การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ

1 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่าการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ยังไม่สามารถดำเนินการในวันนี้ เนื่องจากยังไม่ได้รับราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน