ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการโดยบลจ. กรุงศรี

13 กันยายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการโดยบลจ. กรุงศรี และมีมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ ให้การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th