.40%+18.88%+16.88%+18.72%+17.69%N/A+17.67%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-3.56%-7.13%-11.48%-8.33%+7.66%N/AN/A+4.85%69
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-7.17%-11.45%-14.20%-12.21%+12.09%N/AN/A+9.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.72%+24.37%+25.11%+19.56%+23.25%N/AN/A+19.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.92%+27.09%+27.15%+22.17%+29.62%N/AN/A+25.15%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-2.53%-6.92%-8.26%-1.32%+4.94%N/AN/A+1.70%262
MSCI India Index+0.78%-4.25%-5.63%+11.43%+12.86%N/AN/A+8.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.56%+21.44%+22.35%+17.50%+19.61%N/AN/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.10%+23.45%+24.39%+18.71%+23.87%N/AN/A+21.15%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-15.25%-19.41%-21.93%-35.54%+1.17%N/AN/A-1.22%8,170
ดัชนี MSCI China A Onshore-11.85%-19.57%-18.77%-15.95%+11.95%N/AN/A+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.05%+25.42%+26.79%+23.80%+21.40%N/AN/A+22.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.90%+23.61%+25.08%+21.01%N/AN/AN/A+22.77%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-3.29%-10.27%-10.23%-19.88%+4.28%N/AN/A-1.27%598
MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX-1.36%-6.88%-5.52%-17.65%+7.89%N/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.23%+23.45%+25.17%+20.16%+19.55%N/AN/A+19.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.47%+20.95%+22.24%+18.65%+20.51%N/AN/A+19.40%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-14.56%-18.95%-17.68%-8.57%+7.29%N/AN/A+1.82%2,872
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-11.67%-19.84%-17.93%-3.78%+9.86%N/AN/A+5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.47%+21.61%+22.87%+19.19%+20.10%N/AN/A+19.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.81%+23.48%+24.65%+21.69%+21.88%N/AN/A+21.39%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-2.12%-5.55%-10.94%-4.98%+11.37%N/AN/A+8.94%2,217
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.27%-1.82%-8.65%+2.60%+13.57%N/AN/A+11.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.93%+21.23%+22.11%+16.79%+18.43%N/AN/A+18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.86%+17.24%+18.00%+14.01%+18.82%N/AN/A+18.44%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)-2.12%-5.55%-10.93%N/AN/AN/AN/A-10.17%53
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.27%-1.82%-8.65%N/AN/AN/AN/A-5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.93%+21.23%+22.11%N/AN/AN/AN/A+20.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.86%+17.24%+18.00%N/AN/AN/AN/A+16.60%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-2.12%-5.55%-10.94%-4.98%+11.28%N/AN/A+8.87%143
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.27%-1.82%-8.65%+2.60%+13.57%N/AN/A+11.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.93%+21.23%+22.11%+16.79%+18.44%N/AN/A+18.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.86%+17.24%+18.00%+14.01%+18.82%N/AN/A+18.44%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-15.22%-33.65%-31.13%-24.62%+15.33%N/AN/A+15.33%2,952
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)-10.96%-19.81%-22.38%-6.25%+23.06%N/AN/A+22.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.66%+38.79%+40.57%+29.88%+27.25%N/AN/A+27.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.23%+29.10%+29.93%+22.59%+27.18%N/AN/A+27.17%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-3.30%-2.34%-8.45%-5.57%N/AN/AN/A+8.11%854
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-6.18%-9.91%-13.34%-7.05%N/AN/AN/A+13.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.66%+17.26%+17.66%+13.71%N/AN/AN/A+13.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%+15.04%N/AN/AN/A+14.26%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-3.30%-2.34%-8.45%-5.57%N/AN/AN/A+8.14%372
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-6.18%-9.91%-13.34%-7.05%N/AN/AN/A+13.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.66%+17.26%+17.66%+13.71%N/AN/AN/A+13.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%+15.04%N/AN/AN/A+14.26%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-1.24%-1.18%-4.19%-3.18%N/AN/AN/A+0.34%2,578
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-5.99%-9.79%-13.54%-5.06%N/AN/AN/A+2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.01%+17.08%+17.64%+14.54%N/AN/AN/A+13.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.55%+20.04%+20.60%+15.77%N/AN/AN/A+15.10%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)-1.24%N/A-4.19%N/AN/AN/AN/A-3.77%48
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-5.99%N/A-13.54%N/AN/AN/AN/A-12.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.01%N/A+17.64%N/AN/AN/AN/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.55%N/A+20.60%N/AN/AN/AN/A+20.26%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-4.26%-15.68%-15.00%-11.12%N/AN/AN/A-5.39%472
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.97%+26.32%+27.34%+20.53%N/AN/AN/A+20.00%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-36.03%-57.01%-53.10%-59.78%N/AN/AN/A-57.63%161
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX-5.99%-9.79%-13.54%-5.06%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+76.07%+68.50%+70.77%+51.94%N/AN/AN/A+50.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.55%+20.04%+20.60%+15.77%N/AN/AN/A+15.33%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-12.93%-27.97%-22.40%N/AN/AN/AN/A-36.71%1,667
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -8.21%-18.28%-14.91%N/AN/AN/AN/A-21.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+67.54%+53.30%+56.30%N/AN/AN/AN/A+44.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+39.09%+30.04%+32.25%N/AN/AN/AN/A+27.24%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-9.36%-20.34%-21.87%N/AN/AN/AN/A-18.93%1,698
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-6.18%-9.91%-13.34%N/AN/AN/AN/A-10.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.70%+24.93%+25.59%N/AN/AN/AN/A+21.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%N/AN/AN/AN/A+16.52%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-9.36%-20.34%-21.87%N/AN/AN/AN/A-18.93%17
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-6.18%-9.91%-13.34%N/AN/AN/AN/A-10.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.70%+24.93%+25.60%N/AN/AN/AN/A+21.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%N/AN/AN/AN/A+16.52%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-21.52%-45.56%-39.05%N/AN/AN/AN/A-45.59%1,850
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-6.02%-9.68%-13.15%N/AN/AN/AN/A-11.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+59.35%+49.84%+53.10%N/AN/AN/AN/A+42.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%N/AN/AN/AN/A+16.70%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)-21.52%-45.56%-39.06%N/AN/AN/AN/A-39.17%9
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-6.02%-9.68%-13.15%N/AN/AN/AN/A-6.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+59.35%+49.84%+53.10%N/AN/AN/AN/A+44.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%N/AN/AN/AN/A+17.36%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)-15.12%-28.53%-28.29%N/AN/AN/AN/A-29.79%991
MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX-11.15%-20.49%-22.09%N/AN/AN/AN/A-21.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.15%+33.79%+35.61%N/AN/AN/AN/A+31.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.47%+25.31%+26.24%N/AN/AN/AN/A+23.67%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-17.66%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-18.97%345
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-10.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-11.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.97%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+45.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.23%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+31.33%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-2.90%-4.97%-11.07%-4.13%N/AN/AN/A+3.31%87
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-0.03%-5.31%-10.58%+6.12%N/AN/AN/A+5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.26%+19.06%+19.02%+16.08%N/AN/AN/A+23.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.02%+18.65%+18.97%+15.68%N/AN/AN/A+22.77%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-2.90%-4.97%-11.07%-4.13%+5.07%+5.17%N/A+2.76%191
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-0.03%-5.31%-10.58%+6.12%+5.24%+3.38%N/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.26%+19.06%+19.02%+16.08%+22.81%+18.68%N/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.02%+18.65%+18.97%+15.68%+21.67%+17.81%N/A+16.71%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(5)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(6)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน