การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 2564

10 มีนาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ชื่อกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน
(XD date)
วันที่จ่ายเงินปันผล
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D) 31 ต.ค. 2563 -
31 ม.ค. 2564
0.5500 12 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) 1 พ.ย. 2563 -
29 ม.ค. 2564
0.7500 12 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D) 31 ต.ค. 2563 -
31 ม.ค. 2564
0.4500 12 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D) 31 ต.ค. 2563 -
31 ม.ค. 2564
0.5500 12 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) 31 ต.ค. 2563 -
31 ม.ค. 2564
0.4500 12 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
 
ทั้งนี้ กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ส.ค.    2563 - 31 ม.ค.  2564  ได้แก่ KFFLEX-D
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 หรืออีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th