กองทุนแนะนำ

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

เพิ่มศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก และกองทุนรวมตลาดเงิน
  • ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
  • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)

  • ลงทุนในกองทุนหลัก JPM Global Healthcare Fund  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  • เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Health care ที่มีศักยภาพแข็งแรงทั่วโลก
  • ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 24 มี.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.128
KFSDIV
-
ณ วันที่ 24 มี.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4814
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 24 มี.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.3522
KF-AINCOME
-
ณ วันที่ 23 มี.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.5787
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 23 มี.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4617

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันอังคาร 7 มีนาคม 2560
เวลา 14:00 น.

- ณ วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 14:00 น.

- ณ วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี