กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากดอกเบี้ย/เงินปันผลที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวม iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, วรดา ตันติสุนทร, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนตั้งแต่ 2 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ก.ย. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค12.48%
หมวดธนาคาร9.96%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม8.60%
หมวดพาณิชย์7.39%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์6.56%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2563)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)29.39%
บมจ.ปตท6.04%
บมจ. ซีพี ออลล์3.99%
บมจ.ธ.กรุงเทพ3.96%
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร3.71%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4000 บาท)
30 พ.ย. 25600.4000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-7.85%+3.95%-18.18%-20.19%-7.68%-1.27%+2.77%+5.14%5,944
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.34%+15.38%+22.97%+20.17%+13.18%+11.45%+11.41%+11.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%+7.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%+19.51%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-5.44%+6.79%-16.97%-20.05%-10.14%-1.64%+1.23%+3.70%533
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.00%+15.03%+23.15%+20.41%+13.94%+12.05%+12.68%+15.04%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-4.88%+8.54%-13.28%-14.84%-4.25%+1.45%+4.74%+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.29%+13.90%+21.45%+18.91%+12.55%+11.14%+12.34%+13.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-11.40%+3.51%-26.20%-28.99%-11.54%-3.07%+2.78%+7.70%27,036
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.02%+20.63%+30.89%+27.19%+18.07%+15.65%+15.95%+15.76%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-7.82%+7.53%-23.52%-27.56%-14.70%-2.69%+1.36%+5.02%2,176
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.07%+19.89%+30.17%+26.69%+18.71%+16.47%+17.80%+20.39%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-9.00%+12.93%-20.67%-23.93%-12.29%-0.37%+2.26%+5.66%3,054
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+21.16%+31.61%+27.94%+19.36%+17.22%+18.09%+20.14%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-11.35%+4.21%-25.20%-26.51%-7.95%+0.14%+4.03%+6.55%4,021
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.76%+23.84%+35.51%+31.25%+20.44%+18.03%+18.31%+21.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-11.21%+4.99%-24.89%-26.00%-7.27%+0.94%+4.85%+7.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+24.15%+36.01%+31.69%+20.71%+18.27%+18.51%+21.93%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.51%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.70%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-4.86%+9.38%-18.10%-19.38%-10.39%N/AN/A-4.75%822
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+16.58%+25.05%+22.12%+15.09%N/AN/A+13.61%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-3.95%+26.80%-15.38%-23.06%-16.05%N/AN/A-8.28%636
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.73%+18.73%+27.60%+24.48%+17.96%N/AN/A+16.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-9.49%+3.95%-26.00%-29.60%N/AN/AN/A-16.84%1,817
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+18.27%+29.62%+26.19%N/AN/AN/A+18.02%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-9.38%+15.34%-18.29%-21.89%N/AN/AN/A-14.78%157
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.33%+20.50%+30.57%+27.19%N/AN/AN/A+21.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน