กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาว (KP-LTF), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิคปันผล (KFLTFDNM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ลงทุนทั่วไป
วันจดทะเบียนกองทุน
1 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET50
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนตั้งแต่ 2 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค18.20%
หมวดธนาคาร11.46%
หมวดพาณิชย์11.33%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม10.70%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10.08%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2563)
บมจ.ปตท8.77%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์6.83%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์5.57%
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์5.32%
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5.22%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง, เป็นเงิน 7.2800 บาท)
21 ก.พ. 25630.3000 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 25620.3000 บาท/หน่วย
21 ก.พ. 25611.0000 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25601.0000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.4000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25580.7000 บาท/หน่วย
25 ก.พ. 25570.6000 บาท/หน่วย
26 ก.พ. 25560.7000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25550.5000 บาท/หน่วย
1 มี.ค. 25540.5000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+12.81%-11.21%-11.21%-15.51%-3.21%-0.85%+5.58%+5.90%6,691
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.84%+27.12%+27.12%+19.76%+12.89%+11.43%+11.44%+11.63%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+20.52%-13.17%-13.17%-19.56%-2.12%+0.96%+9.02%+8.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.49%+37.62%+37.62%+27.50%+17.94%+16.14%+16.56%+19.71%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+12.93%-12.19%-12.19%-20.01%-6.05%-1.79%+3.45%+4.19%566
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.54%+27.41%+27.41%+20.12%+13.72%+12.15%+12.69%+15.12%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+14.43%-9.05%-9.05%-13.26%-1.04%+1.11%+6.91%+6.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.21%+25.51%+25.51%+18.73%+12.32%+11.34%+12.36%+13.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+16.83%-16.71%-16.71%-22.79%-5.38%-2.50%+6.78%+8.67%30,687
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.59%+36.25%+36.25%+26.56%+17.62%+15.64%+15.97%+15.77%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+16.65%-17.04%-17.04%-27.44%-9.03%-2.91%+4.54%+5.73%2,381
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.07%+35.53%+35.53%+26.29%+18.40%+16.66%+17.81%+20.48%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+24.10%-12.82%-12.82%-21.99%-6.62%-0.37%+5.56%+6.39%3,373
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.35%+37.17%+37.17%+27.81%+18.99%+17.36%+18.09%+20.21%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+20.52%-13.17%-13.17%-19.56%-2.12%+0.96%+9.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.49%+37.62%+37.62%+27.50%+17.94%+16.14%+16.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+17.55%-15.63%-15.63%-20.96%-1.62%+0.21%+7.60%+7.48%4,559
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.91%+41.77%+41.77%+30.56%+19.95%+18.11%+18.24%+21.65%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+18.24%-15.41%-15.41%-20.39%-0.82%+0.96%+8.46%+8.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.43%+42.41%+42.41%+31.02%+20.23%+18.37%+18.44%+22.00%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.57%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.70%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+14.97%-13.91%-13.91%-19.18%-7.11%N/AN/A-3.75%864
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.01%+29.46%+29.46%+21.69%+14.79%N/AN/A+13.73%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+32.01%-11.89%-11.89%-25.61%-12.37%N/AN/A-7.81%666
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.97%+32.33%+32.33%+24.27%+17.72%N/AN/A+16.58%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+14.84%-18.24%-18.24%-27.65%N/AN/AN/A-15.20%2,017
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.63%+34.92%+34.92%+25.80%N/AN/AN/A+18.37%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+27.28%-9.84%-9.84%-19.38%N/AN/AN/A-11.63%169
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.88%+35.77%+35.77%+27.11%N/AN/AN/A+22.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+20.52%-13.17%-13.17%-19.56%-2.12%+0.96%+9.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.49%+37.62%+37.62%+27.50%+17.94%+16.14%+16.56%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน