กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.25%
หมวดธนาคาร16.94%
หมวดพาณิชย์9.90%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.42%
หมวดวัสดุก่อสร้าง8.37%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.93%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.60%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย6.42%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.48%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.97%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, เป็นเงิน 8.7900 บาท)
17 พ.ย. 25590.8500 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.6000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25560.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 25551.0000 บาท/หน่วย
24 พ.ย. 25540.5000 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 25531.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25520.6000 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 25510.5900 บาท/หน่วย
9 พ.ย. 25500.6500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+4.20%+6.40%+7.84%+6.49%+2.39%+5.59%+9.03%+8.98%7,371
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.86%+3.83%+4.27%+6.86%+8.15%+9.78%+11.13%+11.14%
ดัชนี SET TRI+4.31%+6.25%+7.67%+7.28%+2.08%+6.24%+7.40%+7.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.25%+5.46%+5.92%+10.59%+12.44%+14.41%+19.79%+19.94%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+4.58%+6.48%+6.59%+6.29%+2.55%+6.91%+7.01%+7.45%658
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.04%+5.25%+5.32%+8.55%+8.98%+11.14%+15.22%+15.38%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.14%+4.61%+5.68%+5.90%+3.62%+7.00%+8.59%+9.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.72%+3.83%+4.14%+7.39%+9.34%+11.30%+13.92%+14.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+5.61%+8.64%+10.58%+8.52%+1.77%+6.71%+11.95%+12.50%40,820
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.35%+5.32%+5.95%+9.28%+11.29%+13.90%+15.64%+15.21%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+6.59%+9.44%+9.61%+9.25%+3.52%+9.64%+9.26%+10.39%1,458
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%+7.67%+7.79%+12.61%+13.12%+16.18%+20.93%+20.87%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+5.50%+7.62%+12.67%+17.05%+5.45%+10.59%+9.28%+9.97%1,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.59%+7.64%+7.68%+13.18%+13.76%+16.20%+20.51%+20.37%
ดัชนี SET TRI+4.31%+6.25%+7.67%+7.28%+2.08%+6.24%+7.40%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.25%+5.46%+5.92%+10.59%+12.44%+14.41%+19.79%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+5.31%+7.73%+9.41%+7.85%+2.33%+6.93%+8.89%+10.02%2,222
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.18%+6.05%+6.86%+10.97%+14.15%+15.77%+22.05%+21.91%
ดัชนี SET50 TRI+5.79%+8.50%+10.35%+8.29%+0.65%+4.84%+6.14%+6.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.29%+6.15%+6.93%+11.11%+14.40%+15.91%+22.36%+22.29%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.43%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.31%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.50%+3.44%+5.96%N/AN/AN/AN/A+9.80%577
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.43%+5.98%+6.00%N/AN/AN/AN/A+6.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+4.25%+7.69%+9.46%N/AN/AN/AN/A+13.04%552
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.87%+8.82%+8.79%N/AN/AN/AN/A+8.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+4.31%+6.25%+7.67%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.25%N/A+5.19%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน