โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFGMIL ... ลงทุนในธุรกิจที่โตไปกับชีวิตของคน Millennials

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL

กองทุนที่ให้เปิดโอกาสให้พอร์ตลงทุนได้เกาะกระแสเติบโตไปกับกลุ่ม Millennials ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็น Top Spenders ของตลาด ผ่านการลงทุนใน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio กองทุนระดับ 5 ดาวจาก Morningstar* ที่เป็นผู้นำแนวคิดการลงทุนในธีม Millennial มาอย่างยาวนาน โดยผสมผสานมุมมองด้านการบริโภค ไลฟ์สไตล์ และความสนใจของกลุ่ม Millennials

*ที่มา: Goldman Sachs Asset Management ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

กลุ่ม Millennials คือใคร

 • เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2542 อายุปัจจุบันคือ 22 - 41 ปี
 • กลุ่มผู้บริโภคที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก จากฐานประชากรประมาณ 2.3 พันล้านคนทั่วโลก(1) และกำลังซื้อที่แข็งแกร่งจากฐานรายได้ที่กำลังเติบโต (1  ที่มา: World Population Survey, United Nations ณ ปี 2562)
 • ผู้นำเทรนด์ต่างๆที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของคนรุ่นอื่นๆ
 • รูปแบบพฤติกรรมการใช้จ่ายและมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายธุรกิจ
 • ความสนใจในสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ก่อให้เกิดโอกาสลงทุนระยะยาวพร้อมกับการเติบโตของคนกลุ่มนี้

ที่มา: Goldman Sachs Asset Management | ซ้าย - Statista, Outlook India, World Finance ปี 2563 | ขวา: Business Insider, BCG ปี 2558 | ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง | รูปธงชาติจาก www.freeflagicons.com 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก: Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio

 • คว้าหลากหลายโอกาสการลงทุนผ่านการบริโภคของคนกลุ่ม Millennials ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์และความสนใจในการใช้ชีวิต
 • เฟ้นหาบริษัทคุณภาพดี ราคาน่าดึงดูดบนธีมที่มีศักยภาพเติบโต ขับเคลื่อนด้วยกลุ่ม Millennials เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี เช่น การเชื่อมต่อและสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ต, ธุรกิจ E-Commerce, การดูแลรักษาสุขภาพ, การท่องเที่ยว และ ความบันเทิง เป็นต้น

ที่มา: Goldman Sachs Asset Management, FactSet ณ 30 มิ.ย. 64 | ผลรวมของสัดส่วนในแผนภาพอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสดในพอร์ตการลงทุน | ข้อมูลเพื่อประกอบการบรรยายเท่านั้น | พอร์ตการลงทุนและสัดส่วนที่แสดงด้านบนเป็นข้อมูล ณ วันที่ระบุซึ่งไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนสำหรับการลงทุนในอนาคต | หลักทรัพย์และการจัดน้ำหนักการลงทุนที่แสดงอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้ | การลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต

ที่มา: Goldman Sachs Asset Management | ซ้าย: McKinsey ณ ปี 2559 ขวา: Marriott ณ ปี 2561 | การกล่าวถึงหลักทรัพย์หรือบริษัทโดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำในการซื้อ ขาย ถือครอง หรือลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือบริษัท | ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง

 • พอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากมุมมองตลาด เน้นการค้นหาผู้ชนะในระยะยาวจากทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรม พร้อมการปรับพอร์ตที่ยืดหยุ่น

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ที่มา: Goldman Sachs Asset Management ณ 31 ส.ค. 64 | วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.พ. 59 | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนของหน่วยลงทุนชนิด Institutional Accumulation share class (หลังหักค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | ดัชนีชี้วัดทางการของกองทุนคือ MSCI ACWI Growth โดยข้อมูลผลตอบแทนของดัชนี MSCI World ใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น | ผลตอบแทนในช่วงมากกว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC | ตัวเลขมีการปัดเศษ

ข้อมูลกองทุน KFGMIL

กองทุนแบ่งเป็น 2 share class
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรม การบริโภคของประชากรกลุ่ม Millennials ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542 
ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทำการซื้อขาย  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)
เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท 
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 20 - 27 ตุลาคม 2564  (หลัง IPO: 2 พฤศจิกายน 2564)

โปรโมชั่นกองทุน
 

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า 
ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม    2564
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGMIL-A มูลค่า 100 บาท


รายละเอียดและเงื่อนไข 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)  ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 
 4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGMIL-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFGMIL-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
 8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFGMIL-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน
 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ข้อมูล KFGMIL-A

ข้อมูล KFGMIL-I

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th