กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากดอกเบี้ย/เงินปันผลที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวม iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค12.98%
หมวดธนาคาร8.73%
หมวดพาณิชย์8.36%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์6.94%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์6.51%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)24.85%
บมจ.ทุนธนชาต4.02%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น3.70%
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น3.68%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์3.59%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4000 บาท)
30 พ.ย. 25600.4000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+3.87%+10.32%+15.22%+15.27%+5.03%+4.60%+9.32%+9.38%8,108
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.29%+5.36%+4.86%+4.85%+8.01%+9.73%+11.10%+11.01%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%+8.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%+19.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+8.37%+17.17%+21.54%+21.61%+9.02%+7.10%+7.94%+8.50%816
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+7.15%+6.37%+6.33%+8.84%+11.18%+15.09%+15.22%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.62%+9.08%+12.56%+12.60%+6.67%+6.28%+8.78%+9.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.51%+4.87%+4.52%+4.52%+8.84%+11.11%+13.64%+14.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+5.55%+14.52%+21.42%+21.49%+5.63%+5.29%+12.25%+12.97%44,253
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.50%+6.80%+6.79%+11.08%+13.82%+15.59%+15.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+11.98%+25.26%+31.98%+32.08%+13.00%+9.96%+10.29%+11.88%3,075
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+10.19%+9.17%+9.11%+12.88%+16.23%+20.73%+20.66%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+4.35%+14.66%+23.58%+23.65%+11.54%+8.40%+9.32%+10.48%2,553
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+9.08%+8.39%+8.36%+13.37%+16.14%+20.19%+20.17%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+6.00%+14.76%+19.97%+20.03%+7.01%+6.37%+9.06%+10.53%2,626
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.69%+7.88%+7.38%+7.37%+13.80%+15.71%+21.71%+21.67%
ดัชนี SET50 TRI+6.32%+15.53%+21.52%+21.59%+5.41%+4.40%+6.39%+7.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.82%+8.01%+7.46%+7.46%+14.03%+15.86%+21.99%+22.05%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.55%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.17%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+5.42%+11.77%+17.27%+17.33%N/AN/AN/A+19.42%923
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.21%+6.96%+6.54%+6.54%N/AN/AN/A+6.48%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+7.81%+17.83%+26.53%+26.61%N/AN/AN/A+27.57%1,231
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.82%+10.38%+9.66%+9.66%N/AN/AN/A+9.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%N/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน