กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่ JPMorgan Vietnam Opportunities Fund สัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 79% ของ NAV, Lumen Vietnam Fund ประมาณ 0% - 30% ของ NAV และ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ประมาณ 0% - 30% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, จาตุรันต์ สอนไว
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 13.00 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 13.00 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (27 ก.ค. 2565)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.52%
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund75.73%
Lumen Vietnam Fund13.37%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF12.48%
ทรัพย์สินอื่น0.40%
หนี้สินอื่น-6.50%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-3.42%+5.78%+4.83%+4.02%+10.67%+6.66%+0.54%+3.45%660
LBMA Gold Price PM-3.62%+5.45%+4.71%+5.14%+12.87%+8.38%+2.12%+4.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+14.76%+14.11%+13.12%+14.70%+12.83%+13.54%+14.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.73%+15.58%+14.85%+14.51%+16.25%+13.77%+14.67%+15.57%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-10.21%-4.48%-5.19%-7.42%+4.21%+3.94%-0.62%-0.30%224
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-10.56%-4.64%-5.43%-6.62%+6.63%+6.28%+1.43%+1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.83%+14.70%+14.35%+13.80%+15.44%+13.68%+14.30%+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.70%+15.73%+15.29%+14.83%+17.37%+15.14%+15.68%+15.68%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-0.01%+18.58%+30.15%+35.93%+19.96%+12.05%-4.78%-4.73%276
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+6.54%+29.64%+41.64%+52.16%+28.37%+18.48%-1.19%-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.81%+42.39%+39.69%+37.81%+37.46%+33.00%+30.99%+30.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+41.65%+44.45%+41.52%+39.21%+39.29%+34.88%+32.75%+31.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.46%480
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.76%-9.55%-11.30%-12.58%-1.69%-0.72%+0.89%+1.54%423
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.57%-6.79%-8.81%-9.85%+0.13%+1.45%+2.73%+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.25%+7.25%+6.91%+5.71%+5.08%+4.28%+3.75%+3.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.56%+7.51%+7.18%+6.00%+5.14%+4.39%+3.84%+3.81%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.89%-7.24%-8.21%-8.44%-0.55%+0.53%N/A+1.34%821
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.57%-6.79%-8.81%-9.85%+0.13%+1.45%N/A+1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.32%+6.03%+5.64%+4.43%+5.13%+4.10%N/A+3.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.56%+7.51%+7.18%+6.00%+5.14%+4.39%N/A+4.24%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.96%-7.27%-8.25%-8.49%-0.61%+0.47%N/A+1.29%5,973
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.57%-6.79%-8.81%-9.85%+0.13%+1.45%N/A+1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.36%+6.05%+5.65%+4.45%+5.13%+4.10%N/A+3.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.56%+7.51%+7.18%+6.00%+5.14%+4.39%N/A+4.24%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-4.27%-13.79%-15.93%-17.47%N/AN/AN/A-4.73%400
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-2.37%-10.29%-12.70%-13.14%N/AN/AN/A-1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.56%+7.41%+7.00%+5.80%N/AN/AN/A+4.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.00%+6.57%+6.22%+5.07%N/AN/AN/A+4.29%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-4.27%-13.79%-15.93%-17.46%N/AN/AN/A-4.73%10
เกณฑ์มาตรฐาน(10)-2.37%-10.29%-12.70%-13.14%N/AN/AN/A-1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.56%+7.41%+7.00%+5.80%N/AN/AN/A+4.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.00%+6.57%+6.22%+5.07%N/AN/AN/A+4.29%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-13.54%-20.08%-24.32%-34.76%N/AN/AN/A-34.30%530
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-15.07%-22.17%-25.11%-29.33%N/AN/AN/A-27.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.07%+10.00%+10.61%+10.96%N/AN/AN/A+10.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.63%+10.80%+10.81%+9.69%N/AN/AN/A+9.01%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1)-1.71%-3.15%-3.36%N/AN/AN/AN/A-5.04%953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.73%+2.69%+2.93%N/AN/AN/AN/A+2.78%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2)-1.67%-3.06%-3.26%N/AN/AN/AN/A-4.89%1,093
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.69%+2.61%+2.85%N/AN/AN/AN/A+2.74%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3)-0.67%-1.20%-1.29%N/AN/AN/AN/A-1.37%544
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.98%+1.38%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.23%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4)-0.68%-1.22%-1.31%N/AN/AN/AN/A-1.38%300
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.98%+1.38%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.24%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-7.20%-16.69%-25.58%-24.28%+11.44%+4.79%+7.08%+3.91%331
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+2.11%-3.40%-7.32%-7.48%+8.99%+4.54%+7.39%+4.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.98%+26.72%+25.66%+22.15%+21.30%+19.28%+16.13%+16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.02%+17.46%+17.22%+15.41%+15.94%+14.28%+13.60%+18.47%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-4.03%-7.64%-10.11%-8.31%+0.87%+1.40%N/A+2.47%1,348
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.23%+1.14%-2.51%+1.71%+10.38%+7.14%N/A+7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.22%+9.69%+9.43%+7.88%+8.04%+6.71%N/A+6.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+11.89%+11.41%+9.98%+10.29%+8.70%N/A+8.02%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(4)-5.97%-10.81%-10.81%-12.24%-2.21%N/AN/A-0.59%585
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(5)-6.71%-12.09%-12.09%-16.91%+1.12%N/AN/A+0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.98%+7.00%+7.00%+6.02%+8.12%N/AN/A+7.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.10%+11.48%+11.48%+9.56%+9.83%N/AN/A+9.15%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(6)-5.97%-10.81%-10.81%-12.24%-2.21%+0.13%N/A+1.24%959
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(7)-6.71%-12.09%-12.09%-16.91%+1.12%+2.25%N/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.98%+7.00%+7.00%+6.02%+8.12%+6.86%N/A+6.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.10%+11.48%+11.48%+9.56%+9.83%+8.76%N/A+8.40%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-4.14%-7.78%-10.24%-8.49%+0.78%+1.34%N/A+1.50%1,618
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD +5.23%+1.14%-2.51%+1.71%+10.38%+7.14%N/A+6.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+9.72%+9.45%+7.88%+8.06%+6.72%N/A+6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+11.89%+11.41%+9.98%+10.29%+8.70%N/A+8.10%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-6.19%-11.80%-13.11%-14.32%-2.73%N/AN/A-0.98%44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.00%+7.11%+7.02%+6.00%+7.00%N/AN/A+6.06%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-6.19%-11.80%-13.11%-14.32%-2.73%N/AN/A-0.43%248
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.00%+7.12%+7.02%+6.01%+7.00%N/AN/A+5.80%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-2.37%-8.49%-10.83%-10.78%N/AN/AN/A-1.58%399
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.99%+6.80%+6.51%+5.22%N/AN/AN/A+13.19%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-2.54%-6.77%-10.06%-9.22%N/AN/AN/A-1.90%3,883
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+4.58%-2.27%-5.08%-3.42%N/AN/AN/A+6.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.47%+8.61%+8.63%+7.55%N/AN/AN/A+6.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+9.82%+9.51%+8.63%N/AN/AN/A+7.46%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+0.05%-11.64%-11.34%-19.30%-0.09%+1.86%+3.00%-3.18%70
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index+0.33%-18.23%-19.37%-28.51%-4.07%-4.98%+0.80%-1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.83%+28.40%+27.79%+23.05%+22.18%+19.84%+18.05%+24.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.12%+32.32%+31.28%+26.11%+23.27%+20.61%+21.11%+24.56%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-0.42%-12.50%-9.91%-21.03%-11.89%-9.39%-2.40%-3.41%541
Hang Seng China Enterprise+4.64%-6.46%-3.70%-14.83%-7.39%-6.32%-1.65%-3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.01%+39.55%+37.61%+31.22%+25.14%+22.50%+21.60%+22.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.23%+39.14%+37.47%+31.50%+25.92%+23.43%+22.65%+23.43%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-6.77%-1.04%+6.91%-7.02%-4.86%-3.06%-3.31%-3.15%49
MSCI EM Latin America Index-4.72%-0.61%+6.42%-8.56%-4.77%-3.79%-3.90%-3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.54%+23.18%+23.07%+22.61%+31.66%+27.44%+24.06%+23.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.30%+23.28%+22.70%+21.49%+31.69%+27.33%+24.75%+24.65%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-18.01%-32.59%-50.77%-59.34%-15.47%-9.26%+0.70%+0.84%1,141
S&P 500 Total Return+5.08%-0.83%-6.31%+4.01%+18.62%+13.12%+14.56%+14.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+63.56%+65.19%+62.72%+50.97%+37.22%+30.23%+23.14%+23.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.73%+25.58%+24.83%+20.85%+24.45%+20.77%+17.20%+17.17%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-7.64%-15.68%-19.80%-22.54%-5.00%-5.59%N/A-0.68%54
MSCI Emerging Market TR Net+0.11%-7.87%-9.04%-11.00%+6.77%+1.80%N/A+2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.31%+26.63%+25.04%+20.55%+19.48%+16.63%N/A+14.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.86%+20.62%+19.88%+17.28%+18.55%+16.45%N/A+14.92%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-5.12%-15.03%-28.06%-26.90%+8.34%+3.71%N/A+5.93%758
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+0.02%-6.23%-15.08%-12.63%+9.91%+5.61%N/A+6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.22%+33.78%+32.51%+27.40%+23.96%+20.32%N/A+17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.01%+25.78%+25.24%+21.59%+20.93%+17.69%N/A+16.50%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+7.24%+11.69%+0.51%+4.11%+17.57%N/AN/A+11.17%893
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.35%+9.30%+0.74%+7.36%+17.95%N/AN/A+12.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.98%+20.35%+21.18%+18.21%+18.57%N/AN/A+17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.24%+18.93%+18.65%+15.94%+18.32%N/AN/A+16.75%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+7.24%+11.69%+0.51%+4.11%+17.46%+9.73%N/A+7.99%3,818
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.35%+9.30%+0.74%+7.36%+17.95%+11.06%N/A+9.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.98%+20.35%+21.18%+18.21%+18.59%+16.93%N/A+16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.24%+18.93%+18.65%+15.94%+18.32%+16.11%N/A+15.13%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-6.67%-12.59%-21.12%-18.71%+2.57%-0.29%N/A+1.55%60
S&P Developed SmallCap Net TR Index+2.29%-1.82%-9.50%-7.35%+12.27%+7.57%N/A+8.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.56%+25.73%+25.07%+21.03%+22.38%+18.81%N/A+16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.47%+23.48%+22.85%+19.73%+23.14%+19.26%N/A+17.07%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)-7.34%-14.38%-26.24%-22.16%+6.48%+5.84%N/A+7.36%3,063
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-2.77%-5.08%-13.22%-7.16%+9.28%+9.15%N/A+9.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.71%+31.31%+30.18%+25.75%+23.44%+19.79%N/A+18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.68%+23.84%+23.66%+20.72%+20.99%+17.93%N/A+17.97%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+2.40%-1.23%-18.96%-13.25%+7.14%+2.20%N/A+3.82%2,096
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+3.08%+4.40%-0.62%+5.46%+11.10%+7.44%N/A+7.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.36%+23.71%+25.43%+22.77%+22.62%+19.72%N/A+21.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.68%+12.58%+12.49%+13.40%+18.40%+16.94%N/A+16.63%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-2.49%-19.34%-21.31%-22.12%+2.41%+3.82%N/A+3.61%1,115
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-4.30%-17.96%-19.08%-25.19%-0.56%-0.47%N/A+0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.21%+29.71%+27.98%+23.44%+21.44%+20.20%N/A+18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.46%+30.35%+28.96%+24.49%+23.21%+21.43%N/A+20.19%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.25%+5.37%-2.40%+1.07%+5.76%+3.42%N/A-0.17%74
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.+3.16%-0.31%-1.55%-5.12%+2.39%-1.50%N/A-1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.82%+9.95%+10.64%+9.63%+12.00%+10.61%N/A+10.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.87%+8.63%+8.52%+8.14%+7.22%+6.81%N/A+6.84%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-4.45%-9.00%-15.34%-9.04%N/AN/AN/A+8.33%3,818
MSCI World Net Index NETR USD+3.27%-2.55%-7.96%-0.98%N/AN/AN/A+17.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.93%+22.17%+22.02%+18.23%N/AN/AN/A+18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.21%+22.07%+21.31%+17.98%N/AN/AN/A+21.12%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-4.45%-9.00%-15.34%N/AN/AN/AN/A-12.31%25
MSCI World Net Index NETR USD+3.27%-2.55%-7.96%N/AN/AN/AN/A-5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.93%+22.17%+22.02%N/AN/AN/AN/A+20.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.21%+22.07%+21.31%N/AN/AN/AN/A+20.35%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-4.45%-9.00%-15.34%-9.04%+5.60%+6.54%N/A+7.05%1,956
MSCI World Net Index NETR USD+3.27%-2.55%-7.96%-0.98%+15.35%+10.44%N/A+10.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.93%+22.17%+22.02%+18.23%+17.98%+15.42%N/A+14.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.21%+22.07%+21.31%+17.98%+20.73%+17.41%N/A+16.20%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)-4.45%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-4.45%9
MSCI World Net Index NETR USD+3.27%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.93%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+22.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+22.31%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-16.72%-33.68%-47.69%-51.22%-1.06%+0.72%N/A+2.64%808
MSCI AC World Information Technology Index+4.02%-7.79%-15.79%-5.52%+24.88%+19.61%N/A+19.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+67.00%+60.49%+62.12%+50.73%+37.03%+31.01%N/A+29.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.72%+30.91%+30.31%+25.39%+26.45%+23.08%N/A+22.29%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+3.15%+2.69%-3.70%+1.91%+7.86%+6.51%N/A+7.01%240
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+3.75%+3.30%-3.09%+2.71%+10.19%+8.31%N/A+8.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.11%+20.04%+20.47%+18.95%+19.96%+18.26%N/A+17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.43%+14.98%+14.82%+16.27%+21.27%+19.30%N/A+18.88%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)-2.50%-9.98%-14.94%-7.72%+10.41%+9.68%N/A+9.85%796
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-2.60%-10.42%-15.38%-7.50%+13.02%+12.50%N/A+12.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.27%+24.67%+23.76%+19.96%+23.99%+20.43%N/A+19.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.29%+24.93%+24.10%+20.25%+25.02%+21.79%N/A+21.16%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)-1.23%-0.86%-12.53%-12.98%+6.06%+4.34%N/A+5.64%413
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+5.73%-1.25%-6.61%-9.40%+5.64%+2.29%N/A+2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.53%+22.94%+24.20%+21.58%+22.11%+20.84%N/A+20.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.45%+17.43%+18.11%+17.01%+18.72%+17.81%N/A+17.61%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)-1.23%-0.72%-12.32%-12.32%+6.31%+4.54%N/A+5.71%521
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+5.73%-1.25%-6.61%-9.40%+5.64%+2.29%N/A+2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.59%+22.92%+24.11%+21.56%+22.04%+20.80%N/A+20.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.45%+17.43%+18.11%+17.01%+18.72%+17.81%N/A+17.62%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-3.14%-5.69%-14.17%-9.49%+3.74%+4.03%N/A+4.06%66
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-9.77%-15.21%-22.42%-20.48%+5.59%+6.74%N/A+6.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.45%+25.00%+24.49%+20.94%+23.73%+19.81%N/A+19.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.73%+26.72%+26.37%+23.33%+29.61%+25.32%N/A+25.13%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-4.11%-7.57%-7.84%-5.52%+8.15%N/AN/A+1.74%257
MSCI India Index-0.64%-0.04%-0.46%+11.52%+18.27%N/AN/A+9.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.78%+20.96%+20.46%+17.97%+19.73%N/AN/A+17.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.62%+22.67%+22.36%+19.53%+23.94%N/AN/A+21.00%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-0.73%-16.57%-22.23%-20.53%-1.07%N/AN/A-1.27%8,387
ดัชนี MSCI China A Onshore+15.18%-0.60%-8.96%-3.95%+15.15%N/AN/A+5.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.39%+26.43%+25.22%+22.71%+21.42%N/AN/A+22.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.86%+24.54%+23.59%+20.42%+21.86%N/AN/A+22.63%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-8.55%-10.36%-16.13%-19.71%+0.29%N/AN/A-2.76%547
MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX-0.81%-4.36%-6.13%-11.71%+6.05%N/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.27%+23.25%+22.87%+19.48%+19.68%N/AN/A+18.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.09%+22.51%+21.38%+18.50%+20.45%N/AN/A+19.38%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-14.55%-22.38%-24.98%-17.65%+3.27%N/AN/A-0.45%2,592
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-10.59%-17.74%-21.31%-12.39%+8.71%N/AN/A+3.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.06%+21.64%+21.84%+18.73%+20.45%N/AN/A+19.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.46%+22.23%+23.53%+20.93%+22.18%N/AN/A+21.36%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+0.18%+1.52%-8.50%-6.44%+10.65%N/AN/A+9.37%2,268
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.47%-1.21%-8.97%-4.45%+11.50%N/AN/A+10.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.83%+21.72%+22.45%+18.77%+19.02%N/AN/A+18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.61%+18.96%+18.55%+15.73%+18.83%N/AN/A+18.51%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+0.18%+1.52%-8.49%N/AN/AN/AN/A-7.70%56
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.47%-1.21%-8.97%N/AN/AN/AN/A-5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.83%+21.72%+22.45%N/AN/AN/AN/A+21.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.61%+18.96%+18.55%N/AN/AN/AN/A+17.40%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+0.18%+1.52%-8.50%-6.44%+10.56%N/AN/A+9.30%146
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.47%-1.21%-8.97%-4.45%+11.50%N/AN/A+10.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.83%+21.72%+22.45%+18.76%+19.03%N/AN/A+18.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.61%+18.96%+18.55%+15.73%+18.83%N/AN/A+18.51%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-10.81%-20.16%-33.37%-33.88%+10.02%N/AN/A+13.32%2,907
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)-3.61%-16.80%-24.02%-16.13%+17.85%N/AN/A+20.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.97%+37.30%+39.10%+32.40%+28.16%N/AN/A+27.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.53%+30.62%+30.01%+25.31%+27.40%N/AN/A+27.34%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-6.50%-11.45%-14.04%-12.30%N/AN/AN/A+4.29%808
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-4.64%-12.60%-17.07%-13.14%N/AN/AN/A+9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.76%+18.29%+17.68%+15.04%N/AN/AN/A+13.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+20.79%+20.06%+16.93%N/AN/AN/A+14.93%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-6.50%-11.45%-14.04%-12.30%N/AN/AN/A+4.32%334
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-4.64%-12.60%-17.07%-13.14%N/AN/AN/A+9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.76%+18.29%+17.68%+15.04%N/AN/AN/A+13.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+20.79%+20.06%+16.93%N/AN/AN/A+14.93%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-4.11%-3.98%-8.84%-7.92%N/AN/AN/A-3.16%2,147
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-4.31%-12.02%-16.94%-12.03%N/AN/AN/A-0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.06%+19.24%+18.46%+16.01%N/AN/AN/A+14.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.27%+21.99%+21.18%+17.84%N/AN/AN/A+16.14%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)-4.11%-3.98%-8.84%N/AN/AN/AN/A-8.44%45
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-4.31%-12.02%-16.94%N/AN/AN/AN/A-16.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.06%+19.24%+18.46%N/AN/AN/AN/A+18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.27%+21.99%+21.18%N/AN/AN/AN/A+20.93%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-5.13%-9.05%-19.48%-18.81%N/AN/AN/A-8.51%396
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.27%+26.97%+27.37%+22.68%N/AN/AN/A+21.04%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-4.81%-38.51%-51.98%-61.45%N/AN/AN/A-52.26%163
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX-4.31%-12.02%-16.94%-12.03%N/AN/AN/A-1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+83.67%+75.28%+73.03%+59.75%N/AN/AN/A+54.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.27%+21.99%+21.18%+17.84%N/AN/AN/A+16.41%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)+13.15%-10.75%-17.54%-27.60%N/AN/AN/A-30.06%1,847
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน +10.80%-3.35%-7.37%-11.94%N/AN/AN/A-13.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.00%+53.43%+51.40%+42.92%N/AN/AN/A+43.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.28%+31.02%+29.72%+25.24%N/AN/AN/A+26.56%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-1.57%-13.94%-23.99%N/AN/AN/AN/A-21.13%1,623
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-4.64%-12.60%-17.07%N/AN/AN/AN/A-14.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.80%+27.31%+26.47%N/AN/AN/AN/A+22.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+20.79%+20.06%N/AN/AN/AN/A+17.42%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-1.57%-13.94%-23.99%N/AN/AN/AN/A-21.13%19
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-4.64%-12.60%-17.07%N/AN/AN/AN/A-14.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.80%+27.31%+26.47%N/AN/AN/AN/A+22.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+20.79%+20.06%N/AN/AN/AN/A+17.42%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-10.31%-26.03%-40.02%N/AN/AN/AN/A-46.45%1,855
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-4.51%-12.36%-16.83%N/AN/AN/AN/A-15.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+49.28%+52.11%+49.97%N/AN/AN/AN/A+42.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+20.79%+20.06%N/AN/AN/AN/A+17.58%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)-10.31%-26.03%-40.02%N/AN/AN/AN/A-40.14%9
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-4.51%-12.36%-16.83%N/AN/AN/AN/A-10.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+49.28%+52.11%+49.98%N/AN/AN/AN/A+43.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+20.79%+20.06%N/AN/AN/AN/A+18.19%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)-9.67%-21.56%-31.47%N/AN/AN/AN/A-32.91%895
MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX-4.32%-16.04%-23.57%N/AN/AN/AN/A-23.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.28%+34.06%+34.36%N/AN/AN/AN/A+31.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.50%+26.71%+26.12%N/AN/AN/AN/A+24.14%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-17.44%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-24.48%339
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-3.61%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-13.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.80%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+42.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.53%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+30.88%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-6.67%-8.09%-13.80%-12.00%N/AN/AN/A+1.99%79
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-2.23%-1.85%-8.06%+0.78%N/AN/AN/A+6.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.42%+20.41%+19.69%+17.48%N/AN/AN/A+23.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.31%+20.23%+19.59%+17.17%N/AN/AN/A+22.67%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-6.67%-8.09%-13.80%-12.00%+3.44%+4.40%N/A+2.19%181
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-2.23%-1.85%-8.06%+0.78%+6.46%+3.98%N/A+2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.42%+20.41%+19.69%+17.48%+23.27%+19.03%N/A+17.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.31%+20.23%+19.59%+17.17%+22.09%+18.15%N/A+16.83%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 27/07/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
Information as of 30/06/2022
(5)
Information as of 30/06/2022
(6)
Information as of 30/06/2022
(7)
Information as of 30/06/2022
(8)
Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(9)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(10)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน