กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
12 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค21.53%
หมวดธนาคาร20.63%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.44%
หมวดพาณิชย์6.46%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์6.01%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
บมจ.ปตท6.82%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น4.94%
บมจ.ทุนธนชาต4.78%
บมจ.บ้านปู4.74%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์3.98%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-8.52%-2.25%-7.58%-7.60%+5.83%+3.67%+11.88%+7.79%7,550
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.97%+9.35%+8.54%+8.48%+8.06%+8.31%+10.33%+10.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%+10.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%+19.34%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-11.04%-2.73%-16.11%-16.15%+4.57%+2.79%+9.87%+6.21%715
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.18%+10.81%+10.11%+9.99%+9.08%+9.42%+13.21%+14.86%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-7.34%-0.35%-5.24%-5.26%+7.52%+5.50%+12.85%+8.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.81%+9.23%+8.58%+8.58%+8.03%+9.13%+12.16%+13.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-12.11%-3.18%-10.93%-10.96%+7.10%+4.06%+16.10%+11.09%38,606
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.28%+13.49%+12.39%+12.31%+11.09%+11.71%+14.59%+14.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-15.32%-4.21%-22.76%-22.82%+6.28%+3.69%+12.50%+8.61%3,197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.08%+15.31%+14.49%+14.31%+13.14%+13.65%+18.04%+20.23%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-13.42%+0.64%-12.75%-12.78%+10.40%+5.46%+13.14%+8.66%3,808
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.86%+14.94%+14.61%+14.53%+13.54%+13.93%+18.10%+19.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-9.56%+0.24%-5.78%-5.79%+11.30%+6.03%+15.62%+9.29%3,427
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.38%+14.52%+13.47%+13.43%+13.06%+13.81%+18.49%+21.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-9.50%+0.53%-5.23%-5.24%+12.22%+6.76%+16.74%+10.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.55%+14.64%+13.57%+13.57%+13.22%+13.99%+18.69%+21.54%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.55%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.23%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-13.61%-5.28%-17.58%-17.62%N/AN/AN/A+0.08%967
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+11.48%+11.10%+11.03%N/AN/AN/A+9.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-21.63%-8.50%-29.72%-29.79%N/AN/AN/A-3.98%903
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.28%+15.89%+15.11%+14.98%N/AN/AN/A+12.58%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-12.73%-2.35%-17.78%-17.83%N/AN/AN/A-13.98%2,562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.23%+14.16%+13.27%+13.27%N/AN/AN/A+12.73%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน