กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2548
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
8.17%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

38.47%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

4.28%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

49.08%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.33%

ทรัพย์สินอื่น

-0.33%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ม.ค. 2563)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.24%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย34.57%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.71%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.31%
ทรัพย์สินอื่น0.31%
หนี้สินอื่น-0.14%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ม.ค. 2563)
ธนาคารแห่งประเทศไทย34.57%
กระทรวงการคลัง13.24%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.03%
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา2.69%
บมจ.บัตรกรุงไทย2.68%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561-7.23%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561-5.99%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562-4.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561-3.73%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-3.71%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.98%+1.86%+0.39%+3.27%+2.26%+2.07%+2.52%+2.86%7,462
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.54%+0.63%+0.67%+0.49%+0.38%+0.42%+0.45%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.02%+1.90%+0.40%+3.47%+2.35%+2.10%+2.53%+3.27%797
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.60%+0.73%+0.73%+0.58%+0.44%+0.47%+0.47%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.58%+4.09%+0.17%+8.76%+4.58%+3.57%+3.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+2.04%+0.20%+1.69%+1.19%+1.25%+1.22%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.38%+0.81%+0.12%+1.62%+1.44%+1.50%+1.95%+3.44%52,100
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.29%+0.65%+0.09%+1.36%+1.25%+1.26%+1.60%+2.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.05%+0.06%+0.06%+0.06%+0.10%+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.63%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.54%+1.01%+0.16%+2.01%+1.68%N/AN/A+1.64%43,762
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.41%+0.88%+0.13%+1.80%+1.59%N/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%+0.14%+0.13%+0.12%+0.12%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.09%+0.08%+0.09%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.16%+2.28%+0.50%+4.36%+3.06%N/AN/A+2.86%38,131
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.12%+2.42%+0.47%+4.75%+3.15%N/AN/A+2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.65%+0.84%+0.82%+0.74%+0.60%N/AN/A+0.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.71%+0.95%+0.89%+0.78%+0.63%N/AN/A+0.64%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน