ลงทุนมั่นใจ ผสานทั้งเชิงรุก และรับ (ตอนที่ 2)


 

การลงทุนเชิงรุก...ไม่พลาดทุกโอกาส
เปี่ยมด้วยศักยภาพการลงทุน


 ในปีที่ผ่านมา หลายตลาดได้รับผลกระทบจากปัจจัยกดดันเรื่องสงครามการค้า ทำให้เกิดแรงเทขายจากนักลงทุน จนระดับราคาปรับตัวไปต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่อกลับมาพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐาน หลายประเทศยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในหลายหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคในระดับต่ำ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามและจีน

 

  จีน...มหาอำนาจของโลกที่มาพร้อมโอกาสการลงทุน

 • ข้อตกลงของสหรัฐฯและจีนในการชะลอการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมออกไปอีก 3 เดือน ทำให้ปัจจัยกดดันเรื่องสงครามการค้าลดลง

 • การเกื้อหนุนของภาครัฐในการสนับสนุนธุรกิจและการบริโภคในประเทศ  เช่น การลดภาษี และการปล่อยสินเชื่อธุรกิจเอกชน

 • บริษัทในกลุ่ม New Economy โดยเฉพาะที่เกียวข้องกับการอุปโภคบริโภค ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องและมีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง

แหล่งที่มา: บลจ. กรุงศรี
 

 

เวียดนาม...ประเทศเล็ก แต่ศักยภาพการเติบโตใหญ่ 

 • ตลาดเวียดนามเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากแรงเทขายในตลาดเอเชียจากปัจจัยกดดันเรื่องสงครามการค้า

 • การแก้ไขกฎการถือครองหุ้นต่างชาติในปี 2562 ของรัฐบาลเวียดนามจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น

 • ปัจจัยเกื้อหนุนด้านประชากรและการบริโภคที่ขยายตัว ทำให้เวียดนามมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี

แหล่งที่มา: บลจ.กรุงศรี

 กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


ดูข้อมูลกองทุน 

 
 • องทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้
 • KFACHINA-A และ KFVIET-A มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • KFHCHINA-D จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • KFVIET-A กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ย้อนกลับ