กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2559)
หมวดธนาคาร18.20%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค16.88%
หมวดวัสดุก่อสร้าง10.55%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์9.25%
หมวดพาณิชย์8.88%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2559)
บมจ.ปตท8.40%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย7.40%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.39%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ5.98%
บมจ.ธ.กรุงเทพ5.47%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, เป็นเงิน 8.7900 บาท)
17 พ.ย. 25590.8500 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.6000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25560.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 25551.0000 บาท/หน่วย
24 พ.ย. 25540.5000 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 25531.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25520.6000 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 25510.5900 บาท/หน่วย
9 พ.ย. 25500.6500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-2.62%+3.33%+9.76%+5.70%+2.04%+7.33%+8.70%7,249
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-0.97%+4.75%+11.37%+10.77%+2.21%+7.51%+7.27%625
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์-2.47%+6.04%+17.25%+11.04%+3.27%+8.69%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-2.10%+7.26%+21.13%+14.77%+6.66%+12.41%N/A
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-1.36%+5.30%+15.19%+10.77%+5.21%+9.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-3.87%+3.75%+11.24%+4.99%+1.25%+9.08%+12.19%37,176
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-1.33%+6.90%+16.56%+15.70%+2.86%+10.45%+10.10%1,423
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+2.69%+11.14%+23.32%+19.47%+4.05%+10.89%+9.43%603
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-3.77%+4.40%+19.05%+11.38%+3.06%+9.02%+9.64%1,927
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์-2.47%+6.04%+17.25%+11.04%+3.27%+8.69%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-2.10%+7.26%+21.13%+14.77%+6.66%+12.41%N/A
ดัชนี SET 50-4.08%+3.52%+15.93%+8.46%+0.28%+6.22%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-3.79%+4.69%+19.78%+12.16%+3.60%+9.83%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน