ยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)

18 มีนาคม 2565
ด้วย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565  กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI) (“กองทุนฯ”) มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนคงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเลิกโครงการจัดการกองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
 
บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทฯ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการสั่งทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะยุติการรับคำสั่งซื้อ  ขายคืน  และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี