กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาว (KP-LTF), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิคปันผล (KFLTFDNM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ลงทุนทั่วไป
วันจดทะเบียนกองทุน
1 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET50
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนตั้งแต่ 2 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ม.ค. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค20.83%
หมวดธนาคาร18.51%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10.24%
หมวดพาณิชย์8.31%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.04%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ม.ค. 2563)
บมจ.ทุนธนชาต8.17%
บมจ.ปตท7.74%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์5.22%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์5.05%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น5.02%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง, เป็นเงิน 7.2800 บาท)
21 ก.พ. 25630.3000 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 25620.3000 บาท/หน่วย
21 ก.พ. 25611.0000 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25601.0000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.4000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25580.7000 บาท/หน่วย
25 ก.พ. 25570.6000 บาท/หน่วย
26 ก.พ. 25560.7000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25550.5000 บาท/หน่วย
1 มี.ค. 25540.5000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-5.31%-8.15%-3.55%-6.50%+0.44%+0.36%+8.22%+6.80%7,266
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+8.07%+10.51%+7.09%+7.00%+7.93%+9.98%+10.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.11%-10.42%-4.11%-4.75%+1.79%+2.33%+11.93%+9.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.53%+11.84%+15.84%+10.22%+9.87%+11.58%+15.05%+18.85%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-6.94%-12.49%-4.28%-11.03%-2.55%-0.55%+5.31%+5.01%627
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.43%+9.01%+11.65%+8.24%+8.44%+8.98%+11.69%+14.43%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-3.46%-7.04%-2.84%-2.81%+1.71%+2.10%+8.95%+7.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.87%+8.43%+11.43%+7.24%+7.00%+8.37%+11.19%+13.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-7.49%-11.58%-4.78%-9.46%+0.17%-0.50%+10.75%+9.87%35,678
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.82%+11.57%+14.68%+10.19%+10.07%+11.17%+14.15%+14.61%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-9.48%-16.96%-5.68%-15.38%-4.01%-1.07%+7.29%+6.91%2,768
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.93%+12.58%+15.52%+11.52%+11.99%+12.94%+16.75%+19.68%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-8.62%-17.08%-7.49%-16.57%-3.57%+0.22%+7.63%+6.98%3,777
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.01%+14.33%+17.09%+12.38%+12.13%+13.43%+16.91%+19.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.11%-10.42%-4.11%-4.75%+1.79%+2.33%+11.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.53%+11.84%+15.84%+10.22%+9.87%+11.58%+15.05%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-5.10%-9.29%-4.67%-5.11%+3.32%+1.87%+10.36%+8.56%5,202
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.67%+13.14%+16.96%+11.30%+10.98%+13.11%+16.51%+20.63%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.90%-8.93%-4.68%-4.35%+4.26%+2.55%+11.26%+9.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.77%+13.27%+17.05%+11.42%+11.10%+13.27%+16.68%+20.97%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.76%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-3.46%-8.58%-3.22%-6.32%-2.47%N/AN/A-0.65%976
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.62%+9.82%+11.33%+8.85%+9.09%N/AN/A+8.96%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-13.03%-22.48%-7.08%-17.42%-9.41%N/AN/A-7.25%711
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.43%+13.13%+17.93%+12.15%+12.66%N/AN/A+12.50%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-8.38%-15.38%-5.95%-15.40%N/AN/AN/A-12.51%2,341
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.90%+12.35%+15.90%+11.04%N/AN/AN/A+11.96%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-9.09%-17.91%-7.37%-14.99%N/AN/AN/A-13.40%170
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.84%+14.99%+17.74%+13.39%N/AN/AN/A+13.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.11%-10.42%-4.11%-4.75%+1.79%+2.33%+11.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.53%+11.84%+15.84%+10.22%+9.87%+11.58%+15.05%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน