กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนใน 1. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 2. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4. ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
7.86%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

14.03%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.13%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

14.50%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

38.04%

ทรัพย์สินอื่น

-33.10%

หนี้สินอื่น

58.54%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ8.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย14.35%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.14%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน14.95%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน40.18%
ทรัพย์สินอื่น22.54%
หนี้สินอื่น-0.20%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563-7.01%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย-4.42%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563-3.51%
บมจ.ปตทAAA3.24%
บมจ. ซีพี ออลล์A+3.23%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-7.61%-7.30%-7.30%-4.89%-6.37%-2.30%+3.54%+5.25%158
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.74%+12.39%+12.39%+11.59%+17.53%+15.13%+15.24%+18.89%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-7.57%-7.18%-7.18%-4.82%-6.38%-2.25%+3.57%+8.01%1,219
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.54%+12.21%+12.21%+11.48%+17.42%+15.02%+15.19%+18.56%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-4.60%-3.97%-3.97%-1.45%0.00%+2.14%+4.37%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.39%+5.21%+5.21%+4.85%+7.91%+6.66%+6.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.72%-0.82%-0.82%-0.67%+1.07%+1.47%+2.30%+2.78%1,258
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-0.96%-1.41%-1.41%-1.46%+0.77%+1.16%+2.53%+5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.20%+0.95%+0.95%+0.73%+0.98%+0.80%+0.80%+3.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.14%+0.88%+0.88%+0.64%+0.58%+0.48%+5.60%+9.36%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)-2.04%-2.19%-2.19%-1.78%-1.16%N/AN/A+0.51%1,156
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-1.71%-1.15%-1.15%+0.03%+0.65%N/AN/A+1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%+2.33%+2.33%+2.05%+3.27%N/AN/A+2.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.03%+2.01%+2.01%+1.91%+3.13%N/AN/A+2.65%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-3.31%-2.77%-2.77%-1.44%-2.65%N/AN/A-1.26%620
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-2.98%-1.82%-1.82%+0.40%+0.44%N/AN/A+0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+4.33%+4.33%+4.18%+6.04%N/AN/A+5.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.21%+4.20%+4.20%+3.94%+5.79%N/AN/A+5.30%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-4.77%-3.86%-3.86%-1.87%-5.75%N/AN/A-4.63%191
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-4.26%-2.49%-2.49%+0.77%+0.21%N/AN/A+1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.07%+6.79%+6.79%+6.63%+10.55%N/AN/A+10.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.20%+6.18%+6.18%+5.84%+8.96%N/AN/A+8.65%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน