ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)

15 กันยายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อ (Subscription) และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in) ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) เนื่องจาก บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ใกล้ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในโครงการจัดการกำหนดไว้ว่า จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลักดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน (Switch-out) ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือจนกว่าบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th