แบบทดสอบระดับความเสี่ยง


แบบสอบถาม Customer Profile & Risk Profile ออนไลน์

ท่านสามารถทำแบบประเมินหรือแก้ไขผลประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนที่เหมาะสมของท่าน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน