โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFGG คัดเฉพาะหุ้นเด็ด เติบโตเด่นจากทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)

พอร์ตการลงทุนที่คัดเฉพาะหุ้นเติบโตแห่งทศวรรษจากทั่วโลก ด้วยแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว บนมุมมองการลงทุนระยะยาว ตามสไตล์ของ Baillie Gifford ผู้บริหารกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar*

*ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

ทำไมต้องลงทุนใน KFGG

กองทุนหลัก: Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
ผลการดำเนินงานของกองทุน

*ผลตอบแทนในช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนต่อช่วงเวลานั้นๆ โดยไม่ได้คำนวณในรูปผลตอบแทนต่อปี
ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 | ผลตอบแทนในรูปสกุลเงินดอลลาร์หลังหักค่าธรรมเนียม | ดัชนีชี้วัด คือ MSCI ACWI Index  วันจัดตั้งกองทุน 10 ส.ค. 59 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์ของ Baillie Gifford 

 • มีมุมมองการลงทุนที่ต่างจากตลาด ทำให้กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไป : กองทุนเน้นลงทุนระยะยาว ไม่เน้นการซื้อขายตามตลาด โดยปัจจุบันถือการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์เฉลี่ย 9 ปี อีกทั้งยังเปิดกว้างในการหาโอกาสการลงทุนที่มีอยู่ทั่วโลกบนทัศนคติเชิงบวก จึงช่วยให้กองทุนสามารถคว้าโอกาสเติบโตที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น 
 • ลงทุนเพียงไม่กี่หลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนของตลาดในระยะยาว ผ่านการเฟ้นหาบริษัทที่โดดเด่นจากตลาด ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพเติบโต เพื่อเป็นตัวสร้างผลตอบแทนในทศวรรษข้างหน้า

ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

 • ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์มากกว่าปัจจัยมหภาค หรือความผันผวนในระยะสั้น โดยการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามเทรนด์การเติบโตในระยะยาว แทนการจัดกลุ่มตามอุตสาหกรรมที่อ้างอิงกับดัชนี  
ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 | ขนาดของวงกลมหมายถึงน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หุ้นแต่ละตัวอาจสามารถกระจายได้มากกว่า 1 วงกลม
 
 • เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูงชั้นนำของโลกรวมไว้ในพอร์ตลงทุนเดียว
                      ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่โดดเด่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก  
ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

ข้อมูลกองทุน KFGG 

กองทุนแบ่งเป็น 2 share class
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท  สะสมมูลค่า (KF  GG-A )
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท -    ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
นโยบายการลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 
ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งสองกองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทำการซื้อขาย  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)
เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท 
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 24 - 31 สิงหาคม 2564  (หลัง IPO: 7 กันยายน 2564)

โปรโมชั่นกองทุน
 

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท – สะสมมูลค่า (KFGG-A)
ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2564
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGG-A มูลค่า 100 บาท


รายละเอียดและเงื่อนไข 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท–สะสมมูลค่า (KFGG-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท–ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 
 4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGG-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFGG-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
 8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFGG-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน
 
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


KFGG-A

KFGG-I

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th