กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2548
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
3.93%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

59.86%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

1.90%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

34.21%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.23%

ทรัพย์สินอื่น

-0.14%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ2.74%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย64.63%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.48%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน34.11%
ทรัพย์สินอื่น0.22%
หนี้สินอื่น-3.19%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 ธ.ค. 2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย64.63%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์3.44%
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์3.37%
กระทรวงการคลัง2.74%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)2.20%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560-8.17%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561-7.94%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2559-5.96%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560-5.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/61-5.38%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.52%+0.56%+1.06%+1.07%+1.59%+2.27%+2.27%+2.84%8,160
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.26%+0.32%+0.30%+0.38%+0.43%+0.48%+0.64%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.59%+0.59%+1.07%+1.08%+1.53%+2.29%+2.26%+3.27%3,570
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.29%+0.31%+0.37%+0.34%+0.41%+0.45%+0.49%+0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.28%+1.58%+1.29%+1.30%+2.07%+3.05%+2.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.77%+0.79%+0.79%+1.09%+1.07%+1.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.34%+0.66%+1.25%+1.25%+1.36%+1.69%+1.84%+3.54%56,867
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.29%+0.59%+1.15%+1.16%+1.19%+1.33%+1.58%+2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.15%+0.05%+0.05%+0.08%+0.17%+0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.66%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.36%+0.67%+1.27%+1.27%N/AN/AN/A+1.50%43,063
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.38%+0.76%+1.43%+1.44%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.11%+0.11%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.07%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.90%+0.95%+1.48%+1.48%N/AN/AN/A+2.16%14,647
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.98%+1.07%+1.51%+1.51%N/AN/AN/A+1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.63%+0.55%+0.53%+0.52%N/AN/AN/A+0.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.54%+0.48%+0.49%+0.49%N/AN/AN/A+0.54%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน