เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (KF-EM)

10 พฤษภาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายชื่อกองทุนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
ชื่อกองทุน
อัตราที่เรียกเก็บจริง
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
เดิม ใหม่
ยังไม่รวม Vat 7% รวม Vat 7% ยังไม่รวม Vat 7% รวม Vat 7%
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM) 0.8250 0.8288 1.1500 1.2305

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี