กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
2 กุมภาพันธ์ 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Schroder Asian Income (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน กองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และตราสารหนี้ในเอเชียเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+5)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KFAINCOM-A เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KFAINCOM-A เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 ก.พ. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.60%
Schroder Asian Income Fund98.11%
ทรัพย์สินอื่น1.61%
หนี้สินอื่น-2.32%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+16.65%+9.92%+13.31%+21.56%+4.11%+4.14%+1.96%+2.72%1,183
LBMA Gold Price PM+15.34%+8.88%+11.89%+22.35%+5.14%+5.33%+3.35%+4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.43%+13.32%+15.66%+13.58%+10.68%+11.39%+14.47%+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.94%+12.70%+15.67%+12.47%+10.15%+12.38%+14.91%+15.28%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+11.79%+6.53%+8.08%+20.06%+6.42%+4.36%N/A-0.53%629
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+10.58%+5.70%+6.61%+22.15%+8.08%+5.93%N/A+1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.32%+12.86%+14.38%+13.88%+11.35%+12.17%N/A+13.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+10.69%+7.89%+11.86%+10.51%+11.83%N/A+12.20%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-12.64%-10.46%-20.26%-21.30%-9.67%-13.01%-13.07%-11.99%293
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-12.82%-11.36%-20.91%-21.78%-7.65%-11.46%-10.86%-9.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.83%+27.36%+24.28%+27.57%+25.65%+29.90%+27.50%+27.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.97%+30.12%+26.10%+30.07%+27.89%+32.31%+29.16%+29.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+3.38%+2.71%+3.54%+8.92%+2.73%+2.25%N/A+3.06%396
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.93%+3.71%+3.89%+12.01%+4.68%+4.00%N/A+4.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.05%+4.14%+3.44%+3.79%+3.10%+3.14%N/A+3.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.19%+2.85%+1.83%+3.00%+2.96%+2.90%N/A+2.72%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-0.75%+1.11%-4.72%+3.08%+1.19%0.00%N/A-2.05%62
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-0.69%+1.33%-4.41%+3.68%+3.27%+2.05%N/A+0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.24%+5.98%+6.65%+6.25%+7.39%+8.94%N/A+8.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.72%+5.82%+6.76%+7.34%+8.57%+9.32%N/A+8.82%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.83%+2.13%-0.35%+3.89%+2.65%N/AN/A+3.12%1,444
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.93%+3.71%+3.89%+12.01%+4.68%N/AN/A+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.06%+1.72%+2.21%+1.70%+1.66%N/AN/A+1.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.29%+2.80%+1.95%+2.99%+2.95%N/AN/A+3.20%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.83%+2.13%-0.34%+3.91%+2.61%N/AN/A+3.09%13,079
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.93%+3.71%+3.89%+12.01%+4.68%N/AN/A+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.04%+1.71%+2.19%+1.69%+1.66%N/AN/A+1.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.29%+2.80%+1.95%+2.99%+2.95%N/AN/A+3.20%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.46%+17.64%-2.48%+14.38%+3.42%+3.86%+5.09%+3.15%164
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-0.26%+6.13%-4.12%+1.12%+1.80%+3.57%+5.28%+2.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.84%+14.52%+19.49%+15.10%+14.95%+14.48%+14.08%+15.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.07%+10.38%+12.90%+11.10%+10.96%+12.69%+13.77%+18.74%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.93%-0.58%-3.07%+3.47%+0.85%+2.85%N/A+3.01%2,230
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+3.40%+5.31%+2.30%+7.94%+2.86%+5.31%N/A+5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.13%+4.54%+7.15%+3.80%+4.17%+5.55%N/A+5.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.80%+6.12%+9.01%+6.20%+5.59%+6.14%N/A+6.16%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-1.57%-1.90%-2.23%+2.33%N/AN/AN/A+0.86%1,814
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.18%+3.90%-1.35%+7.13%N/AN/AN/A+2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.73%+5.36%+7.79%+4.77%N/AN/AN/A+4.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.82%+4.28%+5.05%+5.87%N/AN/AN/A+6.52%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-1.57%-1.90%-2.23%+2.33%+2.63%N/AN/A+2.80%2,754
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.18%+3.90%-1.35%+7.13%+5.38%N/AN/A+4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.73%+5.36%+7.79%+4.77%+4.41%N/AN/A+5.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.82%+4.28%+5.05%+5.87%+6.06%N/AN/A+6.47%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.88%-0.54%-3.00%+3.47%+0.88%N/AN/A+1.69%2,483
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+3.40%+5.31%+2.30%+7.94%+2.86%N/AN/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.09%+4.51%+7.11%+3.77%+4.16%N/AN/A+4.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.80%+6.12%+9.01%+6.20%+5.59%N/AN/A+5.87%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.91%+0.26%-2.51%+3.43%N/AN/AN/A+1.73%171
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.72%+3.62%+5.38%+3.34%N/AN/AN/A+3.54%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.91%+0.26%-2.51%+3.43%N/AN/AN/A+2.33%635
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.72%+3.62%+5.38%+3.34%N/AN/AN/A+3.31%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-0.81%N/A-2.36%N/AN/AN/AN/A-1.23%3,138
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.97%N/A+6.87%N/AN/AN/AN/A+5.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-2.52%+3.93%-5.41%+0.47%-1.16%+1.34%+3.48%+0.52%25
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+0.49%+3.53%-0.27%+2.53%+0.61%+2.79%+4.47%+2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.98%+11.45%+15.82%+11.07%+10.04%+10.62%+11.12%+13.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.94%+8.13%+11.45%+8.04%+7.16%+7.72%+8.64%+10.72%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+1.84%+4.53%-4.97%+3.34%+6.41%+4.92%+0.56%-3.78%70
MSCI BRIC Net TR(4)+8.43%+12.55%+0.26%-1.23%+2.49%+1.79%+1.67%-0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.49%+15.25%+20.41%+15.67%+15.47%+16.59%+17.57%+24.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.36%+14.44%+16.58%+14.85%+15.47%+16.87%+19.77%+24.49%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-0.30%+0.83%-8.20%-11.23%-4.78%-3.87%-0.98%-1.06%599
Hang Seng China Enterprise+4.70%+5.75%-3.56%-8.93%-3.48%-3.91%-1.64%-1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.58%+16.08%+20.42%+15.84%+16.87%+19.71%+21.10%+21.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.34%+17.45%+21.06%+17.06%+18.10%+20.89%+22.29%+22.33%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.37%-0.18%-9.50%-6.73%-1.53%+0.54%-3.39%-3.10%125
MSCI EM Latin America Index-5.34%-4.60%-13.14%-14.69%-5.74%-2.41%-4.99%-4.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.11%+18.89%+23.09%+19.54%+19.87%+20.85%+20.69%+20.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.78%+19.01%+23.00%+19.56%+19.68%+22.13%+21.95%+21.93%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-1.76%+3.67%-3.34%-0.58%+0.27%+4.15%N/A+7.77%127
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-1.14%+5.36%-3.13%+8.47%+6.33%+8.73%N/A+13.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.59%+13.81%+19.37%+14.53%+14.22%+14.30%N/A+13.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.17%+13.74%+19.96%+13.76%+13.52%+13.82%N/A+13.31%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+0.54%+0.23%-4.42%-1.68%-1.78%-1.09%N/A+0.70%83
MSCI Emerging Market TR Net+1.14%+5.59%-5.35%-4.08%-0.90%-0.14%N/A+0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.78%+11.48%+15.01%+11.41%+11.03%+11.74%N/A+11.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.66%+12.54%+16.04%+12.62%+12.43%+13.69%N/A+13.05%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-0.79%+8.08%-4.90%+7.77%+2.80%+2.76%N/A+5.12%207
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-1.23%+4.14%-3.96%+6.40%+3.42%+2.64%N/A+5.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.21%+15.98%+20.76%+14.84%+13.49%+14.49%N/A+13.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.32%+14.07%+17.80%+13.03%+11.87%+14.26%N/A+13.94%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-0.25%+8.32%-2.83%+1.98%N/AN/AN/A+2.39%149
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-0.93%+7.21%-3.30%+4.28%N/AN/AN/A+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.54%+15.03%+19.50%+14.76%N/AN/AN/A+15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.60%+12.50%+16.85%+12.66%N/AN/AN/A+13.01%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-0.25%+8.31%-2.83%+1.98%+2.62%+0.49%N/A+3.49%4,311
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-0.93%+7.21%-3.30%+4.28%+3.70%+3.24%N/A+5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.54%+15.03%+19.50%+14.76%+13.77%+15.75%N/A+15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.60%+12.50%+16.85%+12.66%+11.90%+12.84%N/A+12.84%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-5.52%+1.91%-8.30%-2.23%-1.18%+1.02%N/A+0.35%57
S&P Developed SmallCap TR(6)-4.44%+2.23%-6.86%-2.40%+0.71%+4.40%N/A+4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.90%+14.97%+19.98%+14.14%+12.10%+12.58%N/A+12.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.97%+11.56%+16.11%+11.84%+11.05%+11.91%N/A+11.92%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-4.85%+5.34%-7.98%+12.21%+6.20%+4.80%N/A+7.81%1,628
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-4.65%+2.36%-6.74%+13.42%+7.95%+5.73%N/A+8.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.53%+16.43%+22.44%+14.69%+13.08%+14.94%N/A+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+7.78%+8.58%+8.86%+10.53%+11.52%N/A+11.61%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-15.51%-0.50%-16.49%-11.45%-3.87%-0.87%N/A+0.15%946
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX-10.32%+1.98%-11.74%-0.83%+3.14%+2.74%N/A+3.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.51%+17.93%+21.40%+16.94%+15.11%+19.81%N/A+19.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.91%+12.10%+7.88%+12.32%+13.82%+15.21%N/A+15.18%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-0.77%+5.09%-6.91%+4.68%+9.67%N/AN/A+4.20%1,022
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+2.11%+8.97%-5.29%+1.70%+5.85%N/AN/A+0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.03%+15.41%+19.61%+16.39%+16.95%N/AN/A+16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.80%+14.13%+18.00%+18.34%+16.67%N/AN/A+16.64%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+5.40%+1.56%+5.39%+3.60%+1.48%N/AN/A-4.37%141
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+4.28%+3.02%+3.42%-3.68%-2.45%N/AN/A-3.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.90%+7.67%+8.03%+7.16%+8.06%N/AN/A+8.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.76%+5.34%+6.20%+5.19%+6.21%N/AN/A+6.28%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-5.69%N/A-8.27%N/AN/AN/AN/A+2.17%836
MSCI World Net Index NETR USD-1.96%N/A-3.99%N/AN/AN/AN/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.68%N/A+19.00%N/AN/AN/AN/A+14.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.81%N/A+17.13%N/AN/AN/AN/A+12.51%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-5.69%-3.45%-8.27%+6.12%+5.16%N/AN/A+5.90%1,190
MSCI World Net Index NETR USD-1.96%+4.28%-3.99%+4.90%+3.78%N/AN/A+5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.69%+13.81%+19.00%+12.17%+10.92%N/AN/A+10.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.81%+11.92%+17.13%+11.71%+10.76%N/AN/A+10.37%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.86%+10.57%+3.44%+8.24%+7.71%N/AN/A+7.40%464
MSCI AC World Information Technology Index+4.84%+15.48%+0.89%+23.11%+15.66%N/AN/A+15.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.13%+19.04%+23.91%+19.92%+18.65%N/AN/A+18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.30%+16.13%+22.30%+16.26%+16.23%N/AN/A+16.14%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-9.37%+1.66%-10.96%-0.23%N/AN/AN/A+4.16%143
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-8.52%+3.60%-10.27%+1.88%N/AN/AN/A+5.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.32%+14.36%+19.04%+13.80%N/AN/AN/A+14.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+11.62%+7.54%+12.57%N/AN/AN/A+15.02%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-5.84%+0.72%-8.04%+5.88%N/AN/AN/A+6.89%151
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-5.47%+2.01%-7.96%+8.25%N/AN/AN/A+9.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.21%+13.18%+18.74%+13.08%N/AN/AN/A+13.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.28%+8.75%+11.03%+10.19%N/AN/AN/A+11.49%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-16.45%-4.10%-17.14%-9.04%N/AN/AN/A+0.40%425
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-9.92%-1.86%-10.46%-4.83%N/AN/AN/A-2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.38%+17.43%+25.13%+17.39%N/AN/AN/A+18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.84%+13.89%+18.98%+15.34%N/AN/AN/A+15.79%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-16.48%-4.13%-17.18%-9.01%N/AN/AN/A+0.23%555
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-9.92%-1.86%-10.46%-4.83%N/AN/AN/A-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.41%+17.46%+25.18%+17.38%N/AN/AN/A+18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.84%+13.89%+18.98%+15.34%N/AN/AN/A+15.80%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-10.68%-5.00%-12.70%-2.57%N/AN/AN/A+0.45%50
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-4.12%+2.48%-5.21%-1.55%N/AN/AN/A+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.98%+15.38%+21.57%+14.21%N/AN/AN/A+12.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.74%+9.80%+9.81%+11.15%N/AN/AN/A+14.34%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+0.90%+7.34%+0.73%+3.46%N/AN/AN/A-4.55%628
MSCI India Index-3.41%+4.75%-4.29%+1.75%N/AN/AN/A-2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.77%+14.04%+14.84%+13.50%N/AN/AN/A+12.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.35%+17.54%+20.08%+16.82%N/AN/AN/A+15.74%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-1.19%+2.87%-6.18%+13.52%N/AN/AN/A+0.64%5,047
ดัชนี MSCI China A Onshore+11.51%+12.98%+4.27%+8.17%N/AN/AN/A-5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.74%+17.38%+21.98%+19.87%N/AN/AN/A+22.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.66%+22.16%+32.98%+23.24%N/AN/AN/A+23.50%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+1.48%+5.63%-5.94%-0.36%N/AN/AN/A-6.10%577
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-1.17%+5.32%-7.66%+0.01%N/AN/AN/A-5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.55%+14.28%+17.82%+14.46%N/AN/AN/A+16.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.20%+15.80%+21.89%+23.61%N/AN/AN/A+23.55%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-11.63%-12.71%-10.31%-12.73%N/AN/AN/A-13.18%789
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-8.41%-9.93%-5.13%-14.23%N/AN/AN/A-10.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.83%+12.98%+19.43%+12.40%N/AN/AN/A+15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.61%+12.11%+16.43%+13.24%N/AN/AN/A+17.53%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-4.73%+4.16%-7.63%+0.26%N/AN/AN/A+3.12%19
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-5.32%+3.71%-8.16%+3.88%N/AN/AN/A+5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.09%+14.68%+18.86%+14.48%N/AN/AN/A+14.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.51%+10.12%+9.57%+10.99%N/AN/AN/A+10.99%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-4.73%+4.16%-7.63%+0.26%N/AN/AN/A+3.12%26
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-5.32%+3.71%-8.16%+3.88%N/AN/AN/A+5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.09%+14.68%+18.86%+14.48%N/AN/AN/A+14.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.51%+10.12%+9.57%+10.99%N/AN/AN/A+10.99%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+2.29%+5.79%-1.12%N/AN/AN/AN/A+14.36%733
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+0.35%+11.90%-4.02%N/AN/AN/AN/A+21.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.40%+17.57%+21.96%N/AN/AN/AN/A+18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.31%+10.80%+14.44%N/AN/AN/AN/A+13.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-4.73%N/A-4.33%N/AN/AN/AN/A-2.16%21
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-2.19%N/A-2.58%N/AN/AN/AN/A-1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.17%N/A+14.87%N/AN/AN/AN/A+11.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.02%N/A+15.93%N/AN/AN/AN/A+11.77%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-4.73%+0.03%-4.33%+9.30%+4.23%N/AN/A+1.53%154
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-2.19%+0.59%-2.58%+2.46%-0.41%N/AN/A-0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.18%+10.65%+14.87%+9.89%+9.82%N/AN/A+10.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.02%+11.16%+15.93%+10.61%+9.84%N/AN/A+10.20%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(7)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(8)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(9)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(10)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(11)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(12)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(13)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(14)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(15)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(16)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(17)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(18)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(19)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(20)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(21)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(22)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 50.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00
(23)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน