ที่ตั้งบริษัท


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ที่อยู่:
ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
krungsriasset.clientservice@krungsri.com
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งการทำรายการธุรกรรมกองทุนรวมผ่าน email นี้
 
แผนที่
 

 
ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th