ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

16 ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in fee) ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายชื่อกองทุนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) /
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in fee)

ชื่อกองทุน อัตราที่เรียกเก็บจริง
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เดิม ใหม่
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) 0.50 ยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บ
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A) 0.50 ยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บ
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A) 0.50 ยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บ

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับในช่วงระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ภายหลังระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราเดิม และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน