กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนใน 1. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 2. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4. ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์
การกระจายการลงทุน
6.91%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

5.27%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

10.35%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

18.99%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

5.72%

ทรัพย์สินอื่น

-0.56%

หนี้สินอื่น

52.24%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

1.08%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซือขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2563)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ6.91%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย5.27%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก10.35%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน18.99%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน52.24%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์1.08%
ทรัพย์สินอื่น5.72%
หนี้สินอื่น-0.56%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
บมจ.ปตทAAA5.66%
เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบีAAA5.64%
เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ทิสโก้A4.70%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย-3.93%
บมจ. ซีพี ออลล์AA-3.67%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-9.03%+4.02%-21.89%-24.37%-11.24%-1.71%+3.20%+4.76%203
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+17.37%+27.36%+24.15%+16.61%+14.57%+16.21%+19.49%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-8.93%+4.27%-21.70%-24.13%-11.06%-1.58%+3.14%+7.92%1,186
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+17.46%+27.33%+24.10%+16.53%+14.48%+16.26%+19.00%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-3.55%+6.61%-9.29%-10.66%-1.44%+2.56%+4.96%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+7.41%+11.33%+10.06%+7.63%+7.14%+8.06%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.11%-0.14%+0.23%+0.87%+1.86%+2.00%+2.61%+2.97%1,736
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-0.22%+0.68%+1.52%+2.16%+2.13%+2.65%+3.81%+6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.82%+1.49%+1.32%+0.87%+0.81%+0.77%+3.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.18%+0.45%+0.71%+0.63%+0.46%+2.82%+7.14%+9.73%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)-2.08%+0.64%-5.23%-6.15%-0.59%N/AN/A+0.12%2,495
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-1.40%+2.85%-2.93%-3.08%+0.11%N/AN/A+0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%+3.45%+4.95%+4.40%+3.08%N/AN/A+3.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.21%+3.44%+4.91%+4.33%+2.87%N/AN/A+2.80%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-4.54%-0.55%-9.69%-11.54%N/AN/AN/A-4.59%980
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-2.81%+5.15%-7.01%-7.78%N/AN/AN/A-3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.13%+6.81%+8.36%+7.56%N/AN/AN/A+5.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.97%+5.82%+8.84%+7.82%N/AN/AN/A+5.81%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-6.82%-0.34%-17.29%-19.79%N/AN/AN/A-14.65%215
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-4.21%+7.45%-11.10%-12.44%N/AN/AN/A-7.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.04%+11.01%+15.95%+14.24%N/AN/AN/A+12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.17%+9.11%+13.94%+12.31%N/AN/AN/A+10.32%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน