กองทุนแนะนำ

กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในรอบปีบัญชี  ≥80%  ของ NAV
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
 • ​ความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)

 • ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder Asian Income Fund ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกภาวะตลาดด้วยการจัดสัดส่วนลงทุนในหลากหลายสินทรัพ์ทั่วเอเชีย
 • สำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินทุน
 • ระดับความเสียง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)

 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  ≥ 80%   ของ NAV
 • ระดับความเสียง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก / 2,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

 • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
 • ระดับความเสี่ยง 4: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2562
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.5926
KFSDIV
-
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2562
มูลค่าหน่วยลงทุน
8.6034
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2562
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.0241

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14:00 น.

- ณ วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562
เวลา 14:00 น.

- ณ วันศุกร์ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี