กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
4 ธันวาคม 2557
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุนและหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งมีผู้ออกหลักทรัพย์ที่อาจจัดตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 50,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก / 2,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ม.ค. 2562)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.34%
JPMorgan Funds - Global Income Fund95.18%
ทรัพย์สินอื่น3.30%
หนี้สินอื่น-0.83%
ประวัติการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 50 ครั้ง, เป็นเงิน 2.1342 บาท)
13 ก.พ. 25620.0384 บาท/หน่วย
10 ม.ค. 25620.0399 บาท/หน่วย
7 ธ.ค. 25610.0406 บาท/หน่วย
13 พ.ย. 25610.0412 บาท/หน่วย
12 ต.ค. 25610.0451 บาท/หน่วย
12 ก.ย. 25610.0444 บาท/หน่วย
10 ส.ค. 25610.0448 บาท/หน่วย
12 ก.ค. 25610.0468 บาท/หน่วย
12 มิ.ย. 25610.0463 บาท/หน่วย
11 พ.ค. 25610.0457 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+0.89%0.00%-1.71%-4.26%-0.58%-1.85%N/A+0.81%473
LBMA Gold Price PM+2.65%+1.78%-0.61%-1.97%+1.34%+0.02%N/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+9.33%+13.61%+8.60%+10.73%+11.17%N/A+14.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.43%+8.87%+7.59%+8.18%+11.78%+12.40%N/A+15.58%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.17%+5.26%+1.93%-5.14%+3.27%-0.47%N/A-3.48%125
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+8.60%+7.85%+3.25%-2.73%+5.34%+1.77%N/A-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.43%+10.03%+14.22%+9.59%+11.64%+12.07%N/A+13.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.83%+8.53%+4.26%+8.19%+11.83%+11.30%N/A+12.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-21.87%-22.43%+14.12%-14.54%-0.13%-20.29%N/A-11.52%295
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-22.87%-23.40%+13.32%-9.58%+2.89%-18.15%N/A-8.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+40.40%+32.80%+30.96%+27.51%+27.82%+30.43%N/A+27.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+47.46%+37.16%+32.35%+30.71%+30.22%+32.54%N/A+29.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.92%+0.53%+1.15%-0.97%+0.79%+1.52%N/A+2.39%237
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%+1.67%+3.40%N/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.69%+2.86%+3.17%+2.67%+2.80%+2.92%N/A+3.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%+2.74%+2.68%N/A+2.59%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+8.65%+1.03%+5.37%-8.96%+5.03%-0.81%N/A-2.71%70
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+9.44%+3.10%+5.32%-6.56%+6.96%+1.67%N/A-0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.16%+9.39%+8.25%+8.72%+9.31%+9.24%N/A+9.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.61%+9.52%+2.80%+9.83%+9.86%+9.26%N/A+9.03%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.93%+1.01%+1.83%+0.21%N/AN/AN/A+2.65%1,612
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%N/AN/AN/A+0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.15%+2.22%+1.97%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%N/AN/AN/A+2.92%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.94%+1.02%+1.82%+0.19%N/AN/AN/A+2.60%11,483
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%N/AN/AN/A+0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.20%+2.15%+2.21%+1.97%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%N/AN/AN/A+2.92%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-0.55%-13.63%+4.35%-22.22%+1.36%+0.35%+5.94%+1.81%148
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-0.82%-10.84%+3.11%-12.79%+6.94%+4.71%+8.02%+2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.50%+20.63%+18.90%+18.37%+13.94%+13.63%+14.30%+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.81%+14.09%+12.37%+13.14%+12.11%+12.74%+15.11%+19.29%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.58%-2.13%+3.36%-3.02%+2.17%N/AN/A+2.57%2,546
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-4.41%-6.55%+1.11%-0.28%+4.20%N/AN/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.25%+4.50%+3.94%+4.65%+5.07%N/AN/A+6.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+6.35%+6.80%+6.04%+5.67%N/AN/A+6.18%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(7)-2.90%-1.91%-5.22%N/AN/AN/AN/A-5.22%1,155
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)-4.47%-4.56%-6.61%N/AN/AN/AN/A-6.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.49%+4.75%+5.20%N/AN/AN/AN/A+5.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%+7.62%N/AN/AN/AN/A+7.62%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(9)-2.90%-1.91%-4.89%-4.90%+3.14%N/AN/A+1.69%3,171
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(10)-4.47%-4.56%-7.00%-7.01%+5.08%N/AN/A+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+4.75%+5.09%+5.07%+5.30%N/AN/A+6.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%+7.81%+7.81%+6.78%N/AN/A+6.88%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.59%-2.09%+3.35%-2.96%+2.25%N/AN/A+0.70%1,032
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-4.41%-6.55%+1.11%-0.28%+4.20%N/AN/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.25%+4.50%+4.01%+4.63%+5.05%N/AN/A+5.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+6.35%+6.80%+6.04%+5.67%N/AN/A+5.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.22%-0.39%+3.54%N/AN/AN/AN/A-0.88%348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.56%+3.88%+3.99%N/AN/AN/AN/A+3.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.22%-0.39%+3.54%-1.37%N/AN/AN/A+0.97%1,262
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.56%+3.88%+3.91%+3.80%N/AN/AN/A+3.33%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-6.21%-12.00%+3.23%-11.56%+0.86%+1.17%+4.93%+0.25%48
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-5.30%-8.89%+0.67%-4.36%+1.71%+2.67%+5.37%+1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.42%+12.55%+13.07%+11.56%+10.12%+10.11%+11.69%+13.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.42%+8.45%+7.79%+8.09%+7.17%+7.53%+9.28%+10.95%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+3.64%-9.00%+5.63%-12.52%+12.80%+4.55%+6.23%-4.66%91
MSCI BRIC Net TR(4)+0.11%-14.70%+1.67%-21.75%+10.72%+1.96%+8.40%-0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.73%+17.65%+12.92%+17.34%+15.69%+16.90%+19.73%+25.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.50%+18.16%+17.32%+17.47%+16.13%+17.71%+21.36%+25.23%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+2.08%-5.64%+5.44%-21.68%+5.17%+1.86%N/A-0.31%603
Hang Seng China Enterprise+2.63%-5.71%+5.75%-19.14%+5.14%+1.02%N/A-1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.20%+18.12%+16.97%+19.61%+17.89%+20.32%N/A+21.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.44%+20.35%+16.66%+21.15%+19.08%+21.46%N/A+22.89%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+6.86%+2.34%+10.96%-5.73%+13.28%-0.89%N/A-2.55%203
MSCI EM Latin America Index+4.36%+2.63%+10.04%-8.13%+13.90%-0.74%N/A-2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.83%+24.00%+19.02%+22.10%+21.01%+21.32%N/A+20.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.69%+23.36%+16.35%+21.46%+22.25%+22.73%N/A+22.21%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-3.97%-10.93%+4.73%-11.56%+5.32%+6.00%N/A+8.24%163
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-5.50%-8.90%+4.66%-2.66%+9.01%+9.73%N/A+13.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.70%+19.54%+17.83%+17.93%+13.64%+13.92%N/A+13.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.35%+18.56%+17.84%+17.21%+12.87%+13.61%N/A+13.29%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+5.86%-9.35%+2.94%-20.17%+1.30%+1.55%N/A+0.65%136
MSCI Emerging Market TR Net+3.52%-9.33%+4.78%-16.61%+7.32%+1.19%N/A+0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.89%+14.81%+11.16%+12.93%+11.26%+11.60%N/A+11.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.76%+15.43%+12.99%+14.52%+13.01%+13.46%N/A+13.17%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-7.14%-19.91%+3.95%-17.24%-0.22%+1.62%N/A+3.93%313
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-4.22%-13.91%+2.96%-11.86%+1.12%+1.51%N/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.43%+17.02%+17.15%+15.32%+13.98%+14.00%N/A+13.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.00%+13.74%+12.87%+13.18%+13.62%+14.24%N/A+14.15%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-5.42%-6.40%+2.48%N/AN/AN/AN/A-1.79%127
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.19%-6.60%+1.96%N/AN/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.53%+16.85%+13.70%N/AN/AN/AN/A+15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.41%+14.71%+14.68%N/AN/AN/AN/A+13.63%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-5.42%-6.43%+2.48%-4.07%+1.13%N/AN/A+2.80%5,784
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.19%-6.60%+1.96%+0.17%+2.94%N/AN/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.53%+16.85%+13.66%+15.75%+14.63%N/AN/A+15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.41%+15.14%+14.68%+13.28%+11.74%N/AN/A+12.94%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-6.50%-16.50%+5.87%-18.08%-0.79%N/AN/A+0.03%87
S&P Developed SmallCap TR(6)-5.07%-14.15%+6.86%-8.55%+7.57%N/AN/A+5.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.68%+14.82%+13.29%+13.49%+12.20%N/AN/A+12.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.25%+14.65%+13.29%+12.80%+11.57%N/AN/A+12.01%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-2.44%-12.23%+7.66%-8.82%+3.95%N/AN/A+5.87%1,470
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+0.77%-5.67%+7.18%-2.40%+5.60%N/AN/A+6.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.17%+15.88%+14.81%+14.62%+13.38%N/AN/A+14.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+11.05%+14.04%+11.70%+10.34%N/AN/A+11.71%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-4.39%-7.73%+8.39%-14.47%+5.38%N/AN/A+3.20%1,428
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-3.91%-8.52%+5.19%-11.32%+5.48%N/AN/A+4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.01%+15.81%+14.09%+15.45%+19.28%N/AN/A+20.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.02%+17.87%+20.05%+15.83%+15.59%N/AN/A+15.86%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+6.19%-8.53%+6.68%-16.89%+14.71%N/AN/A+2.94%1,554
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+9.25%-7.45%+8.55%-19.32%+12.01%N/AN/A-1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.26%+22.58%+17.07%+21.23%+16.16%N/AN/A+17.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.11%+15.69%+16.86%+15.15%+14.55%N/AN/A+16.04%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-6.38%-10.55%-4.23%-6.60%N/AN/AN/A-7.89%194
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-4.61%-8.05%-4.05%-8.43%N/AN/AN/A-4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.18%+9.22%+9.29%+8.84%N/AN/AN/A+9.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.83%+6.52%+8.55%+6.50%N/AN/AN/A+6.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-1.02%-4.35%+3.19%-4.14%N/AN/AN/A+3.76%841
MSCI World Net Index NETR USD-5.07%-10.78%+4.27%-6.87%N/AN/AN/A+4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.22%+12.70%+10.32%+12.55%N/AN/AN/A+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.39%+14.08%+13.78%+12.81%N/AN/AN/A+9.88%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+6.65%-10.72%+9.00%-13.69%N/AN/AN/A+3.86%1,217
MSCI AC World Information Technology Index-6.95%-12.37%+4.46%-5.97%N/AN/AN/A+8.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.82%+23.86%+21.49%+21.54%N/AN/AN/A+18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.30%+22.73%+24.66%+20.25%N/AN/AN/A+16.27%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-5.11%-7.13%+3.64%-8.80%N/AN/AN/A+5.29%202
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-4.75%-7.49%+3.88%-9.02%N/AN/AN/A+5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.71%+18.63%+15.23%+18.00%N/AN/AN/A+15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.70%+18.31%+18.92%+17.07%N/AN/AN/A+16.29%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-1.47%-5.13%+7.40%-5.30%N/AN/AN/A+6.11%153
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-0.09%-3.86%+8.51%-3.54%N/AN/AN/A+8.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.13%+18.51%+18.95%+17.10%N/AN/AN/A+13.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.74%+16.59%+23.38%+14.14%N/AN/AN/A+11.77%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-10.55%-19.95%+4.27%-20.25%N/AN/AN/A+3.25%762
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-6.37%-14.83%+1.71%-15.20%N/AN/AN/A-1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.42%+23.38%+20.06%+22.19%N/AN/AN/A+18.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.98%+21.21%+17.44%+19.02%N/AN/AN/A+16.17%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-10.61%-20.03%+4.28%-19.78%N/AN/AN/A+2.95%833
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-6.37%-14.83%+1.71%-15.20%N/AN/AN/A-1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.58%+23.60%+20.12%+22.28%N/AN/AN/A+18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.98%+21.21%+17.44%+19.02%N/AN/AN/A+16.19%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-0.19%-6.12%+9.15%-8.14%N/AN/AN/A+0.25%154
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-4.65%-12.32%+8.17%-2.95%N/AN/AN/A+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.08%+15.06%+12.11%+14.00%N/AN/AN/A+11.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.76%+21.23%+29.50%+17.80%N/AN/AN/A+15.53%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+0.57%-15.50%-6.49%-18.43%N/AN/AN/A-10.47%798
MSCI India Index+1.89%-13.33%-5.49%-12.42%N/AN/AN/A-6.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.26%+13.61%+10.41%+12.53%N/AN/AN/A+11.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.57%+17.77%+12.56%+15.96%N/AN/AN/A+15.14%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+11.09%-6.80%+13.23%N/AN/AN/AN/A-19.23%2,662
ดัชนี MSCI China A Onshore+0.70%-14.06%+4.38%N/AN/AN/AN/A-28.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.14%+26.17%+22.14%N/AN/AN/AN/A+24.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.30%+24.64%+16.90%N/AN/AN/AN/A+23.02%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+9.21%-5.65%+7.16%N/AN/AN/AN/A-12.87%696
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+9.50%-5.27%+7.41%N/AN/AN/AN/A-11.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.53%+20.99%+16.00%N/AN/AN/AN/A+19.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.91%+15.58%+14.77%N/AN/AN/AN/A+16.96%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-1.57%-7.51%+2.57%N/AN/AN/AN/A-16.00%617
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-5.51%-11.55%-0.73%N/AN/AN/AN/A-14.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.83%+15.23%+10.58%N/AN/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.01%+17.03%+12.51%N/AN/AN/AN/A+21.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+7.05%+1.36%+9.80%+8.73%N/AN/AN/A-1.18%76
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+3.39%-2.30%+6.87%+3.28%N/AN/AN/A-1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+11.52%+11.21%+11.11%N/AN/AN/A+10.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.43%+11.43%+11.21%+10.79%N/AN/AN/A+10.14%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 28/12/2018
(8)
Information as of 28/12/2018
(9)
Information as of 28/12/2018
(10)
Information as of 28/12/2018

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน