การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565

4 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ชื่อกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน
(XD date)
วันที่จ่ายเงินปันผล
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D) 1 ต.ค. 2564 -
30 ก.ย. 2565
0.3000 8 พ.ย. 2565 17 พ.ย. 2565
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) 1 ต.ค. 2564 -
30 ก.ย. 2565
0.3000 8 พ.ย. 2565 17 พ.ย. 2565
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) 1 ต.ค. 2564 -
30 ก.ย. 2565
0.3000 8 พ.ย. 2565 17 พ.ย. 2565
 
หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
 
ทั้งนี้ มีกองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล ได้แก่
  • สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565: KFCLIMASSF, KFGGSSF, KFINFRASSF และ KFUSSSF
  • สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565: KFSDIV, KFGROWTH-D และ KFGPROP-D
  • สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565: KFMTFI-D

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 หรืออีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน